Уведомление до кредитополучателите по потребителски кредити

Уважаеми клиенти,

„Юробанк България“ АД уведомява кредитополучателите по потребителски кредити, които са сключили “Типов договор за предоставяне на потребителски кредит“ с „Банка Пиреос България“ АД, който договор съдържа една от следните клаузи:

1. Чл. 13, ал. 1, б. „г“, в който е посочено, че „Кредитополучателят заплаща следните такси във връзка с настоящия договор за кредит:

г) такса за реструктуриране на кредита – 50 лв., платима при всяко реструктуриране на кредита.“

или

2. Чл. 13, ал. 2, б. „б“, в който е посочено, че „Кредитополучателят дължи такса за реструктуриране на кредита, съгласно действащата към датата на плащането й Тарифа за таксите и комисионните на „Банка Пиреос България“ АД, която се дължи в случаите, когато реструктурирането се налага поради неизпълнение от страна на кредитополучателя на условията на договора на кредит и е в резултат на постигнато съгласие между страните за реструктуриране на кредита“.

че „Юробанк България“ АД преустанови начисляването и събирането на посочената такса за реструктуриране на кредита.

 

От екипа на Пощенска банка