Методология на „Юробанк България“ АД за определяне на лихвените проценти, приложими за кредитни продукти на Банка Пиреос България до 23.07.2014г.

Методология на „Юробанк България“ АД за определяне на лихвените проценти, приложими за кредитни продукти на Банка Пиреос България до 23.07.2014 година.

 

Банката предоставя кредити, за които се прилага Закона за потребителския кредит, като използва два вида референтни лихвени проценти в зависимост от предлаганите продукти:

Пазарен индекс - EURIBOR, SOFIBOR, LIBOR или друг общоприет пазарен индекс

Или

БЛПБ* - Базисен Лихвен Процент на Банката /БЛПБ/.


В случаите когато се използва БЛПБ, същият се определя по следната методика:

БЛПБ се образува от средните стойности на всички привлечени средства на Банката, завишена със стойността на законоопределените разходи за МЗР (минимални задължителни резерви), ФГВ (Фонд за гарантиране на влоговете) и административно управленски разходи. 

БЛПБ е преразглеждан веднъж месечно от Комитета за управление на активи и пасиви на Банката. 

При промяна на БЛПБ кредитополучателите се уведомяват по подходящ начин в съответствие със законовите изисквания и действащите Общи условия на Банката. 

*Към 24.01.2012 са одобрени следните нива на БЛПБ: за кредити в левове - 7,5%, за кредити в евро - 5,75% и за кредити в щатски долари - 5,75%.

 

Забележка: Посочените по-горе стойности и методология са последно актуализирани от „Банка Пиреос България“ АД на 24 януари 2012 г. и са валидни само за кредитни сделки, сключени преди 23 юли 2014 г. Няма промяна в тях във връзка с юридическото обединение на „Банка Пиреос България“ АД и “Юробанк България“ АД. С решение на Комитета по управление на активите и пасивите на "Юробанк България“ АД, протокол № 228 от 29.11.2019 г., посочените стойности на БЛПБ се фиксират, считано от 12 ноември 2019 г., и няма да подлежат на последващи актуализации.