Често задавани въпроси

За регистрация или поддръжка на услугата няма такса.
Информация за баланс и движения по сметки в банката – разплащателни, депозитни, спестовни; информация за кредитни продукти и банкови карти;
Прехвърляне на средства между сметките на клиента в банката;
Левови и валутни преводи – вътрешнобанкови и междубанкови;
Погасяване на задължения по кредити и кредитни карти;
Плащане на задължения по комунални услуги и данъци;
Плащания към бюджета и др.
За да получиш информация за твоите продукти, да нареждаш преводи между собствени сметки и да плащаш битови задължения е достатъчно само да въведеш потребителско име и парола в https://e-postbank.bg. За преводи към трети лица е необходимо използването на цифров сертификат или КЕП.