Търговско финансиране

Предлагаме пълно обслужване на външнотърговската дейност на нашите клиенти. За целта сме разработили пълен пакет от съвременни конкурентни продукти, гарантиращи бързина, ниски цени и намаляване до минимум на външнотърговските рискове. Чрез консултации съдействаме на нашите клиенти за най-правилния избор на платежен инструмент за всяка сделка.

Сделки по внос:

  • Документарни акредитиви – издадени срещу гъвкави кредитни линии при добри пазарни условия, осигуряващи добър имидж и стабилност във външнотърговската дейност.
  • Документарни инкаса – евтин и сравнително сигурен външнотърговски инструмент.
  • Всички видове банкови гаранции, издавани срещу кредитни линии – силен инструмент за обезпечаване на различни задължения във външнотърговския бизнес.
  • Сконтиране на акредитиви в полза на чуждестранния продавач – финансиране на предварително договорено отложено плащане към чуждестранния продавач при възможно най-добри за него условия.

Сделки по износ:

  • Предекспортно финансиране – внимателно разработено съобразно конкретния производствен/търговски цикъл на компанията с цел подпомагане на експорта.
  • Следекспортно финансиране – ефективно финансиране на ниска цена въз основа на одобрени експортни документи. Обикновено се извършва за период на отложено плащане по акредитиви за износ, открити в полза на наши клиенти.
  • Предварително разглеждане на документи – по акредитиви за износ с цел избягване на загуби за фирмата от незначителни документни несъответствия до получаването на експортните вземания.
     

Документи