Политика за поверителност

Политика за поверителност на „Банка Пиреос България” АД


НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
 

Независимо дали сте клиент на „Банка Пиреос България“ АД, заинтересован или посетител на нашия уебсайт, ние отчитаме и уважаваме неприкосновеността на Вашата личност.

 
Кои сме ние ?

„БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831633691, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район Витоша, ул. Околовръстен път № 260 тел.: 0 700 12 002; e-mail: customerservice@piraeusbank.bg и е администратор на лични данни, съгласно разпоредбите на законодателството за защита на личните данни.


Как да се свържете с длъжностното лице по защита на личните данни на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД?

Адрес: София 1766, ул. Околовръстен път № 260

email: dpo@piraeusbank.bg


„БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД уважава поверителността на личните Ви данни.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните Ви данни поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

 

Какво представлява Политиката за поверителност?

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви предостави изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД (наричано оттук нататък „БАНКА ПИРЕОС“) включително:

  • Какви лични данни събираме за Вас?
  • Каква е целта на тяхното събиране?
  • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
  • С кого споделяме Вашите лични данни?
  • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
  • Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашия уебсайт по-добър?
  • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

 

С тази Политика за поверителност БАНКА ПИРЕОС декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

 
Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Така напр. непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код и др.


Какви лични данни събира БАНКА ПИРЕОС за Вас ?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги, БАНКА ПИРЕОС събира следната информация за Вас:

Лични данни, които Ви идентифицират:

Име, презиме, фамилия, ЕГН/ЛНЧ, адрес, дата на раждане, данни от документ за самоличност, месторождение, гражданство, телефонен номер, имейл адрес, актуална снимка, друг идентификатор от друга държава;

 

Данни при извършване на транзакции:

Клиентски номер, IBAN, нареждания за плащане, постъпления по банкова сметка, наличност по банкова сметка, както и преводни нареждания към други сметки в страната и в чужбина;

 

Данни за финансовото състояние:

Работна заплата/възнаграждение, история на плащанията, вид и стойност на притежаваните от Вас недвижими имоти и/или други активи, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа в дружества, данъчен номер, кредитна история, текущ кредитен рейтинг, подробности за използваните от Вас финансови услуги и продукти на БАНКА ПИРЕОС,
просрочени плащания, информация за доходи, несвързани с трудовата заетост.

 

Социално-демографска информация:

Семейно положение, родствени връзки, свързани лица.

 

Данни за Вашето онлайн поведение и предпочитания:

IP адреси, бисквитки, GPS координати, данни за посещенията Ви в нашия уебсайт и в приложенията, които използвате, както и за устройствата, от които посещавате същите – това ни помага да получим информация дали сте на нашия уебсайт или използвате мобилно приложение.

 

Информация за Вашите интереси и желания, които ни споделяте:

Например чрез контактната форма на уебсайта ни или чрез порталите за споделяне на мнения.

 

Аудиовизуални данни

Видеоизображения при посещение в наш офис, в който има монтирано видеонаблюдение, снимки от поставените устройства за сигурност на банкомати при съмнение за злоупотреба, записи на Вашите телефонни обаждания.

 

Данни при заявяване на кредитна карта

Професия, доход, образование, данни за работодател, жилищен статус, име, презиме, фамилия на съпруг/а, ЕГН/ЛНЧ на съпруг/а, месторабота на съпруг/а, среден нетен месечен доход на съпруг/а, брой деца до 18 г, финансови задължения, данни за допълнителното лице за контакт.

 

Данни при кандидатстване за потребителски кредит

Финансово състояние (доходи, разходи), данни за работодателя и трудово/служебно правоотношение, брой деца до 18 г., , жилищен статус, име, презиме, фамилия на съпруг/а, ЕГН/ЛНЧ на съпруг/а, месторабота на съпруг/а, среден нетен месечен доход на съпруг/а, образование, текуща професия, финансови задължения.

