Уведомление за прекратяване на дейността на „Пиреос Застрахователен Брокер“ ЕООД

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.11.2019 г. „Пиреос Застрахователен Брокер“ ЕООД прекратява дейността си по разпространение на застрахователни продукти, като предстои заличаването му от регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор.

За да се осигури необходимото обслужване на сключените с неговото посредничество застраховки и да не се допусне прекъсване на осигуреното от застрахователите застрахователно покритие, „Банка Пиреос България“ АД възложи на „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД, считано от същата дата – 01.11.2019 г., да извършва застрахователно посредничество, включително да обслужва и администрира всички вече сключени застрахователни договори/предоставени индивидуални застрахователни покрития на кредитополучатели и ипотекарни длъжници за обезпечение на задълженията им към Банката във връзка с договорите им за кредит.

За целта са подписани споразумения между „Пиреос Застрахователен Брокер“ ЕООД и „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД, споразумения със застрахователите, както и споразумения към Груповите застрахователни договори, сключени между Банката и „Застрахователно дружество ЕВРОИНС“ АД, „Застрахователно дружество Нова Инс“ ЕАД, „Застрахователно дружество“ЕВРОИНС ЖИВОТ“ АД и „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество Унгария („NN Bistosito’ Zrt“), чрез „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество – клон София“ КЧТ.

С оглед предстоящото юридическото обединение на „Банка Пиреос България“ АД с „Юробанк България“ АД, страна по споразуменията по Груповите застрахователни договори е и „Юробанк България“ АД.

Единствено по Договора за групова застраховка „Живот“ на Кредитополучатели, сключен с „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество Унгария („NN Bistosito’ Zrt“), чрез „Ен Ен Застрахователно акционерно дружество – клон София“ КЧТ, не се предвижда присъединяването на застрахованите лица да се извършва с посредничеството на брокер. При необходимост и при изрично заявено съгласие от подлежащо на застраховане лице, кредиторът - „Банка Пиреос България“ АД, съответно след обединението - „Юробанк България“ АД, ще съдейства безвъзмездно за приемането на това лице за застраховане.

Посочените по-горе промени няма да се отразят на условията по застрахователните продукти, които клиентите ползват към момента.

След изтичане на срока на застраховката/периода на индивидуалното застрахователно покритие, в случай че съгласно условията на застрахователния продукт е предвидена възможност за подновяване/продължаване на действието за нов застрахователен период, застраховките ще бъдат подновени със съдействието на „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД при условията на съответния застраховател, приложими за клиенти на „Банка Пиреос България“ АД, респ. „Юробанк България“ АД. Поради това всички сертификати с начална дата след 01.11.2019 г. и подновяването на застраховките/индивидуалните застрахователни покрития, предоставени за обезпечаване вземанията на Банката по отпуснатите кредити, ще бъдат издавани и обслужвани от „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД, освен ако клиентите изрично писмено не изразят несъгласието си с това.

Ако изразят несъгласие, те следва да поемат самостоятелно грижата за надлежното изпълнение на поетото, съгласно Договора за кредит задължение да осигурят своевременно валидна/и застраховка/и за срока на кредита и до окончателно погасяване на всички задължения по него.

Информация за ползватели на застрахователни услуги, съгласно чл. 325 от Кодекса за застраховането, може да намерите на интернет страницата на „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ ООД - http://iandgbrokers.com. Длъжностно лице по защита на личните данни е Илда Павлова, ел. поща: , както и да получите същата на хартиен носител във всеки офис на брокера.

Тъй като поемането на обслужването на застрахователните договори е свързано и с обработване на лични данни, подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Правилата за упражняване на правата на субектите на личните данни на Ай енд Джи на http://iandgbrokers.com. Длъжностно лице по защита на личните данни е Илда Павлова, ел. поща: dpo@iandgbrokers.com, адрес за кореспонденция гр. София 1618, бул. „България“ № 118 ет. 4.

Уведомление относно обработване на личните данни от „Ай енд Джи Иншурънс Брокерс“ OOД e налично на посочената интернет страницата на брокера (www.iandgbrokers.com). Можете да го получите и на хартиен носител във всеки офис на брокера.