Считано от Датата на юридическо обединение влизат в сила следните промени:

 1. Наименованието на Общите условия на „Банка Пиреос България“ АД се променя на Общи условия на „Юробанк България“ АД, приложими за банкови продукти и услуги на Банка Пиреос България.
 2. Наименованието на Общите условия на „Банка Пиреос България“ АД за предоставяне на платежни услуги се променя на Общи условия на „Юробанк България“ АД за предоставяне на платежни услуги, приложими за продукти и услуги на Банка Пиреос България.
 3. Наименованието на Общи условия по услугата за регулярни плащания на битови сметки се променя на Общи условия на „Юробанк България“ АД, приложими за услугата на Банка Пиреос България за регулярни плащания на битови сметки.
 4. Наименованието на Общите условия на „Банка Пиреос България“ АД за предоставяне на кредити за недвижими имоти на потребители се променя на Общи условия на „Юробанк България“ АД за кредити за недвижими имоти на потребители, приложими за кредитни продукти на Банка Пиреос България.
 5. Наименованието на Общите условия на Банка Пиреос България за ползване на услугата за електронно банкиране “WinBank” се променя на Общи условия на „Юробанк България“ АД, приложими за услугата за електронно банкиране “WinBank” на Банка Пиреос България.
 6. Наименованието на Условията към Рамков договор на „Банка Пиреос България“ АД за издаване и използване на банкови дебитни карти се променя на Условия на „Юробанк България“ АД, приложими за банкови дебитни карти на Банка Пиреос България.
 7. Наименованието на Условията към Рамков договор на „Банка Пиреос България“ АД за издаване и използване на международни кредитни карти се променя на Условия на „Юробанк България“ АД, приложими за международни кредитни карти на Банка Пиреос България.
 8. Наименованието на Тарифа за таксите и комисионите на „Банка Пиреос България“ АД се променя на Тарифа на „Юробанк България“ АД за таксите и комисионите, приложими за банкови продукти и услуги на Банка Пиреос България.
 9. Наименованията на Лихвен бюлетин на „Банка Пиреос България“ АД за физически лица, Лихвен бюлетин на „Банка Пиреос България“ АД за юридически лица и Лихвен бюлетин на продукти, спрени от продажба се променят съответно на Лихвен бюлетин на „Юробанк България“ АД, приложим за банкови продукти и услуги на Банка Пиреос България за физически лица, Лихвен бюлетин на „Юробанк България“ АД, приложим за банкови продукти и услуги на Банка Пиреос България за юридически лица и Лихвен бюлетин на „Юробанк България“ АД, приложим за спрени от продажба банкови продукти и услуги на Банка Пиреос България.

Считано от Датата на оперативно обединение, влизат в сила следните промени:

1. Общите условия на „Юробанк България“ АД, приложими за банкови продукти и услуги на Банка Пиреос България и Общите условия на „Юробанк България“ АД за кредити за недвижими имоти на потребители, приложими за кредитни продукти на Банка Пиреос България, остават в сила спрямо договорите, които изрично препращат към тях, доколкото не противоречат на условията на сключените индивидуални договори, както и на Общите условия, Тарифите и Лихвените бюлетини приложими за банкови продукти и услуги на Пощенска банка, изброени по-долу.

2. Общите условия на „Юробанк България“ АД за предоставяне на платежни услуги, приложими за продукти и услуги на Банка Пиреос България, се отменят, като същите се заменят изцяло, както следва:

 • по договори за всички видове сметки и депозити, сключени с физически лица, ще се прилагат Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица в „Юробанк България“ АД;
 • по договори за всички видове сметки и депозити, сключени с юридически лица и/или други стопански субекти ще се прилагат Общите условия за откриване, водене и закриване на сметки на стопански субекти и други юридически лица в „Юробанк България“ АД.

3. Общите условия на „Юробанк България“ АД, приложими за услугата на Банка Пиреос България за регулярни плащания на битови сметки се отменят, като същите се заменят изцяло с Общите условия на „Юробанк България“ АД за услугата „Универсален платец“.         

4. Общите условия на „Юробанк България“ АД, приложими за услугата за електронно банкиране “WinBank” на Банка Пиреос България се отменят, като същите се заменят изцяло с     Общите условия на „Юробанк България” АД за електронно банково обслужване „Интернет Банкиране” за индивидуални и корпоративни клиенти.

5. Условията на „Юробанк България“ АД приложими за банкови дебитни карти на Банка Пиреос България се отменят, като същите се заменят изцяло с Общи условия на „Юробанк България“ АД за издаване и използване на дебитни карти.

6.  Условията на „Юробанк България“ АД, приложими за международни кредитни карти на Банка Пиреос България, се отменят, като същите се заменят изцяло с Общи условия наЮробанк България“ АД за издаване и използване на кредитни карти Visa, American Express и Mastercard.

7. Тарифата на „Юробанк България“ АД за таксите и комисионите, приложими за банкови продукти и услуги на Банка Пиреос България, се изменя, като същата се заменя изцяло, както следва:

 • по договори, сключени с клиенти физически лица, ще се прилага Тарифата за таксите и комисионите, които „Юробанк България“ АД прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица.
 • по договори, сключени с юридически лица и/или други стопански субекти ще се прилага Тарифата за таксите и комисионите, които „Юробанк България“ АД прилага по извършвани услуги на клиенти - юридически лица, еднолични търговци, дружества по Закона за задълженията и договорите, бюджетни предприятия и чуждестранни търговски представителства.

8. Лихвеният бюлетин на „Юробанк България“ АД, приложим за банкови продукти и услуги на Банка Пиреос България за физически лица, Лихвеният бюлетин на „Юробанк България“ АД, приложим за банкови продукти и услуги на Банка Пиреос България за юридически лица и Лихвеният бюлетин на „Юробанк България“ АД, приложим за спрени от продажба банкови продукти и услуги на Банка Пиреос България, се отменят, като същите се заменят изцяло, както следва:

 • по договори, сключени с клиенти физически лица, ще се прилагат съответно Лихвен бюлетин на „Юробанк България“ АД за физически лица и Лихвен бюлетин на „Юробанк България“ АД за продукти, спрени от продажба, за физически лица;
 • по договори, сключени с юридически лица и/или други стопански субекти ще се прилагат съответно Лихвен бюлетин за клиенти на „Банкиране малък бизнес“ и Лихвен бюлетин за клиенти на „Корпоративно банкиране“

Всички посочени по-горе Общи условия, Тарифи и Лихвени бюлетини на Пощенска банка са публикувани тук и са налични във всички офиси на Банката.

В случай че не приемате предложените промени в Общите условия, Тарифите и Лихвените бюлетини посочени по-горе, Вие имате право да възразите срещу тях, като прекратите Вашия договор за съответния банков продукт или услуга, сключен с Банка Пиреос България, с писмено искане, отправено до Пощенска банка, до Датата на оперативно обединение, без да носите отговорност за разноски и обезщетения.