Методика на „Юробанк България“ АД за определяне на референтен лихвен процент, приложим за кредитни продукти на Банка Пиреос България след 23.07.2014 година

Методика на „Юробанк България“ АД за определяне на референтен лихвен процент, приложим за кредитни продукти на Банка Пиреос България след 23.07.2014 година.

 

Настоящата методология не се прилага по договори за кредит в български лева сключени след 01.07.2018 г.

 

Променливият лихвен процент, приложим към договори за кредит на физически лица (ипотечни кредити, потребителски кредити, овърдрафти), се формира на база референтен лихвен процент (променлива компонента) и фиксирана надбавка.

 

Променлив лихвен процент = референтен лихвен процент + надбавка

Приложимият от банката референтен лихвен процент е равен на стойността на един от следните пазарни индекси 3M EURIBOR, 3M SOFIBOR, CHF 3M LIBOR или 6M SOFIBOR. Конкретният пазарен индекс зависи от вида и валутата на кредитния продукт.

Стойността на референтният лихвен процент базиран на CHF 3M LIBOR, 3M EUROBOR или 3M SOFIBOR се актуализира на първия работен ден на всяко календарно тримесечие (1 Януари, 1 Април, 1 Юли и 1 Октомври, или на първият работен ден следващ посочената дата, в случаите, когато същата се явява неработен ден), като се възприема стойността на индекса, публикувана в информационната система Reuters в деня на актуализацията.

Стойността на референтният лихвен процент базиран на 6M SOFIBOR се актуализира на първия работен ден на всяко календарно шестмесечие (1 Януари и  1 Юли, или на първият работен ден следващ посочената дата, в случаите, когато същата се явява неработен ден), като се възприема стойността на индекса, публикувана в информационната система Reuters в деня на актуализацията.

В случай на липса на стойност на приложимия индекс в информационната система Ройтерс, Банката прилага друг източник на официална информация като БНБ (https://www.bnb.bg/) или Bloomberg. Информацията за стойността на пазарните индекси се публикува и на страницата на Банката (https://www.postbank.bg/).

В случай, че между датата на договора за кредит и датата на усвояване на кредита, стойността на пазарния индекс е актуализирана по реда описан по-горе, при усвояване на кредита се прилага актуализирания референтен лихвен процент на база новата стойност на индекса.

 

Индекс

Дата на

актуализация

3M SOFIBOR

6M SOFIBOR

3M EURIBOR

CHF 3M LIBOR

01.07.2014

0,785%

1,401%

0,206%

-

01.10.2014

0,699%

-

0,082%

-

05.01.2015

0,657%

1,18 %

0,076%

-0.063%

02.04.2015

0,57%

-

0,019%

-0.814%

01.07.2015

0,539%

1,041%

-0,014%

-0,789%

01.10.2015

0,514%

-

-0,04%

-0,733%

04.01.2016

0,431%

0,831%

-0,131%

-0,756%

01.04.2016

0,140%

-

-0,244%

-0.729%

01.07.2016

0,133%

0,343%

-0,286%

-0,7798%

03.10.2016

0,141%

-

-0,301%

-0,750%

03.01.2017

0,123%

0,33%

-0,318%

-0,7292%

04.04.2017

0,113%

 

-0,329%

–0,7296 %

03.07.2017

0,107%

0,272%

-0,331%

-0,7300%

02.10.2017

0,07%

 

-0,329%

-0,726%

02.01.2018

0,015%

0,163%

-0,329%

-0,7462%

02.04.2018

0,003%

 

-0,328%

- 0,7354%

02.07.2018

N/A

N/A

-0,321%

-0,7316%

01.10.2018

N/A

N/A

-0,318%

-0,7358%

02.01.2019

N/A

N/A

-0,309%

-0,7134%

01.04.2019

N/A

N/A

-0,311%

-0,7122%

01.07.2019

N/A

N/A

-0,345%

-0,7256%

01.10.2019

N/A

N/A

-0,412%

-0,7632%