Новини

Пощенска банка актуализира стойността на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени и необезпечени кредити на физически лица

Уважаеми клиенти,

Считано от 3 юли 2023 г. "Юробанк България“ АД (Пощенска банка) актуализира стойността на референтния лихвен процент ПРАЙМ, както следва:

За потребителски (необезпечени) кредити:

  • Референтният лихвен процент ПРАЙМ за потребителски кредити в лева се увеличава със 115 базисни точки от 1.35% на 2.50%;
  • Референтният лихвен процент ПРАЙМ за потребителски кредити в евро се увеличава със 115 базисни точки от 1.40% на 2.55%;

За жилищно-ипотечни (обезпечени) кредити:

  • Референтният лихвен процент ПРАЙМ за жилищно-ипотечни кредити в лева се увеличава с 65 базисни точки от 0.60% на 1.25%;
  • Референтният лихвен процент ПРАЙМ за жилищно-ипотечни кредити в евро се увеличава с 65 базисни точки от 0.65% на 1.30%;

Промяната се извършва съгласно Методологията за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) по потребителски и жилищно-ипотечни кредити на "Юробанк България“ АД, публикувана на www.postbank.bg и е приложима за обезпечени жилищно-ипотечни кредити и за необезпечени потребителски кредити, в това число и потребителски овърдрафти, чиято лихва се определя на база на референтния лихвен процент ПРАЙМ, съгласно условията на договора за кредит.

Съгласно решение на Комитета по управление на активите и пасивите на Пощенска банка, банката отлага актуализацията на годишния лихвен процент, базиран на ПРАЙМ, по потребителски и жилищно-ипотечни кредити, за които договорът за кредит е сключен преди 3 юли 2023 г., до следващото преразглеждане на стойността на ПРАЙМ, съгласно Методологията.

Банката ще информира своевременно съществуващите кредитополучатели по потребителски и жилищно-ипотечни кредити, преди да приложи новите стойности на ПРАЙМ, посочени по-горе, по сключените договори за кредит.

За повече информация или необходимост от съдействие, може да се обърнете към експертите на банката в нейните офиси или да отправите онлайн запитване.

С уважение,

Екипът на Пощенска банка