Защита на семейството

Защита на семейството

Защитете най-ценното за Вас


Всички искаме да гарантираме добро и сигурно бъдеще за себе си и за своите близки. Може да го направите, като им осигурите финансова подкрепа при злополуки и непредведени събития като болничен престой, инвалидизация, хирургична намеса и др.
Застрахователна програма "Защита на семейството“ Ви дава възможност да се подсигурите и да изберете този тип защита, който съответства най-пълно на Вашите потребности
.

 

Предимства:

 

 • Индивидуална защита – Персонално решение за вас;
 • Семейна защита /двама възрастни и две деца/ - Решение за Вас и Вашето семейство;
 • Голям брой покрития, валидни 24/7 и високи нива на обезщетение;
 • Удвоен размер на обезщетението при злополуки – ПТП;
 • Бързо и лесно сключване, без необходимост от медицински прегледи;
 • Удобно ежемесечно заплащане на премиите от наличните средства по разплащателната или спестовната Ви сметка;
 • Предоставя се от застраховател с над 45-годишна история и с над 90 милиона застраховани клиенти в цял свят.

Кой може да се възползва?

Застраховката е предназначена за физически лица - титуляри на разплащателни или на спестовни сметки, с договорена възможност за изпълнение на платежни операции, открити в лева при “Юробанк България” АД, както и за членовете на техните семейства или домакинства.

По застраховка “Защита на семейството” – Индивидуална защита, застрахователен пакет “А“ могат да се застраховат лица на възраст от 18 до 74 навършени години към момента на приемане на застраховането и до 75 навършени години в периода на действие на застраховката.

По застраховка “Защита на семейството” - Семейна защита, застрахователен пакет “Б“ могат да се застраховат и членове на семейството или на домакинството на основния застрахован (при спазване на посочените възрастови граници), както и деца на основния или друг застрахован на възраст от 0 до навършване на 18 години.

 

Къде може да сключите застраховката?

Заповядайте в удобен за Вас офис на Пощенска банка!

 

Как да спестите от стойността на застраховката?

При използване на програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство“, получавате Бонус в размер на 10% от стойността на платената месечна премия за застрахователен пакет “Б“ - "Семейна защита“ на застраховка "Защита на семейството“. *

 

* В случай че месечната такса за обслужване на сметката по програма "Моето семейство“ и месечната застрахователна премия за застраховка "Защита на семейството – Застрахователен пакет “Б“ -  "Семейна защита“ са заплатени през календарния месец, за който са дължими, в рамките на следващия месец банката възстановява обратно по сметката на клиента сума в размер на 10% от платената месечна застрахователна премия за застраховка "Защита на семейството – Застрахователен пакет “Б“ "Семейна защита“.

Застраховката осигурява финансова подкрепа при събития, настъпили вследствие на злополука, като застрахователната сума по покритите рискове е както следва:

Покрит Риск

Възраст на застрахования

Размер на застрахователната сума

"Смърт в резултат на злополука“

 

а/ от 18 г. до 64 г. включително

б/ от 65 г. до 75 г.

20 000 лв., а ако смъртта е в резултат на пътно –транспортно произшествие –

40 000 лв.

 

"Трайно намалена или загубена работоспособност над 70% в резултат на злополука“

от 18 г. до 64 г. включително

 

20 000 лв., а ако ТНЗР е в резултат на пътно – транспортно произшествие –   

40 000 лв.

"Хоспитализация над 7 дни в резултат на злополука (болничен престой)“

а/ от 18 г. до 64 г. включително

б/ от 65 г. до 75 г.

в/ за деца от 0 г. до 18 г. включително

а/ 30 лв. на ден при престой в болнично заведение над 7 дни, максимум 30 дни в рамките на една годишнина от срока на застраховката, максимален лимит на плащане 900 лв.

б/ 60 лв. на ден при престой в болнично заведение на 7 дни, максимум 30 дни в рамките на една годишнина от срока на застраховката, максимален лимит на плащане 1800 лв.

в/ 30 лв. на ден при престой в болнично заведение над 7 дни, максимум 30 дни в рамките на една годишнина от срока на застраховката, максимален лимит на плащане 900 лв.

