1. Издаване на банкови карти от Пощенска банка на картодържатели на Банка Пиреос

 • Издаване на дебитна карта 

Вашата съществуваща дебитна карта ще бъде заменена с нова карта от Пощенска банка*. 

Новата карта ще бъде свързана със същата сметка (с нов IBAN), с която е била свързана старата и ще разполагате с наличността по нея.

Считано от Датата на оперативно обединение, всички безконтактни гривни “Micro Tag”, предоставени от Банка Пиреос към издадени от банката дебитни карти, ще бъдат деактивирани. Те няма да бъдат заменени от алтернативен продукт на Пощенска банка.

*В случай че към 05.08.2019 г. не сте ползвали дебитната си карта от Банка Пиреос повече от 12 месеца, e възможно да не Ви бъде издадена автоматично нова дебитна карта от Пощенска банка. Може да проверите дали Ви е издадена нова карта, като се обърнете към нашите експерти на тел. 0 700 12 002 или 0 700 18 555. Ако Вашата нова дебитна карта не е издадена автоматично, може да я заявите в най-близкия офис на Пощенска банка.

 • Издаване на кредитна карта 

Вашата съществуваща дебитна карта ще бъде заменена с нова карта от Пощенска банка*. 

В случай че нямате просрочено задължение, новата Ви кредитна карта от Пощенска банка ще бъде автоматично издадена и ще бъде доставена в офис на Банката, откъдето можете да я получите. 

В случай че не желаете нова кредитна карта от Пощенска банка, е необходимо да погасите всички съществуващи задължения по договора за кредитна карта с Банка Пиреос

Сключеният между Вас и Банка Пиреос Рамков договор за издаване на международна кредитна карта, респ. Рамков договор за издаване и обслужване на международни бизнес кредитни карти, не се прекратява, но преди получаване на новата кредитна карта следва да се сключи нов договор за новата карта от Пощенска банка (виж т. 2 по-долу).

* В случай че към 30.07.2019 г. имате просрочено задължение по Вашата съществуваща кредитна карта от Банка Пиреос за повече от 90 календарни дни, няма да бъде издадена автоматично нова кредитна карта от Пощенска банка. В този случай ще получите покана от Пощенска банка да реструктурирате задължението в кредит или да погасите цялата просрочена сума.

2. Получаване и активиране на нова банкова карта (физически лица и бизнес клиенти)

 • Получаване на нова карта

Когато новата Ви карта и ПИН код бъдат доставени в офис на Пощенска банка, ще бъдете уведомени със SMS съобщение от кой офис и на кой адрес можете да ги получите. Тази информация ще можете да получите и на тел. 0 700 18 555 (*7224 - кратък номер за мобилни оператори) или 0 700 12 002. В случай че имате издадена кредитна и дебитна карта, ще получите двете карти в един офис на Банката.
По Ваше желание можете да заявите картата да бъде изпратена без такса в друг по-удобен за Вас офис на Пощенска банка (включително в друг град), като се обадите на посочените по-горе телефони.

В случай че получавате заплатата си по сметка, открита в Банка Пиреос и Вашият работодател има сключен договор за масов превод на работни заплати с Банка Пиреос, е възможно новата Ви дебитна карта от Пощенска банка да бъде доставена лично от служители на Банката до местоработата Ви (съгласно процедурата на Банката за идентификация на клиенти), за което ще бъдете уведомени допълнително от Вашия работодател.

За да получите Вашата нова дебитна или кредитна карта, ще бъде необходимо да подпишете на място нов договор и съответните Общи условия на Пощенска банка за издаване и използване на дебитни, респ. на кредитни карти.

Ако към Вашата съществуваща дебитна или кредитна карта има издадена допълнителна карта, допълнителният картодържател трябва също да подпише на място в офис на Банката нов договор и съответните Общи условия на Пощенска банка за издаване и използване на дебитни, респ. на кредитни карти.
 • Активиране на новата карта и деактивиране на старата карта

След като получите новата карта, тя няма да бъде незабавно активирана и няма да може да бъде използвана до Датата на оперативно обединение.

Считано от Датата на оперативно обединение, картата ще бъде активирана автоматично и ще можете да я използвате, съгласно Общите условия на Пощенска банка за издаване и използване на дебитни, респ. на кредитни карти и съответната Тарифа на Пощенска банка

Новата Ви карта от Пощенска банка ще бъде с валидност 3 години (5 години за бизнес дебитните карти).

ВАЖНО: Вашата съществуваща дебитна или кредитна карта от Банка Пиреос ще бъде активна до деня преди Датата на оперативно обединение и ще бъде деактивирана, считано от Датата на оперативно обединение. Съществуващата Ви дебитна или кредитна карта от Банка Пиреос ще бъде деактивирана на посочената дата, дори и в случай че не сте посетили офис на Пощенска банка, за да получите новата си карта и да подпишете нов договор с Пощенска банка.

