Често задавани въпроси

Да, след оперативното обединение на Банка Пиреос и Пощенска банка, номерът на Вашата банкова сметка (IBAN) автоматично ще бъде сменен с нов.

Ще имате възможност да научите своевременно новия IBAN номер на Вашата сметка:

  • Чрез специално създадения автоматичен генератор на www.postbank.bg, раздел „Информация за клиенти на Банка Пиреос“;
  • На телефон 0 700 12 002 или 0 700 18 555;
  • Като изтеглите мобилното приложение EVA Postbank на Пощенска банка;
  • В офисите на двете банки.

 

Важно! Считано от оперативното обединение, няма да е възможно да бъдат извършвани изходящи и да бъдат получавани входящи преводи от/по Вашата сметка със стария IBAN от Банка Пиреос. Затова е необходимо да уведомите преди тази дата всички Ваши контрагенти за новия IBAN на сметката си.

До оперативното обединение на Банка Пиреос и Пощенска банка няма да има промени в условията на ползваната от вас сметка.

Всички промени в условията на сметките/депозитите, включително приложимата Тарифа и Лихвен бюлетин, които ще настъпят след датата на оперативното обединение, ще бъдат предварително оповестени в законоустановения срок, на интернет страницата на Пощенска банка на адрес www.postbank.bg.

Ако имате срочен депозит в Банка Пиреос, условията по него няма да се променят до датата на падежа му. На падежа на депозита ще можете да изберете от предлаганите спестовни и депозитни продукти на Пощенска банка, за да продължите да спестявате средства в Банката.

Ако ползвате депозит, който се подновява автоматично, той ще се поднови при действащите актуални условия на Пощенска банка, ако на падеж средствата не бъдат изтеглени.

След оперативното сливане няма да бъде достъпна услугата за плащане на битови сметки на каса в офисите на Банка Пиреос. Ще Ви бъдат предложени алтернативни начини за плащане на комунални услуги – през интернет банкирането на Пощенска банка e-Postbank”, през мобилното банкиране m-Postbank” или чрез широката мрежа от банкомати в цялата страна.

Ако сте имали активирана услуга за извършване на комунални плащания с автоматично изпълнение, тя ще бъде прехвърлена директно в Пощенска банка чрез услугата „Универсален платец“, без да бъде достъпна за редакция онлайн.

Ако сте ползвали услугата на Банка Пиреос за автоматично плащане на битови сметки с банкови карти „Електронни битови сметки“, след оперативното сливане тя автоматично ще бъде заменена с услугата на Пощенска банка „Универсален платец“.

Важно! Ако искате да редактирате или преустановите автоматично плащане на битови сметки или други абонаменти за плащания, можете да го направите във всеки офис на Пощенска банка.

Абонаментите Ви за плащане на битови сметки с ръчно потвърждаване, налични в „winbank”, ще бъдат пренесени в профила Ви за интернет банкиране „е-Postbank“/m-Postbank”, в меню „Комунални“. По тях ще може да плащате от сметки в лева или от кредитна карта (за плащане от кредитна карта е необходимо е да заявите еднократно активиране на услугата в офис на Пощенска банка, при получаване на Вашата нова карта от Пощенска банка). При извършване на първо плащане е необходимо да изберете сметка или кредитна карта, от която желаете да платите.

Ако ползвате някоя от следните банкови сметки за получаване на заплата – спестовна сметка „Заплата“, картова сметка „Заплата“ или спестовна сметка „Пиреос Феър Плей“, за да продължите и след обединението да ползвате преференциални условия, следва да получавате регулярно по сметката трудово възнаграждение или друг регулярен доход.

Ако по Вашата сметка няма регулярни постъпления за период, по-дълъг от три последователни месеца, по нея ще започнат да се прилагат стандартни условия, приложими за съответния продукт, съгласно действащата Тарифа на Банката. 
Всички активни периодични плащания от Ваши сметки, открити в Банка Пиреос, ще бъдат прехвърлени в системите на Пощенска банка след смяната на номера на сметката (IBAN).

Да, може да внасяте суми и да нареждате преводи към съответната сметка, като преводите в офиси на Банка Пиреос към сметки в Пощенска банка (и обратно) вече се отчитат като вътрешнобанкови, съгласно съответната приложима Тарифа.

Преводите на работна заплата/пенсия ще се осъществяват без промяна до смяната на номера на Вашата сметка (IBAN).

 

Ако получавате плащания от Националния осигурителен институт и Агенцията за социално подпомагане, след промяната в номера на Вашата сметка (IBAN), Пощенска банка ще уведоми посочените институции за новия IBAN на сметката Ви, за да се прехвърлят плащанията по тази сметка. Не е нужно Вие да ги информирате изрично.

Във всички останали случаи, за да продължите да получавате Вашето трудово възнаграждение или други преводи по сметка в банката, е необходимо своевременно да информирате Вашия работодател или контрагентите си за новия номер на сметката Ви (IBAN).

До изтичане на период от 6 (шест) месеца след юридическото обединение на двете банки, влоговете в Пощенска банка и Банка Пиреос ще се гарантират от Фонда за гарантиране на влоговете поотделно. След изтичането на този срок, размерът на Вашите гарантирани спестявания по всички влогове, които са били открити както в Банка Пиреос, така и в Пощенка банка, ще се гарантират от Фонда в общ размер до 196 000 лв., съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките.