Депозити


Банката предлага на своите корпоративни клиенти депозити в левове и чуждестранни валути при благоприятни условия и гарантирана доходност.

Преимущества и улеснения за корпоративни клиенти чрез депозитните продукти:

  • Стандартни и нестандартни срокове
  • За суми над 100 000 лева – лихвен процент по договаряне при пазарни условия
  • Теглене на начислената лихва на падежа
  • Теглене на част от главницата на падежа
  • Предоговаряне на суми на падежа
  • Автоматично продължаване на срока на депозита
  • Използване на депозити за обезпечаване издаването на акредитиви, банкови гаранции и компенсационно или т.нар. "Бек-ту-бек" финансиране.

Приложения

Документи