Програма Моето семейство

Програмата включва всичко необходимо не само за Вашето всекидневно банкиране, но и за управлението на Вашите семейни финанси. За разлика от обичайните банкови пакети, програма "Моето семейство" предлага не само банкови услуги, но и иновативни решения за защита на семейния бюджет от непредвидени събития. Възползвайте се от комплексно банково обслужване, което можете да адаптирате към Вашите индивидуални и семейни потребности. Какви продукти и услуги да ползвате по програмата, решавате Вие, а таксата е само една ¹.

Вижте кратко видео за предимствата на програма "Моето семейство".

 

Какво получавате:

 • Разплащателна сметка в лева и съвкупност от банкови продукти и услуги, необходими за удобно и сигурно банкиране;
 • Международна дебитна карта без месечна такса за обслужване - Debit MasterCard/ Visa Classic с 800 лв дневен лимит за теглене на ATM;
 • Възможност да заплащате по-ниска такса за обслужване на пакетна програма „Моето семейство“ в зависимост от активността на ползване на вашата дебитна карта ¹

Какво още можете да изберете на цената на една обща месечна такса ²:

 • За ежедневието
  • Разплащателна сметка в лева и дебитна карта за Вашия съпруг/а;
  • Разплащателна сметка във валута по Ваш избор - в евро или щатски долари;
  • Разплащателна сметка, обслужваща потребителски и/или жилищен кредит;
  • Допълнителна дебитна карта по Вашата разплащателна сметка;
  • Неограничен брой безплатни вътрешнобанкови преводи, наредени през Интернет "e-Postbank"/ Мобилно банкиране "m-Postbank" от основната разплащателна сметка;
  • Мобилно приложение One Wallet by Postbank – плащате бързо, сигурно и удобно с нашия дигитален портфейл само с мобилния си телефон;
  • 5 броя комунални плащания, на месец, с услугата "Универсален платец" (u-Postbank) или през Интернет /Мобилно банкиране.
 • За плановете
  •  Преференциални лихвени условия при кандидатстване за овърдрафт, потребителски или жилищен кредит от Пощенска банка с превод на работна заплата ³.
  За сигурността

Вземете още преференции и безплатни услуги по Програма "Моето семейство" като превеждате работната си заплата в Банката:

 • Направете поне три дебитни трансакции с банковата карта за календарния месец и месечната такса за обслужване за следващия месец ще бъде намалена ¹;
 • БЕЗПЛАТНО теглене на пари в брой с дебитна карта от 498 банкомата на Пощенска банка в страната;
 • БЕЗПЛАТНИ SMS известия 5 - 3 броя, месечно, за операции по разплащателната сметка в лева или при трансакции с дебитната карта;
 • Преференциални лихвени условия при кандидатстване за потребителски или жилищен кредит от Пощенска банка ³ ;
 • Преференциални лихвени условия при кандидатстване за овърдрафт ³ .

Защо Програма "Моето семейство" е Вашето решение за управление на личния и семеен бюджет:

 • Защото пестите средства
  • Колкото повече продукти и услуги по програмата ползвате, толкова по-изгодна е тя за Вас;         
  • Вашият съпруг/а също може да избере отделна разплащателна сметка с дебитна карта - без допълнителни месечни разходи и такси за издаване на картата.
 • Защото печелите
  • Получавате преференциални условия по най-използваните в ежедневието банкови услуги и продукти, срещу заплащане на една месечна такса ¹;
  • Имате достъп до преференциални лихвени условия при кандидатстване за овърдрафт, потребителски или жилищен кредит от Пощенска банка с превод на работна заплата³
 • Защото пестите време    

¹ По-ниска месечна такса за обслужване на Пакетна програма „Моето семейство“ се прилага при извършване на най-малко три дебитни трансакции с банковата карта към основна разплащателна сметка с превод на работна заплата, през предходния календарен месец, вкл. през мобилно приложение “One Wallet by Postbank”.

² Добавянето на допълнителни услуги, включени в програма "Моето семейство" на Пощенска банка, се извършва при подписване на съответните допълнителни договори, когато това е приложимо за услугата.

³ Отпускане на овърдрафт, потребителски кредит или жилищен кредит при условията на програма "Моето семейство" на Пощенска банка, се извършва при одобрение на подадено от потребителя искане и сключване на съответните договори за кредит.

4 В случай че месечната такса за обслужване на основна разплащателна сметка по програма "Моето семейство“ и месечната застрахователна премия по застраховка „Защита на дохода“ или „Защита на семейството“, застрахователен пакет „Б“ – „Семейна защита“ са заплатени през календарния месец, за който са дължими, в рамките на следващия месец, банката възстановява обратно по сметката на клиента сума в размер на посочения допълнителен бонус.

Застраховките „Защита на дохода" и „Защита на семейството“ съставляват самостоятелни финансови услуги, които са предназначени за физически лица с договорена възможност за изпълнение на платежни операции, открити в лева при “Юробанк България” АД и в този смисъл не се предлагат отделно от разплащателни/спестовни сметки.

Застрахователните покрития по застраховка "Защита на дохода" и по застраховка "Защита на семейството" се осигуряват от застрахователите “Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ, с ЕИК: 175190059 и “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, с ЕИК 175190073, с адрес: гр. София, ул. “Христо Белчев” № 29, вх. “А” при съответните Общи условия. Банката осъществява застрахователно посредничество за сключване на застраховките в качеството на застрахователен агент на посочените застрахователи.

Молим да вземете предвид, че настоящата страница не съдържа условията по застраховките.

Пълна информация за условията и покритията на застрахователна програма “Защита на семейството” и "Защита на дохода", може да намерите в офисите на Банката в работно време, където можете да получите на хартиен носител на български език Преддоговорна информация за застрахователите, застрахователния посредник и застрахователния продукт и Общи условия. Молим да се запознаете с нужното внимание и грижа с всички документи, свързани със застрахователния продукт. Информацията е съществена и ще Ви помогне при вземането на информирано и разумно решение. В случай на неяснота или неразбиране можете да се обърнете за разяснение към служителите на Пощенска банка. Те ще обсъдят с Вас повдигнатите въпроси.

5 Всички SMS съобщения се предоставят чрез съответния доставчик на мобилни комуникации, като банката не носи отговорност за не получаването им или ненавременното им получаване, когато това се дължи на причини, намиращи се извън контрола на банката, в това число, но не само, проблеми в преносната комуникационна среда на съответните доставчици на мобилни комуникации, форсмажорни обстоятелства и др.

За програма "Моето семейство" и включените към нея банкови продукти и услуги се дължат съответните такси, посочени в Тарифата за физически лица на Банката.