 

 

Данни при кандидатстване за жилищен кредит

Доходи, дължими данъци и осигуровки, данни за работодателя, финансово състояние (доходи, разходи), брой деца, жилищен статус, име, презиме, фамилия на съпруг/а, ЕГН/ЛНЧ на съпруг/а, месторабота на съпруг/а, среден нетен месечен доход на съпруг/а, брой деца до 18 г., образование, текуща професия, финансови задължения, данни за имота, който служи за обезпечение.

 

Специални категории лични данни

Специални категории лични данни  - специална категория лични данни като например информация за здравословно състояние, обработваме изцяло съгласно разпоредбите на Регламент 2016/679 на ЕС, в случай на кандидатстване за специални продукти, както и за дейности по застраховане.

 

Данни за децата (малолетни и непълнолетни)


Данни за деца обработваме само в случаите, когато откривате банкова сметка на името на малолетни и непълнолетни лица.

 

 

Информация за използване на „бисквитки“

Нашият уебсайт използва бисквитки, моля натиснете ТУК, за да научите повече, вкл. да разберете как да изключите тази функционалност.

 

Какво включва обработката на лични данни ?

 

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

 

За какви цели и на какво основание БАНКА ПИРЕОС ги събира и обработва?

 

БАНКА ПИРЕОС обработва Вашите лични данни в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят живота и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.
 

Като кредитна институция, БАНКА ПИРЕОС следва да отговаря на множество нормативни изисквания съгласно българското законодателство (ЗКИ, ЗМИП, ППЗМИП), както и съгласно европейското законодателство и ратифицираните международни актове като Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на САЩ за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA/CRS/DAC2 и други.

БАНКА ПИРЕОС подлежи и на надзор, в хода на който също могат да бъдат обработвани лични данни.

-          Мерки за Вашата сигурност

Обработваме Вашите лични данни с цел:

  • предпазване от измамни действия/престъпления (напр. кражба на самоличност, хакване на компютър).
  • гарантиране на IT-сигурност.
  • в случай на съдебни спорове.

Уверяваме Ви, че обработваме Вашите лични данни изцяло съгласно приложимото европейско и национално законодателство за защита на личните данни. Информираме Ви, че можете по всяко време да възразите/да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни за маркетингови цели.

 

БАНКА ПИРЕОС събира личните Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – на договорно основание.
 

- Ние събираме Вашите данни, за да можете да използвате нашите продукти и услуги и за да можем да Ви информираме за всичко, свързано с тях. Това важи и за преддоговорните ни отношения – при подаване на заявление/искане от Ваша страна за използване на наш продукт, в процес на сключване на договор. Можем да използваме Вашите лични данни, за да анализираме и оценим Вашите нужди с оглед предлагане на евентуално по-подходящ от търсения продукт.

 

- В изпълнение на договорните си задължения ние обработваме Вашите лични данни и при извършване на платежни операции.

 

- Ние събираме Вашите лични данни, за да проверим за налични продукти и услуги, които можем да Ви предложим, както и за да оценим дали отговаряте на специфичните изисквания за отделен продукт преди неговото предлагане (например потребителски кредит, жилищен кредит и т.н.).

 

- За анализ на кредитния риск и поведение (кредитен рейтинг), оценка на обезпечението.
При предоставяне на кредити, като кредитна институция, ние сме задължени да проверяваме Вашата кредитоспособност. По този начин извършваме оценка дали сте способни да възстановите предоставения кредит.

- За да Ви дадем достъп до нашия уебсайт, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии.

- Статистически и анализаторски цели.

 

БАНКА ПИРЕОС събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.

 

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в наш клон, при попълване на форми на уебсайта ни, в телефонен разговор с Информационен център или чрез Вашия профил в системата ни за електронно банкиране.

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите някой от нашите клонове, както и чрез своя профил в системата ни за електронно банкиране, или като ни изпратите Вашата заявка за оттегляне на съгласия. до

 

- За подобряване на взаимоотношенията с клиентите – при попълване от Ваша страна на анкетни форми, посредством които получаваме информация за удовлетвореността на клиента и за слабите места на наши продукти/услуги, върху които да работим с цел усъвършенстване на предоставяните от нас продукти и услуги.
- За обработка и анализ на лични данни за маркетингови цели
Вашите индивидуални нужди са важни за нас и ние се опитваме
да Ви предоставяме информация за най-подходящите за Вас продукти и услуги. За тази цел използваме информация от нашите бизнес отношения, както и в резултат на проведени проучвания на пазара и попълнени анкети. Основна цел на обработване на Вашите данни в тази насока е създаването на индивидуално ориентирани продукти към нуждите на всеки отделен клиент.

