Дигитални зони за експресно банкиране

Банкирането е по-достъпно от всякога! Защо да чакаш в офис на банката и да плащаш повече, за да извършиш желаните операции? С новите модерни дигитални зони за експресно банкиране на Пощенска банка, ще спестиш не само време, но и пари. Зоните за експресно банкиране разполагат с модерни устройства1 с удобни touch screen екрани и лесна навигация, където ще откриеш богат избор от операции и функционалности, които да улеснят твоето ежедневно банкиране, като същевременно спестяваш от такси* Колко точно можеш да спестяваш, виж в раздел "Такси и комисиони".

За да се възползваш от всички налични услуги на новите дигитални зони за експресно банкиране, се нуждаеш единствено от активна банкова карта2, която служи за средство за идентификация, като не е необходимо да си регистриран за услугата интернет банкиране.

Новите дигитални зони за експресно банкиране са достъпни както за физически лица, така и за фирмени клиенти на банката, които предварително трябва да заявят своята регистрация в офис на банката.

 

На дигиталните зони за експресно банкиране клиентите на Банката могат да:

   Внасят или теглят пари, не само от своите карти, но и от свои сметки в банката;

           Нареждат преводи в лева в банката или към други български банки от всички свои сметки в Пощенска банка;
             Извършват справки за всички свои продукти в Пощенска банка и да разпечатат своето извлечение по сметка или кредитна карта;
  Получават парични преводи от Western Union;
  Подадат заявление за кредитен продукт;
  Погасяват задължения по кредитни карти, издадени от Пощенска банка;
  Плащат битови сметки от своята карта.;


Модерните устройства за експресно банкиране са достъпни за ползване и от клиенти на други банки, като за тях са валидни само част от функционалностите, сред които теглене на пари в брой и плащане на битови сметки от карта.

Виж всички налични зони за експресно банкиране и намери най-близката и удобна за теб! (тук)

1 Устройствата в „Зони за самообслужване“ според техническите им характеристики са два вида, като видът на всяко е обозначен върху него: КЕШ устройство, което предлага възможности за теглене и внасяне на суми в брой, както и за извършване на безкасови операции (парични преводи, плащане на комунални услуги и други), както и КИОСК устройство, което предлага само безкасови услуги (парични преводи, плащане на комунални услуги и други).

*В сравнение с таксите за операции, извършени на каса в банков клон, съгласно действащата Тарифа на Банката


2  Услугата „Зона за самообслужване“ е достъпна за всеки клиент - физическо лице, който има издадена от Банката на негово име кредитна, дебитна или предплатена карта, с която се идентифицира чрез въвеждане от клавиатурата на устройството за самообслужване на известния само на него персонален идентификационен номер (ПИН) към нея. Бизнес клиентите - „стопански субекти и други юридически лица“ по смисъла на Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на стопански субекти и други юридически лица в Юробанк България АД могат да се регистрират за ползване на услугата чрез депозиране на искане по образец на Банката в неин финансов център.
Чрез услугата „Зона за самообслужване“ не може да се заявява експресна услуга по Кредитна програма "Сега", както и не
 могат да се откриват и закриват сметки и тя не се предлага за операции по сметки, за които поради законови изисквания и/или по договореност с Банката и/или по съображения за сигурност има специфичен режим на разпореждане със средствата по тях като например: депозитни сметки, съвместни сметки, сметка за набиране на средства чрез дарения, сметки с титуляр  недееспособно лице, набирателни сметки, ликвидационни сметки, особени сметки, ескроу сметки, сметки, по които се съхраняват средства на трети лица и др.

За услугата „Зона за самообслужване“ са приложими изискванията на Банката, посочени в общите й условия за сметки: Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в Юробанк България АД/респ. Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на стопански субекти и други юридически лица в Юробанк България АД, както и в общите й условия приложими за съответния вид карта: кредитна, дебитна или предплатена.