Методология, приложима по договори за кредит до 23.07.2014 г.

Методология за определяне на лихвените проценти по кредити до 23.07.2014г.

Банка Пиреос България предоставя кредити, за които се прилага Закона за потребителския кредит, като използва два вида референтни лихвени проценти в зависимост от предлаганите продукти:

Пазарен индекс - EURIBOR, SOFIBOR, LIBOR или друг общоприет пазарен индекс

Или

БЛПБ* - Базисен Лихвен Процент на Банката /БЛПБ/.

В случаите когато се използва БЛПБ, същият се определя по следната методика:

БЛПБ се образува от средните стойности на всички привлечени средства на Банката, завишена със стойността на законоопределените разходи за МЗР (минимални задължителни резерви), ФГВ (Фонд за гарантиране на влоговете) и административно управленски разходи. 

БЛПБ е преразглеждан веднъж месечно от Комитета за управление на активи и пасиви на Банка Пиреос България. 
При промяна на БЛПБ кредитополучателите се уведомяват по подходящ начин в съответствие със законовите изисквания и действащите Общи условия на Банката. 

*Към 24.01.2012 са одобрени следните нива на БЛПБ: за кредити в левове - 7,5%, за кредити в евро - 5,75% и за кредити в щатски долари - 5,75%.