"Хирургическа намеса, наложена от злополука или акутно състояние“

а/ от 18 г. до 64 г. включително

б/ за деца от 0 г. до 18 г. включително

 

а/ за хирургическа намеса категория* "1“: 500 лв.; за хирургическа намеса категория* "2“: 1000 лв. Плащат се до 2 събития в рамките на една годишнина от срока на застраховката с максимален размер на плащането от 1 000 лв. независимо от категорията на хирургическата намеса.

б/ за хирургическа намеса категория* "1“: 500 лв.; за хирургическа намеса категория* "2“: 1000 лв. Плащат се до 2 събития в рамките на една годишнина от срока на застраховката с максимален размер на плащането от 1000 лв. независимо от категорията на хирургическата намеса.

*Категориите хирургическа намеса са описани в таблица съгласно ОУ

за застраховка "Защита на семейството

Фрактура на крайници и счупване на кости“

а/ от 18 г. до 64 г. включително

б/ за деца от 0 г. до 18 г. включително

 

а/ 200 лв. при максимален лимит на отговорност на застрахователя за едно събитие в едногодишния срок на застраховката.

б/ 200 лв. при максимален лимит на отговорност на застрахователя за едно събитие в едногодишния срок на застраховката

“Следболнично възстановяване след хоспитализация (болничен престой) в резултат на злополука”

от 65 г. до 75 г.

фиксирана сума в размер на 1 000 лв.


Какво е необходимо да направите, за да предявите застрахователна претенция?

 

Когато имате сключена застраховка с „Кардиф България“ и с Вас настъпи неочаквано застрахователно събитие:

 

Стъпка 1: Свържете се с контактния център на „Кардиф България“ на тел 02/4915 974 или посетете офиса на “Кардиф България“ на адрес гр. София ул. Христо Белчев № 29А, вх. А, ет.1 и съобщете за събитието, като предоставите пълна и подробна информация на служителите.

 

Стъпка 2: Попълнете писмено Уведомление за настъпило застрахователно събитие и подгответе всички изискани от служителите на „Кардиф България“ документи. Информация за тази стъпка ще намерите на уеб адреса на Кардиф Българияhttp://www.bnpparibascardif.bg или на телефоните за контакт.

 

Стъпка 3: Изпратете документите до адрес по удобен за Вас начин:

 • по куриер;
 • по "Български пощи" като писмо с обратна връзка;
 • като ги занесете лично в офиса на "Кардиф България“;

 

„Кардиф България“ ще :

 • регистрира Вашата застрахователна претенция и ще извърши оценка на представената информация;
 • се свърже с Вас на оставения за обратна връзка телефон и/или адрес, в случай на нужда от допълнителен документ или уточнение;
 • вземе решение по Вашия случай и ще Ви уведоми писмено или чрез СМС в срок до 15 дни след получаване на изисканата информация.

 

При възникнали въпроси по вашата претенция, можете да се обърнете към “Контактен център” на Кардиф България или към служителите в “Центъра за работа с клиенти“ всеки делничен ден от 9:00 до 17:30 часа на телефон: 02/4915 974 или да изпратите запитване на електронната поща: cardifbulgaria@cardif.com

Документи:

 

Застраховката се предлага чрез “Юробанк България” АД (Пощенска банка), с ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Витоша”, ул. “Околовръстен път” № 260, в качеството на застрахователен агент на “Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ, с ЕИК: 175190059 и “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, с ЕИК 175190073, с адрес: гр. София, ул. “Христо Белчев” № 29, вх. “А”, при съответните Общи условия на застрахователите.Молим да вземете предвид, че настоящата страница не съдържа всички условия по застраховката и не представлява препоръка, съвет или друг вид съвет по смисъла на приложимото законодателство, а има за цел само да представи в най-общ вид застрахователния продукт.

Пълна информация за условията и покритията на застрахователна програма “Защита на семейството”, може да намерите в офисите на Пощенска банка в работно време, където можете да получите на хартиен носител на български език Преддоговорна информация за застрахователите, застрахователния посредник и застрахователния продукт и Общи условия.

Молим да се запознаете с нужното внимание и грижа с всички документи, свързани със застрахователния продукт. Информацията е съществена и ще Ви помогне при вземането на информирано и разумно решение. В случай на неяснота или неразбиране можете да се обърнете за разяснение към служителите на Пощенска банка. Те ще обсъдят с Вас повдигнатите въпроси.