Програма Моето семейство

Програмата включва всичко необходимо за ежедневното банкиране и управлението на семейни финанси. Заедно с над 10 банкови услуги, програма "Моето семейство" предлага и иновативно решение за защита на семейния бюджет. Възползвайте се от комплексно банково обслужване, адаптирано към твоите индивидуални и семейни потребности.

 

Ползвай повече - плащай по-малко! Превеждай заплатата си по сметката по програма „Моето семейство“ и направи минимум три плащания с дебитната карта по програмата и следващия месец, ще платиш по-ниска такса за обслужване.¹

 

Добавянето на допълнителни услуги, включени в програма "Моето семейство" на Пощенска банка, се извършва при подписване на съответните допълнителни договори, когато това е приложимо за услугата.

Вземи потребителски или жилищен кредит по програма “Welcome” на Пощенска банка и ползвай пакетна програма „Моето семейство“, с над 10 включени услуги, безплатно за 12 месеца:2

 • Без такса за откриване
 • Без такса за месечно обслужване за 12 месеца

Ползвай повече - плащай по-малко:

 • Какво спестяваш еднократно виж тук.
 • Какво спестяваш ежемесечно виж тук.
 

 

¹По-ниска месечна такса за обслужване на пакетна програма „Моето семейство“ се прилага при превод на трудово или служебно възнаграждение по основната разплащателна сметка по програмата и извършване на най-малко три дебитни трансакции с дебитната карта към основната сметка, през предходния календарен месец, вкл. през мобилно приложение “One Wallet by Postbank”.

2Банката предлага пакетна програма „Моето семейство“ без такса за откриване и такса за обслужване на основната сметка по програмата за първата една година, при кандидатстване за нов потребителски кредит в лева или нов и жилищно-ипотечен кредит по програма Welcome на Пощенска банка, в периода от 16.01.2023 г. до 31.03.2023 г., при последвало одобрение и усвояване на отпуснатия потребителски кредит в посочения период, респ. подадено искане за усвояване на жилищно-ипотечния кредит в срок до 31.05.2023 г. и при превод на работна заплата по основната сметка по пакетна програма „Моето семейство“. Към момента на подаване на заявлението за нов кредит лицето не следва да има друг потребителски кредит, респ. жилищно-ипотечен кредит от банката. Отпускането на кредит подлежи на одобрение от банката. Кредитор е „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749 (Пощенска банка). След изтичане на периода, месечната такса за обслужване на сметката по програма „Моето семейство“ е съгласно действащата тарифа на банката.

 

 

Добавянето на допълнителни услуги, включени в програма "Моето семейство" на Пощенска банка, се извършва при подписване на съответните допълнителни договори, когато това е приложимо за услугата.

С пакетна програма „Моето семейство“ получаваш:

 • Повече от 10 банкови продукти и услуги, за удобно, изгодно, бързо и сигурно банкиране
  • Еднократни банкови услуги:

  • Ежемесечни банкови услуги:
    

   Програма „Моето семейство“ включва всичко необходимо

   За ежедневието:2

   • Разплащателна сметка в лева и възможност за издаване на дебитна карта към нея
   • Разплащателна сметка във валута - евро или щатски долари
   • Разплащателна сметка, обслужваща потребителски и/или жилищен кредит
   • Допълнителна дебитна карта по Вашата разплащателна сметка
   • 5 броя комунални плащания, на месец, с услугата "Универсален платец" (u-Postbank) или през Интернет "e-Postbank" /Мобилно банкиране "m-Postbank"
   • Теглене на пари в брой от всички банкомати на Пощенска банка в страната;Три SMS известия на месец за операции по основната сметка по програмата, вкл. трансакции с дебитната карта към сметката5

    

   За плановете:

   • Преференциални лихвени условия при кандидатстване за овърдрафт, потребителски или жилищен кредит от Пощенска банка с превод на работна заплата по сметката по програмата³

   За сигурността:

