Дигитални зони за експресно банкиране

Банкирането е по-достъпно от всякога! Защо да чакаш в офис на банката и да плащаш повече, за да извършиш желаните операции? С новите модерни дигитални зони за експресно банкиране на Пощенска банка, ще спестиш не само време, но и пари. Зоните за експресно банкиране разполагат с модерни устройства1 с удобни touch screen екрани и лесна навигация, където ще откриеш богат избор от операции и функционалности, които да улеснят твоето ежедневно банкиране, като същевременно спестяваш от такси.

 

     

Колко точно можеш да спестяваш, виж в раздел "Такси"

 

За да се възползваш от всички налични услуги на новите дигитални зони за експресно банкиране, се нуждаеш единствено от активна банкова карта2, която служи за средство за идентификация, като не е необходимо да си регистриран за услугата интернет банкиране.

Услугата3 дигитална зона за експресно банкиране е активирана за всички клиенти физически лица, а за бизнес клиенти е достъпна след като бъде заявена в офис на банката.

Новите услуги в дигиталните ни зони правят банкирането още по-функционално и удобно. Към богатата гама от достъпни операции вече можеш да се възползваш от много нови възможности:

  • Вноски в брой в евро по собствени сметки.
  • Превалутиране в лева/евро между собствени сметки.
  • Изходящи преводи освен в лева, вече и в евро към свои сметки и към сметки на други лица в Банката или в друга банка в България или в страна от Европейското икономическо пространство.
  • Плащане на местни данъци и такси към списък общини (за автомобили, недвижими имоти и др.)
  • Плащане на битови сметки към над 250 търговеца, както и създаване на абонамент за следващо по-удобно и бързо плащане.
  • Електронна бележка след всяка операция направена от сметка, можеш да изпратиш своята бележка на електронния адрес, който си предоставил в Банката.
  • Сигурност - потвърждаване на операции със софтуерен токън „m-Token Postbank“ или чрез еднократен код, получен като СМС или автоматично гласово обаждане на регистриран в Банката номер на мобилен телефон.  Информация за „m-Token Postbank“ можеш да получиш тук.

Клиентите на Пощенска банка могат да:                                                                                   

 
   Внасят и теглят пари, не само от своите карти, но и от свои сметки в Банката - лева/евро           

   Нареждат изходящи преводи в лева и евро в Банката или към други банки в България и в страни от Европейското икономическо пространство (ЕИП);
 
           Извършват справки за своите банкови продукти в Пощенска банка, разпечатат1 своето извлечение по сметка или кредитна карта;
 
  Подадат заявление за кредитен продукт;
  Погасяват задължения по кредитни карти, издадени от Пощенска банка;
  Плащат комунални задължения и местни данъци от своя сметка или от кредитна карта издадена от Пощенска банка;
   

 

Модерните устройства за експресно банкиране са достъпни за ползване и от клиенти на други банки, като за тях са валидни само част от функционалностите, сред които теглене на пари в брой и плащане на битови сметки.

Виж всички налични Дигитални зони за експресно банкиране и намери най-близката и удобна за теб! (тук)

 

1. Tерминалните устройства за самообслужване в „Дигитална зона за експресно банкиране" (Express Banking Digital Zone) според техническите им характеристики са два вида, като видът на всяко е обозначен върху него: КЕШ устройство, което предлага възможности за теглене и внасяне на суми в брой, както и за извършване на безкасови операции (парични преводи, плащане на комунални услуги и други), както и КИОСК устройство, което предлага само безкасови услуги (разпечатване на справки и извлечения,парични преводи, плащане на комунални услуги и други).

2. Съгласно действащата Тарифа на Банката, в сравнение с таксите за операции, извършени на каса в банков офис, таксите за услугата Дигитална зона за експресно банкиране“ са по-ниски. С актуалните приложими  такси, комисионни и лимити за услугата Дигитална зона за експресно банкиране“ съгласно действащите Тарифи на Банката (съответно за физически или юридически лица) можеш да се запознаеш тук.

3.  Активиран от Банката достъп до услугата „Дигитална зона за експресно банкиране“ имат всички клиенти - дееспособни физически лица „потребители“ по смисъла на ЗПУПС  притежаващи издадена от Банката на тяхно име кредитна, дебитна или предплатена карта, с която се идентифицират чрез въвеждане от клавиатурата на устройството за самообслужване на известния само на тях персонален идентификационен номер (ПИН) към нея. За тези клиенти услугата се предоставя без да е необходимо изрично изявление за включване към нея. За бизнес клиенти - „стопански субекти и други юридически лица“ по смисъла на Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на стопански субекти и други юридически лица в Юробанк България АД услугата се активира чрез депозиране на искане по образец на Банката в неин финансов център.

Чрез услугата „Дигитална зона за експресно банкиране “ не могат да се откриват и закриват сметки, като тя не се предлага и за операции по сметки, за които поради законови изисквания и/или по договореност с Банката и/или по съображения за сигурност има специфичен режим на разпореждане със средствата по тях като например: депозитни сметки, съвместни сметки, сметка за набиране на средства чрез дарения, сметки с титуляр  недееспособно лице, набирателни сметки, ликвидационни сметки, особени сметки, ескроу сметки, сметки, по които се съхраняват средства на трети лица и др.

За услугата „Дигитална зона за експресно банкиране“ са приложими изискванията на Банката, посочени в общите й условия за сметки: Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД/респ. Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на стопански субекти и други юридически лица в „Юробанк България“ АД, както и в общите й условия приложими за съответния вид карта: кредитна, дебитна или предплатена.