Вашите лични данни са ни предоставени от Банка Пиреос. Неприкосновеността на Вашите лични данни е от първостепенно значение за нас. Ние защитаваме сигурността на Вашата информация, като сме приели политики и сме внедрили процеси, които да я гарантират.

В качеството ни на лице, упражняващо контрол върху Банка Пиреос имаме легитимен интерес да получаваме достъп до Вашите данни, но същевременно сме отговорни за тяхното съхранение и поверително опазване.

Банката е определила специален служител, който е отговорен за спазването на нормативните изисквания при обработването на личните данни и прилагането на най-добрите международни практики. Това е нашето длъжностно лице по защита на данните и Вие може да се свържете с него чрез e-mail, изпратен до dpo@postbank.bg или чрез писмо до адрес: гр. София, 1766, ул. „Околовръстен път" № 260, отдел „Защита на данните“.

1. Целите на обработването, за което личните данни са предназначени, както и правното основание за обработването.

По силата на предстоящото преобразуване чрез вливане на Банка Пиреос, Пощенска банка става правоприемник на Банка Пиреос, като цялото имущество, както и всички права и задължения на Банка Пиреос по сключените договори с клиенти, се прехвърлят върху Пощенска банка.

Съставихме този подробен списък, за да Ви информираме какви са целите, за които Пощенска банка ползва лични данни, основанията за това и легитимния интерес.

За какво обработваме личните данни Нашето основание

За да знаем кои сте Вие

Законът ни задължава да идентифицираме нашите клиенти. Това означава, че ние трябва да събираме Ваши лични данни, включително и да изискваме копие от Ваш документ за самоличност, като го съхраняваме, а ако се налага и да го актуализираме. Също така, това ни позволява да защитим клиентите си от злоумишлени действия, свързани с кражба на самоличност и опити за измама чрез използване на фалшиви документи.

Законово задължение

За да оценим риска

Ние имаме легитимен интерес да оценим рисковете, когато взимаме решение дали клиентът е подходящ за кредитен продукт. Съществуват и наши законови задължения относно това как да кредитираме отговорно. Това означава, че винаги, когато Вие кандидатствате за кредитен продукт, ние ще използваме информацията, която ни предоставяте или с която вече разполагаме, за да я проверим и за да оценим рискове.

Във връзка с оценката на риска и на Вашата кредитоспособност, при проверките, които правим на предоставените от Вас данни, ние получаваме информация за Вас от регистрите, поддържани от държавни органи, институции и учреждения, като например Национален осигурителен институт (НОИ), Национална агенция за приходите (НАП), Централен кредитен регистър (ЦКР), Национална база данни „Население“ при МРРБ (ГРАО), Министерство на вътрешните работи (МВР) и други. Когато е приложимо, с оглед изисквания на някои от институциите, ние правим тези проверки след получаване на Вашето съгласие за тях.

Легитимен интерес

Законово задължение

Вашето съгласие

За да сключим договор и да го изпълняваме

Личните Ви данни се обработват, за да встъпим в и да поддържаме договорни взаимоотношения, а наше законово задължение е да съхраняваме тези данни и след приключването им. Обработването на информацията Ви е задължително условие, за да отпуснем кредит и да осигурим неговото погасяване, да открием и осигурим обслужването на Ваши сметки, включително да изпълняваме Вашите разплащания, да поддържаме история на Вашите трансакции и да Ви предоставяме извлечения, да Ви уведомяваме за промени, които Ви касаят и да Ви помогнем, когато са възникнали проблеми или сте подали оплакване.

Законово задължение

Вашето съгласие

За да предотвратим изпиране на пари, финансиране на тероризъм и измами

Законът ни задължава да съдействаме за борбата срещу заплахите от тероризъм и изпиране на пари.

Ние също така имаме легитимен интерес да предотвратим щети за Банката и нейните клиенти от злоумишлени действия (например интернет измами, опити за използване на подправени и/или фалшиви документи и др.). Личните данни могат да бъдат обработени и за защита на легитимния интерес на трети страни.

Легитимен интерес

Законово задължение

За да съберем свои вземания

Ние имаме легитимен интерес да получим дължими към Банката суми по необслужвани кредити. Това означава, че може да инициираме законосъобразна процедура, чрез която това да бъде направено.

Наред с това, нашите действия във връзка със събиране на вземания са и действия с оглед осигуряване на изпълнението на сключения с Вас договор.

Легитимен интерес

Договор с Вас

За да подобрим нашите услуги

Ние искаме да бъдем уверени, че предоставяме на нашите клиенти най-доброто възможно обслужване и качествени услуги. Затова разработваме нови продукти, подобряваме своите системи, правим тестове и анализираме информация, която ни помага да откриваме нови възможности за бизнес. Също така, ние непрестанно актуализираме нивото на сигурност на своите информационни системи и процеси.

