Новини

Съобщение относно приложимите актуални стойности на референтен лихвен процент ПРАЙМ за потребителски и жилищни кредити

Уважаеми клиенти,

С решение на Комитета по управление на активите и пасивите (АЛКО) на "Юробанк България“ АД (Пощенска банка) от 29 юни 2023 г., считано от 3 юли 2023 г. банката извърши актуализация на стойността на референтния лихвен процент ПРАЙМ по необезпечени потребителски и обезпечени жилищно-ипотечни кредити, като уведомление за това, както и актуализираните стойности на ПРАЙМ, бяха публикувани на интернет страницата на банката www.postbank.bg. Промяната бе извършена съгласно действащата Методология за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) по потребителски и жилищно-ипотечни кредити на "Юробанк България“ АД, публикувана на www.postbank.bg. Със същото решение, банката отложи актуализацията на годишните лихвени проценти, базирани на ПРАЙМ, по потребителски и жилищно-ипотечни кредити, за които договорите за кредит са сключени преди 3 юли 2023 г., до следващото преразглеждане на стойността на ПРАЙМ, съгласно Методологията.

С решение на АЛКО от 27 февруари 2024 г., считано от 25 март 2024 г. банката приложи частично актуалните стойности на ПРАЙМ по отношение на годишните лихвени проценти по потребителски и жилищно-ипотечни кредити, за които договорите за кредит са сключени преди 3 юли 2023 г., съгласно таблицата по-долу. Със същото решение, до следващото преразглеждане на стойността на ПРАЙМ съгласно Методологията, банката продължи отлагането на актуализацията на годишните лихвени проценти по посочените кредити, за остатъка от увеличението на ПРАЙМ от 3 юли 2023 г.

Бихме искали да ви уведомим, че с решение на АЛКО от май 2024 г., след извършеното съгласно Методологията регулярно преразглеждане, стойностите на референтния лихвен процент ПРАЙМ по потребителски и жилищно-ипотечни кредити от 3 юли 2023 г. се запазват непроменени. Актуалните стойности на ПРАЙМ са публикувани на www.postbank.bg. Със същото решение, до следващото преразглеждане на стойността на ПРАЙМ съгласно Методологията, банката продължава отлагането на актуализацията на годишните лихвени проценти по посочените кредити, за остатъка от увеличението на ПРАЙМ от 3 юли 2023 г., съгласно таблицата по-долу.

Детайлно посочване на стойностите на частичното увеличение и на отложено прилагане може да видите в следната таблица:

 

Увеличение на ПРАЙМ от
3 юли 2023 г.

Частично прилагане на увеличението, считано от
25 март 2024 г.

Отложено прилагане на увеличението, до следващо преразглеждане на стойностите на ПРАЙМ

Потребителски кредити в лева

115 базисни точки

70 базисни точки

45 базисни точки

Потребителски кредити в евро

115 базисни точки

70 базисни точки

45 базисни точки

Ипотечни кредити в лева

65 базисни точки

19 базисни точки

46 базисни точки

Ипотечни кредити в евро

65 базисни точки

19 базисни точки

46 базисни точки

С уважение,

Екипът на Пощенска банка