3. Допълнителна информация за услуги по кредитни карти 

 • Информация за месечно извлечение, кредитен лимит, прехвърляне и обслужване на задължения

Последната дата, към която ще получите месечно извлечение за кредитната Ви карта от Банка Пиреос, е 15-о число на месеца, през който ще настъпи Датата на оперативното обединение.

Първата дата, на която ще получите месечно извлечение по новата Ви кредитна карта от Пощенска банка, ще бъде обявена тук и в офисите на банката.

Съществуващият кредитен лимит по кредитните карти на физически лица от Банка Пиреос ще бъде прехвърлен в същия размер по новите кредитни карти от Пощенска банка. Кредитният лимит по новите бизнес кредитни карти ще бъде определен при сключване на съответния нов договор с Пощенска банка.

Непогасените задължения по кредитните карти на физически лица от Банка Пиреос към датата на оперативно обединение, ще бъдат прехвърлени автоматично по новите кредитни карти от Пощенска банка, както следва:

 • Всички задължения, посочени в последното месечно извлечение по картата Ви от Банка Пиреос, които не бъдат погасени в периода до Датата на оперативно обединение, ще бъдат прехвърлени и начислени по баланса на новата Ви кредитна карта от Пощенска банка. Общата сума на тези задължения ще бъде посочена в първото месечно извлечение по новата карта като „Предишно салдо / Пиреос кредитна карта“. Тези задължения ще продължат да се олихвяват с годишния лихвен процент при теглене на суми в брой, който се е прилагал за кредитната карта от Банка Пиреос, до тяхното окончателно погасяване.
 • Всички задължения, начислени в периода от датата на издаване на последното месечно извлечение по картата Ви от Банка Пиреос до Датата на оперативно обединение, ако не бъдат погасени до тази дата, ще бъдат прехвърлени и начислени по баланса на новата Ви кредитна карта от Пощенска банка. Общата сума на тези задължения ще бъде посочена в първото месечно извлечение по новата карта като „Трансакции след посл. мес. извлечение / Пиреос кр. карта“. Тези задължения ще продължат да се олихвяват с годишния лихвен процент при покупки, който се е прилагал за кредитната Ви карта от Банка Пиреос, до тяхното окончателно погасяване.
 • Всички задължения от трансакции с картата Ви от Банка Пиреос, осчетоводени след Датата на оперативно обединение, ще бъдат прехвърлени и начислени по баланса на новата Ви кредитна карта от Пощенска банка, като ще бъдат посочени поотделно в първото следващо месечно извлечение по новата Ви карта. Тези задължения ще се олихвяват с годишния лихвен процент, приложим за новата кредитна карта от Пощенска банка.

Допълнителна информация за картодържатели на бизнес кредитни карти: Прехвърлянето и олихвяването на прехвърлените задължения при бизнес кредитните карти ще се извършва според посоченото по-горе по отношение на кредитните карти за физически лица. Начинът за разпределяне между картодържателите на новите бизнес кредитни карти от Пощенска банка на непогасените задължения по бизнес кредитните карти от Банка Пиреос, ще бъде уговорен в договора за издаване на новите бизнес кредитни карти от Пощенска банка.

ВАЖНО: Горните правила за прехвърляне и олихвяване на задълженията по кредитни карти ще се прилагат спрямо заварените към Датата на оперативно обединение задължения, включително и в случаите на неподписване на договор за нова кредитна карта от Пощенска банка. Същите представляват изменение на сключените Рамкови договори за издаване на международна кредитна карта, респ. Рамкови договори за издаване и обслужване на международни бизнес кредитни карти, като спрямо тях се прилагат правилата за промяна на условията, съгласно съответния Рамков договор.

 • Начини за обслужване на задълженията по новата Ви кредитна карта от Пощенска банка:
  • Във всеки офис на Банката
  • Онлайн през интернет банкирането “е-Postbank” и мобилното приложение “m-Postbank”
  • На всеки банкомат на Пощенска банка  – меню „Други услуги“ с регистрирана банкова карта за услугата “B-Pay”;
  • Автоматично погасяване всеки месец с директен дебит от разплащателна сметка в Банката. Ако сте ползвали тази услуга в Банка Пиреос, тя ще бъде прехвърлена автоматично и ще продължи да бъде активна и в Пощенска банка (само за кредитни карти на физически лица).
  • С банков превод или пощенски паричен превод (пощенски запис) по IBAN BG80 BPBI 9920 10 01010109. Платежното нареждане трябва да съдържа: трите имена на картодържателя, a в поле „Основание за плащане“ да се посочи номер на кредитната карта и ЕГН на картодържателя (само за кредитни карти на физически лица).

4. Информация за дарителски карти ПИРЕОС-УНИЦЕФ

Считано от Датата на оперативно обединение, всички дарителски дебитни и кредитни карти ПИРЕОС-УНИЦЕФ ще бъдат деактивирани.