- Директна реклама

Изпращаме Ви персонализирани съобщения по имейл, поща, телефон, чрез кратки текстови приложения или електронно банкиране. Отправяме Ви персонализирани предложения на нашия уебсайт или в мобилните ни приложения. Разполагате с правото да оттеглите по всяко време съгласието си за обработване на Ваши данни с цел директна реклама.

 

БАНКА ПИРЕОС може да обработва лични данни и в случай, че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.
 

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

 

За да предостави продукти и услуги, БАНКА ПИРЕОС обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата, икономическа, социална и семейна идентичност, както и лични данни, отнасящи се до здравния статус по следните начини:

  • чрез попълване от Ваша страна на заявления, формуляри и декларации. Формулярите се предоставят от служители на БАНКА ПИРЕОС и се попълват в клоновете или бизнес центровете ни в случай, че отправите искане за предоставяне на услуги;
  • чрез изпращане на онлайн форми с декларации-съгласия в уебсайта ни или чрез телефонен разговор с Контактен център;
  • чрез изпращане на онлайн форми с декларации-съгласия от Вашия профил в системата за електронно банкиране;
  • при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
  • чрез обработване на информация за Вашите посещения на уебсайта на БАНКА ПИРЕОС, включително за електронно банкиране;
  • чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър;
  • с цел анализ на възможностите за отпускане на банково финансиране чрез автоматизирана обработка на личните данни, в резултат на което се взема автоматизирано решение за ползване на финансиране;
  • с цел изпращане на подходящи за Вас предложения за продукти и услуги на БАНКА ПИРЕОС

 

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни, преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни, срокът на съхранение на личните данни е различен.

-          За целите на пред-договорни отношения и проучвания в различни бази данни на физически лица, които имат интерес към продукти/услуги срокът е 1/една/ година, считано от подаване на искането за продукт/услуга или информация,

- При сключване на договор, основанието за обработка на лични данни е договорно, а срокът за съхранение е 6 /шест/ години след датата на прекратяване на договорното отношение, но не по-рано от отпадане на законовото основание за обработка на данните.

- При основание легитимен интерес от страна на БАНКА ПИРЕОС, срокът за съхранение е до погасяване на правото и/или отпадане на интереса,

- За целите на директния маркетинг срокът на съхранение е 1/една/ година от предоставяне на съгласието;

- За онлайн кандидатури за работа, подадени през сайта на БАНКА ПИРЕОС – срокът за съхранение на личните данни е 1 /една/ година от датата на изпращане на кандидатурата през сайта.

 

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?


БАНКА ПИРЕОС се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен в случаите, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни и/или пред-договорни задължения..

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно БАНКА ПИРЕОС да разкрие личните Ви данни на следните лица:

  • Компании, предоставящи хостинг услуги, свързани с уебсайта на БАНКА ПИРЕОС;
  • Компании, разработващи и поддържащи уебсайта на БАНКА ПИРЕОС, компании, поддържащи бизнес страниците на БАНКА ПИРЕОС в социалните медии и др.;
  • Компаниии, предоставящи услуги по оценка на кредитоспособността в случай на финансиране.
  • Публични органи, включително такива, осъществяващи надзорни функции;
  • Банки и финансови институции в страна и в чужбина при осъществяване на парични транзакции;
  • Съдилища, прокуратура, полиция, следствие;
  • Адвокати и нотариуси, например в хода на производство за несъстоятелност;
  • Одитори;
  • Трети лица - дружества за събиране на вземания;
  • Контрагенти на БАНКА ПИРЕОС за изпълнение на задълженията си, като например ИТ - компании, логистика, телекомуникация, инкасо, печатни услуги, маркетинг, доставчици на карти и други.
  • Застрахователи, (при застраховане по договор за кредит) или при закупуване на самостоятелен застрахователен продукт  от БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД в качеството й на застрахователен агент.
  • Лица, на които БАНКА ПИРЕОС възлага оценка на обезпечения.
  • Пощенска банка, с юридическо име „Юробанк България“ АД
  • Други администратори на лични данни, които са предприели необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни в държави във и извън ЕС/ЕИП.

