Методика на „Юробанк България“ АД за изчисляване на референтен лихвен процент, приложим за кредитни продукти на Банка Пиреос България в български лева след 01.07.2018 година, съгласно Закона за кредитните институции и Регламент (ЕС) 2016/1011 на Европейския парламент и на Съвета

 

МЕТОДИКА НА „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, ПРИЛОЖИМ ЗА КРЕДИТНИ ПРОДУКТИ НА БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА СЛЕД 01.07.2018 ГОДИНА, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/1011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

 I.      Общи положения

 1. Настоящата методика урежда начина за определяне и изчисление на референтен лихвен процент (РЛП) на „Юробанк България“ АД (Банката), приложим за кредитни продукти на Банка Пиреос България като основа при определяне на лихвите по кредитни сделки в лева, както и реда за последваща промяна в стойността му.
 2. Методиката е приложима за съществуващи договори за кредити в лева с променлив лихвен процент, както и за такива предлагани от 02.07.2018 г.
 3. За целите на настоящата методика –
  • 3.1. "Променлив лихвен процент по кредита" е лихвеният процент по договори за кредити на физически и юридически лица, по които Банката и кредитополучателят се съгласяват, приложимият към договорите лихвен процент да се формира на база на референтен лихвен процент (променлива компонента) плюс фиксирана надбавка.
  • 3.2."Референтен лихвен процент" на Банката (РЛП) е лихвеният процент, използван като основа за изчисляване на приложимия към договорите за кредити променлив лихвен процент.

II.       Източник на данни, периодичност (честота) на обновяване и методология на изчисление на референтен лихвен процент на „Юробанк България“ АД (Банката), приложим за кредитни продукти на Банка Пиреос България

 

1. Използвани източниците на данни при изчисляването на РЛП се следните:

 • секция „Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства” (лихвена статистика на БНБ), която се намира на сайта на БНБ в раздел Статистика/Парична и лихвена статистика/Лихвена статистика. Данните се публикуват на интернет страницата на БНБ на следния интернет адрес:

  http://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm

 • котировки на едномесечен индекс на междубанковия пазар  - EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate), обявявявани на интернет страницата на Европейската банкова федерация - https://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html
  Индексът EURIBOR e лихвеният процент, при който се предоставят междубанкови срочни депозити в евро от една първокласна  банка на друга в рамките на Еврозоната.

2. Периодичност на обновяване

РЛП се определя и актуализира ежемесечно на база обновените данни от горепосочените източници и влиза в сила от първия работен ден на месеца, следващ месеца на определяне. Прилагат се последните налични актуални данни, публикувани от лихвената статистика на БНБ и стойност на 1-месечен EURIBOR, съотносим към датата на последните актуални данни от лихвената статистика на БНБ (Пример: РЛП от 1-ви юли се определя на база на данните, публикувани от БНБ в края на юни, касаещи месец май заедно със стойността на 1-месечен индекс EURIBOR, последно котиран за месец май).

3. Методология на изчисление

РЛП комбинира данни от горепосочените източници и представлява сбор от:

 • С тегло 85% - Средно претеглен лихвен процент по нов бизнес по депозити с договорен матуритет и репо-сделки на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства за всички публикувани срочности за валута български лев. За тегла се използват публикуваните обеми в хиляди лева за всяка една срочност.
 • С тегло 15% - Едномесечен индекс на междубанковия пазар EURIBOR

4. Формула за изчисления на РЛП


кьдето:

t -  включва следните три групи срочности: (1) над 1 ден до 1 година,  (2) над 1 до 2 години, (3)  над 2 години

РЛП - Референтен лихвен процент за валута български лев.

СДДt - ефективен годишен процент по депозити за домакинства за срочност t за валута Български лев.

СДНПt - ефективен годишен процент по депозити за нефинансови предприятия за срочност t за валута Български лев.

ОСДДt - обем в млн. лв. на депозити за домакинства за срочност t за валута Български лев.

ОСДНПt- обем в млн. лв. на депозити за нефинансови предприятия за срочност t за валута Български лев.

EURIBOR1m – едномесечен индекс на междубанковия пазар EURIBOR, към последен ден на месеца, за който се отнасят статистическите данни СДД, СДНП, ОСДД, ОСДНП на БНБ.  

5. При отмяна на индекс или индикатор, включен във формулата по настоящата методика, същият се замества от аналогичен такъв, определян от същия източник. В случай че такъв не е наличен, индексът или индикаторът се запазва с последната оповестена за него стойност, взета за изчисление на РЛП.

6. Получената стойност за РЛП се закръгля и оповестява в проценти с точност от два знака след десетичната запетая (пример: 5,378% се закръгля и оповестява като 5,38%).

7. При отрицателна стойност на РЛП Комитетът за Управление на Активите и Пасивите /КУАП/ на Банката взема решение за начините на прилагане и отчитане на отрицателната стойност.

III.    Ред за определяне и промяна на референтен лихвен процент

 1. Определянето на стойността на РЛП се извършва ежемесечно от Комитета за Управление на Активите и Пасивите /КУАП/ на Банката.
 2. Първото изчисляване на РЛП по настоящата методика е извършено със стойност на съответните индекси и индикатори към 31.05.2018г.

IV.    Публичност и оповестяване на информацията

 1. В съответствие със законовите изисквания, Банката обявява на своята интернет страница настоящата методика, текущия размер на изчисления съгласно нея референтен лихвен процент и поддържа данни за всички стойности на РЛП, които е определила по реда на Методиката за неговото изчисляване.
 2. В банковите салони са налични методиката и актуалния размер на РЛП.
 3. Актуалната стойност на РЛП се публикува ежемесечно на интернет страницата на Банката и в банковите салони най-късно един работен ден след деня на актуализация съгласно описаното в т.II, т.2  по-горе.

Настоящата методика е приета от „Банка Пиреос България“ АД с протокол № 19 от 19.06.2018 г.