Легитимен интерес

За да научавате приоритетно за наши продукти и услуги (т.нар. директен маркетинг)

Ние постоянно разширяваме портфолиото си от продукти и услуги, организираме промоционални кампании и създаваме по-добри условия за клиентска удовлетвореност. Когато предполагаме, че бихте се интересували от конкретна наша оферта, ние имаме легитимен интерес да я споделим с Вас. Ние не искаме да Ви поднасяме ненужно или досадно рекламно съдържание, поради което използваме информацията, която имаме за Вас, за да решим как, кога и с какво да Ви запознаем. Това правим чрез профилиране.

В случай че изберете да не получавате информация за наши актуални продукти и услуги, ние винаги ще Ви предоставим възможност да ни информирате за това. Когато ни уведомите, че не искате да получавате такава информация, ние ще се постараем да удовлетворим желанието Ви незабавно.

Легитимен интерес

За да управляваме нашата дейност и да спазваме законите

Имаме легитимен интерес да организираме и управляваме нашата дейност като финансова институция по най-добрия възможен начин, а така също и да се съобразяваме с изисквания, които са установени от регулаторната рамка за българската финансова система. Това означава, че ние обработваме лични данни, за да осигурим поддържане на деловодна система, да докладваме и комуникираме с компетентни държавни органи, одитори или други получатели на информация, на които личните данни могат да бъдат разкрити законосъобразно. В допълнение, Банката възлага обработване на лични данни на трети страни, които се наричат обработващи. Това са дружества и лица, които ни предоставят услуги. Ние винаги ще изискваме необходимите гаранции за опазването неприкосновеността на Вашите лични данни и ще контролираме обработващите.

Легитимен интерес

Законово задължение

За да изпълним цел, за която сте дали Вашето съгласие

В определени случаи, когато друго условие не е приложимо и за постигането на конкретна цел, Банката ще се нуждае от съгласието Ви, за да обработва личните Ви данни.

Ако ние се нуждаем от Вашето съгласие, ще го изискаме от Вас по ясен и открит начин. Вие ще можете да оттеглите своето съгласие и Банката ще преустанови обработването на Вашата информация за съответната цел.

Съгласие

2. Категории лични данни, които се обработват

Категориите лични данни, които обработваме за Вас са в зависимост от взаимоотношенията които имате с Банка Пиреос. Ние ще обработваме лични данни, които Ви идентифицират, като например Вашите имена, ЕГН, информация от документ за самоличност и копие от него, адреси, телефон и електронна поща. Също така, обработваната информация може да касае Вашето финансово и имотно състояние, родствени връзки, професия, образование и всяка друга категория лични данни, които сте предоставили на Банка Пиреос.

3. Категориите получатели на личните данни

Ние считаме, че Вашата лична информация е конфиденциална и ценим неприкосновеността ѝ. Затова се отнасяме с голямо внимание към обработване, което представлява разкриване или предоставяне на личните Ви данни на трети страни. Винаги, когато разкриваме Вашите лични данни, това е наложително за изпълнението на посочените по-горе цели.

4. В зависимост от взаимоотношенията ни, може да разкрием личните Ви данни на следните категории получатели:

 • Дружества от финансовата група, към която принадлежи Банката;
 • Дружества и лица, които ни предоставят услуги по внедряване и поддръжка на информационни системи, технически услуги, юридическа консултация, архивни, административни или други подобни услуги, които са нужни пряко в процеса на Вашето обслужване или за цялостното функциониране на Банката;
 • Държавни органи, институции и учреждения, в чиито регистри се осъществяват справки, необходими при встъпване във взаимоотношения с Вас, за оценка на кредитоспособността Ви или за целите на получаване на друг вид информация, необходима за сключването на договор с Вас или за изпълняването му (НОИ, НАП, ЦКР, ГРАО, МВР и др.)
 • Дружества, на които може да възложим събирането от наше име на наши вземания по ползвани от Вас кредитни продукти;
 • Дружества, които ни съдействат, за да подобряваме нашите продукти и услуги и които могат да се свържат с Вас от наше име, за да Ви предложат оферта или да Ви поканят да участвате в проучване;
 • Ако ползвате дебитна или кредитна карта, ние ще споделяме информация с дружества и организации, с които си партнираме, за да предлагаме този продукт;
 • Лица, на които са възложени действия по изработване, печатане, комплектуване, доставка (вкл. чрез SMS съобщения или по електронен път) на писмена кореспонденция и/или информационни материали на Банката;
 • Системни оператори, обслужващи плащания;
 • Доставчици на платежни услуги във връзка със задълженията на Банката по Регламент (ЕС) 2015 / 847;
 • В случай че ние решим да прехвърлим права и задължения по договор с Вас, личната Ви информация също ще бъде предоставена на получателя;
 • Ако нашите отношения предвиждат учредяване на обезпечение, лични данни ще бъдат разкрити към нотариуси, Агенция по вписванията и/или други органи, водещи регистри, които по закон изискват вписване на обезпечението;
 • Национална агенция за приходите (НАП), относно автоматичния обмен на финансова информация по чл. 142б, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, който изисква предоставяне на информация за клиенти на Банката, включително действителни собственици на дружества. Информацията, която се предоставя, включва имена, адрес, данъчен номер, дата и място на раждане, номер на сметка, наличност по сметката, както и реализирани по сметката доходи;
 • Други получатели, които имат законови правомощия да изискат от Банката да предостави личните Ви данни. Такива са Българска Народна Банка, министерства, комисии, агенции, правораздавателни органи, правоохранителни органи и други. В някои случаи е законово задължение на Банката да инициира предоставянето на личните Ви данни (например при изпълнение на задължения, посочени в Закона за мерките срещу изпиране на пари) или поради легитимен интерес, включително на трета страна.