 

БАНКА ПИРЕОС има право да разкрива и предава личните Ви данни на дружествата от групата на ПИРЕОС ГРУП, позиционирани на територията на Република Гърция, доколкото съществува легитимен интерес, свързан с обработка на личните Ви данни за вътрешни административни цели. Това и всяко друго предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

  • По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
  • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.


Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Автоматизирано вземане на решения при обработването на лични данни и профилиране

С цел бързина при предоставянето на услуги, най-често в онлайн пространството, използваме техническата възможност за автоматизирано вземане на решения съгласно чл. 22 от Регламента. В случай че при обработване на Вашите лични данни бъде приложена автоматизирана обработка, ние Ви информираме за това. Обработването на лични данни, включващо „профилиране“, което се състои от всякакви форми на автоматизирано обработване на лични данни за оценка на личните аспекти, по-специално анализирането или прогнозирането на различни аспекти, имащи отношение към икономическото Ви състояние, здравето, личните Ви предпочитания или интереси, благонадеждността или поведението Ви, се извършва изцяло в съответствие с разпоредбите на Регламента. При автоматизираното обработване на Ваши лични данни/профилирането, ние:

използваме подходящи процедури за извършване на профилирането;
прилагаме съответните технически и организационни мерки, като гарантираме, че факторите, които водят до неточности в личните данни, се коригират, а рискът от грешки е сведен до минимум;
защитаваме личните данни по начин, който отчита потенциалните заплахи за интересите и правата Ви и който не поражда ефект на дискриминация въз основа на раса или етнически произход, политически възгледи, вероизповедание или убеждения, членство в синдикални организации, генетичен или здравен статус или сексуална ориентация или от който не произтичат мерки с такъв ефект.
 

 

Уведомяваме Ви, че имате следните права във връзка с автоматизираното взимане на решения/профилирането:

  • право във всеки случай на автоматизирано обработване на предоставените от Вас лични данни да заявите желанието си за включване на човешка намеса с оглед взимане на решение;
  • да изразите мнението си с оглед автоматизирано взетото решение;
  • да получите обяснение за автоматизирано взетото решение чрез изпращане на заявление;
  • да обжалвате решението, взето чрез автоматизирана обработка.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

  • Правото на достъп до личните данни, които БАНКА ПИРЕОС обработва за Вас и да получите копие от тях;
  • Право да искате от БАНКА ПИРЕОС коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни
  • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
  • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от БАНКА ПИРЕОС, в случай че са налице условията за това.
  • Правото да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директен маркетинг, както и да бъдат предоставяни на трети страни с тази цел ;
  • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг;
  • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
  • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;


Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни чрез изпращане на писмено заявление, подписано от Вас, на адреса на ЦУ на „БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ” АД, адрес: гр. София, ул. „Околовръстен път“ №260, както и чрез изпращане на e-mail: dpo@piraeusbank.bg

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

С оглед предоставяне на продукти и услуги от наша страна, както и встъпването в договорни правоотношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения на БАНКА ПИРЕОС и в случай, че Банката има правен (легитимен) интерес.

 

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, БАНКА ПИРЕОС няма да бъде в състояние да Ви предостави своите продукти и услуги, респективно да сключи договор/да продължи изпълнението по сключен вече договор с Вас.

 

Промени в Политиката за поверителност

Декларираме, че за всички извършени промени в тази Политика за поверителност ще Ви уведомим чрез публикация в уебсайта на БАНКА ПИРЕОС www.piraeusbank.bg. Ще предприемем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни, включително чрез поставяне на съобщения в клоновете на БАНКА ПИРЕОС.

Тази Политика за поверителност е в сила от месец май 2018 г.

Последна актуализация: месец август 2019 г.