   • Застраховка "Защита на дохода" – ползвате застрахователна защита, както и бонус отстъпка от месечната такса за обслужване на сметката, в размер на 20% от платената месечна премия 4Застраховка "Защита на семейството" – ползвате застрахователна защита, както и бонус отстъпка от месечната такса за обслужване на сметката в размер на 10% от платената месечна премия4

   Вземете още преференции и услуги по Програма "Моето семейство" като превеждате работната си заплата в банката:2

   • Направете поне три дебитни трансакции с банковата карта за календарния месец и месечната такса за обслужване за следващия месец ще бъде намалена¹;

   1 По-ниска месечна такса за обслужване на пакетна програма „Моето семейство“ се прилага при превод на трудово или служебно възнаграждение по основната разплащателна сметка по програмата и извършване на най-малко три дебитни трансакции с дебитната карта към основната сметка, през предходния календарен месец, вкл. през мобилно приложение “One Wallet by Postbank”.

   2 Добавянето на допълнителни услуги, включени в програма "Моето семейство" на Пощенска банка, се извършва при подписване на съответните допълнителни договори, когато това е приложимо за услугата. За програма "Моето семейство" и включените към нея банкови продукти и услуги се дължат съответните такси, посочени в Тарифата за физически лица на Банката.

   3 Отпускане на овърдрафт, потребителски кредит или жилищен кредит при условията на програма "Моето семейство" на Пощенска банка, се извършва при одобрение на подадено от потребителя искане и сключване на съответните договори за кредит.

   4 При ползване на застраховка „Защита на дохода“, респ. на застраховка „Защита на семейството“, застрахователен пакет „Б“ – „Семейна защита“, при редовно платена месечна такса за основната сметка по програма „Моето семейство“ и редовно платена месечна застрахователна премия, в рамките на следващия календарен месец банката възстановява обратно по сметката бонус, представляващ отстъпка от месечната такса за обслужване на основната сметка по програмата, в размер на 20%, респ. 10% от платената месечна застрахователна премия. Бонусът не се прилага при сключване на договор за пакетна програма „Моето семейство“ при условията на програма “Welcome” за промоционалния период от първите 12 месеца от срока на договора.

   Застраховките „Защита на дохода" и „Защита на семейството“ са самостоятелни застрахователни услуги, които са предназначени за физически лица, които имат открита разплащателна или спестовна сметка с договорена възможност за изпълнение на платежни операции, открити в лева при “Юробанк България” АД и в този смисъл не се предлагат отделно от разплащателни/спестовни сметки.

   Застрахователните покрития по застраховка "Защита на дохода" и по застраховка "Защита на семейството" се осигуряват от застрахователите “Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ, с ЕИК: 175190059 и “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, с ЕИК 175190073, с адрес: гр. София, ул. “Христо Белчев” № 29, вх. “А” при съответните Общи условия. Банката осъществява застрахователно посредничество за сключване на застраховките в качеството на застрахователен агент на посочените застрахователи.

   Молим да вземете предвид, че настоящата страница не съдържа условията по застраховките. Пълна информация за условията и покритията на застрахователна програма “Защита на семейството” и "Защита на дохода", може да намерите в офисите на Банката в работно време, където можете да получите на хартиен носител на български език преддоговорна информация за застрахователите, застрахователния посредник и застрахователния продукт и общи условия. Молим да се запознаете с нужното внимание и грижа с всички документи, свързани със застрахователния продукт. Информацията е съществена и ще Ви помогне при вземането на информирано и разумно решение. В случай на неяснота или неразбиране можете да се обърнете за разяснение към служителите на Пощенска банка. Те ще обсъдят с Вас повдигнатите въпроси.

   5 Всички SMS съобщения се предоставят чрез съответния доставчик на мобилни комуникации, като банката не носи отговорност за не получаването им или ненавременното им получаване, когато това се дължи на причини, намиращи се извън контрола на банката, в това число, но не само, проблеми в преносната комуникационна среда на съответните доставчици на мобилни комуникации, форсмажорни обстоятелства и др.