5. Срокът, за който ще се съхраняват личните данни

Срокът за съхраняване на личните Ви данни зависи от взаимоотношенията, които имате с Банка Пиреос и Пощенска банка. Имаме законово задължение да съхраняваме Вашите лични данни не само за срока на изпълнение на договорните ни отношения, но и в продължение на 5 години след прекратяването им. В определени случаи този срок може да бъде удължен до 7 години при поискване от компетентен държавен орган. Ако съхраняването на данните Ви е необходимо за висящо производство, страна в което е Банка Пиреос или Пощенска банка (например съдебно, административно производство, при разглеждане на Ваша жалба и др.), то ние ще ги пазим до приключването на тези производства.

6. Вашите права

 • Право на достъп

Винаги може да ни попитате дали обработваме Ваши лични данни и ако го правим, да бъдете уведомени за това каква информация съхраняваме, защо го правим и начините, по които я обработваме. Имате право и на копие от информацията.

 • Право на коригиране 

Ние бихме искали Вашите лични данни да са точни и актуални. Ако каквато и да било част от Вашите данни е неточна или неактуална, моля, уведомете ни и ние ще я коригираме.

 • Право на изтриване 

Вие може да поискате от Банката да изтрие Ваши лични данни, но за да бъде изпълнено искането, следва да са приложими съответни законови основания. Ние няма да изтрием информация за Вас, която сме длъжни да съхраняваме по закон или имаме друго основание да не изтриваме. Ще имаме на разположение един месец, за да отговорим на Вашето искане. Ако откажем да изтрием информацията, ще Ви обясним защо това е нашето решение и какви са законовите основания за това.

 • Право на ограничаване на обработването 

Вие можете в определени случаи да поискате от Банката да не обработва личните Ви данни, включително и да не ги изтрива, за да защитите свои правни претенции.

 •  Право на възражение

Както е посочено в това Уведомление, в някои случаи ние обработваме личните Ви данни поради наличие на наш легитимен интерес. Вие имате право да възразите срещу това обработване, включително когато то представлява профилиране. Ние ще прекратим обработване на данните, но само когато сме убедени, че интересът ни няма преимущество в конкретната ситуация.

Напомняме, че по всяко време лесно може да изразите своето желание да не бъдете получател на рекламно съдържание. В този случай ние незабавно ще преустановим обработването на данните Ви за целите на изпращане на рекламно съдържание.

 • Право на преносимост

Вие може да поискате от Банката да постави данните Ви в електронен файл и да го предаде на Вас или на трета страна. Данните, които може да поискате от нас, могат да бъдат само такива, които са ни предоставени във връзка с договорно взаимоотношение или с Ваше съгласие и се обработват по автоматизиран начин (електронно).

 • Право на жалба до надзорен орган

Ако по някаква причина Вие не сте доволни от действията на Банката спрямо личните Ви данни, бихме искали най-напред да ни информирате, за да разберем на какво се дължи проблемът и да се постараем да го разрешим. Нашето длъжностно лице по защита на данните ще разгледа внимателно Вашето искане, както и ще отговори на всички Ваши въпроси. Въпреки това, ако считате, че не сте получили адекватно съдействие от Банката или че е налице нарушение на Вашите права, имате право да подадете жалба до надзорен орган. Този орган в Република България е Комисията за защита на личните данни.

Банката е определила специален служител, който е отговорен за спазването на нормативните изисквания при обработването на личните данни и прилагането на най-добрите международни практики. Това е нашето длъжностно лице по защита на данните и Вие може да се свържете с него чрез имейл, изпратен до dpo@postbank.bg или чрез писмо до адрес: гр. София, 1766, ул. „Околовръстен път" № 260, отдел „Защита на данните“.

Подробна актуална версия на уведомлението може да намерите тук.