Дарителските кредитни карти ще бъдат заменени с нови кредитни карти от Пощенска банка, с включена програма за лоялност „Моите награди“. Вижте повече тук. Всички натрупани суми от програмата „Кеш бек“ ще бъдат прехвърлени по баланса на новите кредитни карти от Пощенска банка и ще са на Ваше разположение за ползване.

Дарителските дебитни карти ще бъдат заменени с нови дебитни карти от Пощенска банка. Вижте повече тук.

След Датата на оперативно обединение няма да бъде възможно да се акумулират дарения към UNICEF от използването на кредитни или дебитни карти, издадени от Банката. 

Всички средства за дарения, събрани в резултат на използването на дарителските карти от Банка Пиреос, ще бъдат преведени на UNICEF, а всички клиенти, притежавали такива карти, ще продължат да имат възможност да правят регулярни дарения към UNICEF от сметките си в Пощенска банка.

5. Обща информация и предимства на банковите карти от Пощенска банка

 • Онлайн плащания с кредитна и дебитна карта 

Представяме Ви новата програма за поддържане на максимална сигурност при онлайн разплащания с банкови карти т.нар. 3DS (3-D Secure). Програмата отговаря на изискванията на Mastercard и VISA и на европейското законодателство за сигурна идентификация при извършване на електронни платежни операции от разстояние. Всички Ваши онлайн плащания към търговци, които участват в програмите за сигурни плащания Visa Secure  и Mastercard Identity Check , трябва да бъдат допълнително идентифицирани чрез използването на безплатен софтуерен токън – мобилно приложение “m-Token Postbank”.

За да може да извършвате онлайн разплащания, ще трябва да:

 • Предоставите актуален мобилен телефон и имейл адрес при получаване на новата Ви карта от Пощенска банка;
 • Да свалите приложението “m-Token Postbank” от App Store или Google Play, да го инсталирате на смарт телефона си и да се регистрирате с кодовете, които ще Ви предоставим на SMS и имейл.

В случай че не предоставите актуален мобилен телефон и имейл адрес, няма да можете да се регистрирате в приложението “m-Token Postbank” и няма да може да извършвате онлайн разплащания, които изискват допълнителна идентификация на картодържателя.

В случай че съществуващата Ви карта от Банка Пиреос е регистрирана в определени сайтове (като еPay, PayPal и др.), при активиране на новата Ви карта от Пощенска банка, Вие ще трябва да подновите регистрацията си с номера на новата карта.

Кредитните карти на Пощенска банка ви носят още едно предимство – печелите, докато пазарувате.

Използвайте Вашата кредитна карта винаги, за всяка своя покупка и се убедете, че лоялността Ви ще бъде щедро възнаградена - колкото по-често използвате кредитната си карта от Пощенска банка за покупки, толкова повече точки събирате - независимо от стойността на покупката, събирате точки срещу всеки похарчен лев.

Наградите, които можете да получите, биха могли да надхвърлят значително стойността на годишната такса за обслужване по кредитната Ви карта. Колкото повече и по-често използвате кредитната карта за покупки, толкова по-скоро ще получите парична награда, като обмените събраните от Вас бонус точки. Пълните условия за събиране и обменяне на точки по Програма за лоялност „Моите награди“ (“MyRewards”) може да научите, като се запознаете с Официалните правила на програмата.

 • Използване на банкомати на Пощенска банка

Пощенска банка разполага с над 450 банкомата в цялата страна.

Таксата за теглене на пари в брой с кредитна или дебитна карта на Банка Пиреос от банкомат на Пощенска банка вече е приравнена на таксата за теглене на пари в брой от банкомат на Банка Пиреос и Вие може да се възползвате от цялата мрежа от банкомати на двете банки, при еднаква такса за теглене.

Всички останали такси, включително таксите за теглене на пари в брой на банкомати в България и в чужбина, остават непроменени и са съгласно действащата Тарифа на Банка Пиреос до Датата на оперативно обединение, когато картите от Банка Пиреос ще бъдат деактивирани.

 • SMS нотификации

В случай че ползвате услугата за SMS нотификации при трансакции с карти, издадени от Банка Пиреос, ще продължите да ползвате услугата и с Вашата нова карта от Пощенска банка след Датата на оперативно обединение.

 • Лимити за теглене и плащане с карти

Всички карти, издадени от Пощенска банка, които ще заменят съществуващите карти от Банка Пиреос, ще имат стандартните за Пощенска банка лимити за теглене от банкомат и за плащане на ПОС устройство, в зависимост от вида на новата карта. В случай че по Вашата карта от Банка Пиреос сте избрали да ползвате специални (различни от стандартните) лимити за плащане на ПОС устройство (при дебитни карти) или за теглене от банкомат, тези лимити няма да се прехвърлят автоматично към новата Ви карта от Пощенска банка. 

Ако желаете да ползвате специални лимити за теглене и плащане с новата Ви карта, различни от стандартните, приложими за съответния вид нова карта, моля, заявете ги в офиса на Пощенска банка при получаване на картата.