Инвестиционно посредничество

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че на 13 юни 2019 г. „Юробанк България“ АД (Пощенска банка), част от Юробанк груп, финализира придобиването на капитала на „Банка Пиреос България“ АД (Банка Пиреос България).

През следващите месеци предстоят два важни етапа – юридическо и оперативно обединение на Пиреос България с Пощенска банка. До приключването на юридическото обединение двете финансови институции ще продължат да работят както досега - като отделни юридически лица, част от една финансова група, след което Пощенска банка става правоприемник на Банка Пиреос България.

Датата на юридическо обединение ще бъде своевременно оповестена в този раздел и на сайта на Банка Пиреос България  -  www.piraeusbank.bg, както и в офисите на двете институции.

За нас е приоритет да продължим да предлагаме на клиентите на Банка Пиреос България първокласни услуги по инвестиционно посредничество. За да постигнем най-високо ниво на клиентско обслужване във връзка с предстоящите промени и уеднаквяване на системите на двете банки, каним всички клиенти, които имат сключен договор за инвестиционно посредничество с Банка Пиреос България, да сключат нов договор за инвестиционно посредничество с Пощенска банка, като посетят удобен за тях финансов център на Пощенска банка, в който се предлагат този тип услуги.    

Списък на клонове на Юробанк България АД, чрез които се предоставят услуги по инвестиционно посредничество.

Междувременно можете да се запознаете с Общите условия за сделки с финансови инструменти и Тарифа на Пощенска банка на следните електронни адреси:

-       Общи условия за сделки с финансови инструменти на Пощенска банка:

https://www.postbank.bg/bg-BG/MarketsAndInvestments/06Brookerage/BrookerageGentTerms/

-       Тарифа на Пощенска банка:

https://www.postbank.bg/bg-BG/AboutUs/02BankTariff/

Пощенска банка притежава пълен лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от Българска народна банка № Б-05/02.04.1991 г. и е вписана в регистъра за инвестиционни посредници на Комисията за финансов надзор с рег. № Р-05-129/19.05.1997 г. Освен стандартната кредитна и депозитна дейност, банката предоставя и комплексни финансови решения на своите клиенти, чрез които се осигурява възможност за използване на богата гама от финансови продукти, налични както на българския пазар, така и на голям брой чуждестранни пазари на финансови инструменти.

Моля да имате предвид, че в случай че не бъде сключен нов договор за инвестиционно посредничество с Пощенска банка или с друг инвестиционен посредник до датата на юридическо обединение, клиентите, които имат сключен договор за инвестиционно посредничество с Банка Пиреос България, няма да имат възможност да подават поръчки за извършване на сделки с финансови инструменти.

Напомняме също така, че след юридическото обединение ще се промени и мястото на съхранение на финансовите инструменти  на клиентите, като видове -  чуждестранни ценни книжа и български евро-облигации, търгувани в чужбина, а именно: финансовите инструменти, съхранявани по сметка на Банка Пиреос България в Банка Пиреос Гърция, ще се прехвърлят по сметка на „Юробанк България“ АД в съответната чуждестранна  депозитарна институция.

За клиентите, притежаващи български ценни книжа и ДЦК, съответно водени по регистър на Банка Пиреос България в Централен депозитар АД и БНБ, няма да настъпи промяна по отношение на мястото на съхранение на техните активи, като същите ще се водят по подрегистър на Юробанк България.

 

За екипа на Пощенска банка, която е част от силната международна финансова група Eurobank, ще бъде привилегия да стане Ваш доверен партньор и да Ви предоставя занапред качествени услуги с добавена стойност, което е наш основен приоритет. Уверени сме, че благодарение на високата ни експертиза и дългогодишно стратегическо присъствие на българския пазар, ще отговорим на Вашите изисквания, за да продължим заедно напред по пътя на успеха!