Динамика Развитие

С продуктов пакет „Динамика Развитие“ получавате1:

 

 • Разплащателна сметка в лева
 • Интернет банкиране e-Postbank
 • Фирмена дебитна карта Visa Business или Mastercard Business
 • Застрахователен пакет „Карт протект“2

 

Предимства:

 

 • Възможност за извършване на онлайн парични преводи в лева и във валута, в страната и в чужбина, чрез Интернет банкирането на Пощенска банка е-Postbank
 • Издаване на бизнес дебитна карта Visa Business или Mastercard Business, с която имате 24/7 достъп до средствата по разплащателната сметка в лева
 • По-ниски такси и комисиони при ползване на Терминални устройства за самообслужване и АТМ на банката (в сравнение с операции, извършени в офис на банката)3
 • Защита на личните средства и вещи чрез застрахователната програма „Карт Протект“ по бизнес дебитна карта2

 

Допълнително получавате3:

 

 • 100 безплатни вътрешнобанкови преводи в лева, наредени през Интернет банкирането e-Postbank
 • 50 безплатни междубанкови преводи в лева, наредени през Интернет банкирането e-Postbank (без преводи, наредени през системата РИНГС)
 • 5 безплатни превода в EUR в рамките на ЕИП (Европейско икономическо пространство), наредени през Интернет банкирането e-Postbank
 • По-ниска такса за междубанкови преводи, наредени през Интернет банкирането e-Postbank, след достигане на безплатния лимит
 • Висок лимит за внасяне на суми по сметката без такса
 • Висок лимит за теглене на суми от сметката без такса

 

НОВО!

Имате възможност за заплащане на годишна такса обслужване на сметката към пакета4,3

Предимства:

 • От 01.07.2024г. до 30.09.2024г. при сключване на договор за пакет Динамика Развитие с еднократно заплащане на годишна такса за обслужване на сметката към пакета, получавате 6 месеца безплатно - в сравнение с дължимите 12 едномесечни такси за същия пакет при месечно плащане на таксата5

 • Имате сигурност в разходите за обслужване на сметката към пакета за следващите 12 месеца - заплатената от Вас таксата няма да се промени през целия 12-месечен период
 • Получавате предвидимост - не се налага да планувате заделяне на средства за обслужване на сметката към пакета за период от 12 месеца напред

 

1За всяка от посочените услуги, включени в пакета, се сключва самостоятелен договор между Банката и клиента. Условията по Пакет „Динамика Развитие“ са приложими, само в случай че клиентът сключи договор и ползва всички услуги, включени в пакета.

2Застрахователните покрития по застраховката „Карт Протект“ се осигуряват от „Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, съгласно Общи условия, с които може да се запознаете във всеки финансов център на банката. „Юробанк България“ АД осъществява застрахователно посредничество като необвързан застрахователен агент на „Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, на основание сключен агентски договор. Това е маркетингово съобщение, което има за цел само да представи застрахователния продукт. За да вземете информирано решение, е необходимо преди да сключите договор, да се запознаете внимателно с всички документи, свързани със застраховката.

3Съгласно условията за ползване на продуктов пакет „Динамика Развитие“, посочени в актуалната Тарифа за таксите и комисионите, които „Юробанк България“ АД прилага по извършвани услуги на клиенти- юридически лица, еднолични търговци, дружества по Закона за задълженията и договорите, бюджетни предприятия и чуждестранни търговски представителства, публикувана тук

4Годишната такса за обслужване се събира в началото на 12 месечния период, за който се дължи при активиране и ползване на всички продукти и услуги включени в пакет "Динамика Развитие" и не подлежи на връщане, в случай на предсрочно прекратяване ползването на пакета. При неактивиране или неизползване на всички продукти и услуги включени в пакета, се дължи допълнителна месечна такса съгласно Тарифата.

5Важи за клиенти на Банкиране малък бизнес, които в периода от 01.07.2024г. до 30.09.2024г. сключат договор за продуктов пакет Динамика с годишна такса (с изключение на пакет Динамика Старт). Промоционалният размер на годишната такса за обслужване на сметката по продуктовия пакет е равен на 6 месечни такси, дължими за същия пакет с месечно плащане и е валиден за първата година от ползването на пакета. След изтичане на промоционалния период, се дължи такса в размер, съгласно актуалната Тарифа за таксите и комисионите, които „Юробанк България“ АД прилага по извършвани услуги на клиенти- юридически лица, еднолични търговци, дружества по Закона за задълженията и договорите, бюджетни предприятия и чуждестранни търговски представителства.