Методология на Юробанк България“ АД за определяне на заместващ референтен лихвен процент, приложим по договори за кредит в български лева на физически лица сключени с „Банка Пиреос България“ АД преди 01.07.2018 година, при оригинален референтен лихвен процент на база Софибор

Методология на „Юробанк България“ АД за определяне на заместващ референтен лихвен процент, приложим по договори за кредит в български лева на физически лица сключени с „Банка Пиреос България“ АД преди 01.07.2018 година, при оригинален референтен лихвен процент на база Софибор

I. Общи положения

Настоящата методика се прилага по договори за кредит в български лева на физически лица, които договори са сключени преди 01.07.2018 година, при референтен лихвен процент на база СОФИБОР (по-долу само договори за кредит) и в които е дефиниран заместващ референтен лихвен процент, който следва да се използва в случай на прекратяване администрирането на индекс СОФИБОР. Настоящата методика касае единствено определянето на заместващия референтен лихвен процент (зРЛП) по тези договори във връзка с прекратяване администрирането на индекс Софибор.

"Променлив лихвен процент по кредита" е лихвеният процент по договори за кредити на физически лица (ипотечни кредити, потребителски кредити, овърдрафти), по които Банката и кредитополучателят се съгласяват, приложимият към договорите лихвен процент да се формира на база на референтен лихвен процент (променлива компонента) плюс фиксирана надбавка. Фиксираната надбавка не може да бъде променяна едностранно за целия срок на договора за кредит.

"Референтен лихвен процент" е лихвеният процент, използван като основа за изчисляване на приложимия към договорите за кредити променлив лихвен процент.

II. Източник на данни, периодичност (честота) на обновяване на референтния лихвен процент

За формиране на приложимия по договори за кредит заместващ референтен лихвен процент Банката използва данни от секция „Лихвени проценти и обеми по нов бизнес срочни депозити на сектор „Домакинства“  (лихвена статистика на БНБ), която се намира на сайта на БНБ в раздел Статистика/Парична и лихвена статистика/Лихвена статистика. Данните се публикуват на интернет страницата на БНБ на следния интернет адрес:

http://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm

Приложимият от Банката зРЛП се формира от последната обявена стойност на лихвения процент по нов бизнес срочни депозити на сектор „Домакинства“ както следва:

  • за ипотечни кредити и овърдрафти - срочност над един до три месеца за валута лева с корекционна компонента [1] (-0,087%)>
  • за потребителски кредити - срочност над три до шест месеца за валута лева

[1] Корекционната компонента се въвежда съобразно изискванията на чл.58, ал.6 от ЗКИ, чл.33а, ал.6 от ЗПК, чл.25, ал.7 от ЗКНИП, съгласно които към момента на въвеждане на заместващ индекс, новият лихвен процент по договора за кредит не може да е по-висок от размера на лихвения процент по договора преди този момент. Стойността на корекционната компонента се определя еднократно към момента на заместване на отпадащия индекс и не се променя във времето.

Така формираният референтен лихвен процент се актуализира:

  • за ипотечни кредити и овърдрафти - на първия работен ден на всяко календарно тримесечие (1 Януари, 1 Април, 1 Юли и 1 Октомври, или на първият работен ден следващ посочената дата, в случаите, когато същата се явява неработен ден)
  • за потребителски кредити - на първия работен ден на всяко календарно шестмесечие (1 Януари и  1 Юли, или на първият работен ден следващ посочената дата, в случаите, когато същата се явява неработен ден)

III. Публичност и оповестяване на информацията

  1. В съответствие със законовите изисквания, Банката обявява на своята интернет страница настоящата методика, текущия размер на изчисления съгласно нея референтен лихвен процент и поддържа данни за всички негови стойности определени по реда на Методиката за неговото изчисляване. Първата стойност е обявена на 02.07.2018 г.
  2. Актуалната стойност на референтния лихвен процент се публикува ежемесечно на интернет страницата на Банката и в банковите салони най-късно един работен ден след деня на актуализация съгласно описаното в т.II по-горе.
  3. При отмяна на определения в настоящата методика заместващ референтен лихвен процент, същият се замества съгласно предвиденото в план за действие на „Юробанк България“ АД, създаден съгласно изискванията на чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета.
  4. Стойността на заместващия референтен лихвен процент се закръгля и оповестява в проценти с точност от два знака след десетичната запетая (пример: 5,378% се закръгля и оповестява като 5,38%).