Финансиране


Ние разбираме нуждата от външно финансиране за развитието на Вашия бизнес.

Нашият специализиран екип от професионалисти ще Ви помогне да изберете най-подходящия за Вашите нужди финансов инструмент:

 • Инвестиционен кредит
 • Кредитни линии за оборотни средства (кешови, некешови или смесени)
 • Овърдрафт
 • Кредитни линии
 • Лизинг/факторинг/финансиране на вземания
 • Облигационни емисии и синдикирани кредити

Кредити за оборотни средства:

 • Кредитните линии за оборотни средства подпомагат Вашите плащания към доставчици на стоки, както и други оперативни разходи. Тези линии могат да бъдат единични или револвиращи. Обикновено се отпускат за 12 месеца, но ние включваме опция за подновяване.
 • Овърдрафтът по разплащателна сметка дава още по-голяма гъвкавост и свобода.
 • Проектно финансиране – за строителни (жилищни или офис сгради, търговски помещения) или инфраструктурни проекти. Ние имаме голям опит в структурирането на най-подходящите финансови продукти за успешното завършване на Вашите проекти.
 • Финансиране на вземания в местна и чуждестранна валута по фактури и търговски договори.
 • Факторинг – предлагаме и много полезни услуги като оценка на кредитоспособността на купувача, поемане на риск от неплащане и водене на счетоводни сметки.
 • Форфетиране – гъвкав средносрочен инструмент с възможност за промени съобразно нуждите на износителя.

Условни кредити
Тези кредити обезпечават условни задължения, поети от банката от името и за сметка на клиента (издаване на банкови гаранции и акредитиви).

Инвестиционни кредити
Тези кредити обикновено се използват за финансиране на инвестиции, разширяване на бизнеса, закупуване на машини и съоръжения. Ние можем да Ви предложим решения, съобразени с Вашите нужди и с изгодни срокове и погасителен план.

Синдикирани кредити
Този тип кредити се отпуска при определени операции като корпоративно сливане и придобиване, изкупуване на дружества със заемни средства, придобиване на дружества от външни мениджъри, проектно и структурирано финансиране и рефинансиране.

Референтен лихвен процент ПРАЙМ бизнес клиенти

Валута  Прайм бизнес клиенти стойности Дата на влизане в сила
Евро 1.95 % В сила от 01.06.2023 г. включително
Левове 1.90 % В сила от 01.06.2023 г. включително

 

  Корпоративни бенчмарк лихвени проценти (CBBR) на Юробанк България АД.

Валута CBBR стойности Дата на влизане в сила
евро 7,10% В сила от 28.06.2011 г. включително
левове 9,00% В сила от 22.01.2010 г. включително
щ. долари 4,50% В сила от 22.01.2010 г. включително

 

Документи