Новини

Пощенска банка актуализира стойността на референтен лихвен процент ПРАЙМ за потребителски и жилищни кредити

Уважаеми клиенти,

Считано от 3 юли 2023 г. „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) извърши актуализация на стойността на референтния лихвен процент ПРАЙМ по потребителски и жилищно-ипотечни кредити, като уведомление за това, както и актуализираните стойности на ПРАЙМ, бяха публикувани на интернет страницата на банката www.postbank.bg. Промяната бе извършена съгласно действащата Методология за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ) по потребителски и жилищно-ипотечни кредити на "Юробанк България“ АД, публикувана на www.postbank.bg. С решение на Комитета по управление на активите и пасивите на Пощенска банка (АЛКО) от 29.06.2023 г., банката отложи актуализацията на годишните лихвени проценти, базирани на ПРАЙМ, по потребителски и жилищно-ипотечни кредити, за които договорите за кредит са сключени преди 3 юли 2023 г., до следващото преразглеждане на стойността на ПРАЙМ, съгласно Методологията.

С настоящото бихме искали да ви уведомим, че след извършеното съгласно Методологията регулярно преразглеждане, стойността на референтния лихвен процент ПРАЙМ по потребителски и жилищно-ипотечни кредити се запазва непроменена, съгласно стойностите от 3 юли 2023 г. Актуалната стойност на ПРАЙМ, която е приложима за обезпечени жилищно-ипотечни кредити и за необезпечени потребителски кредити, в това число и потребителски овърдрафти, чиято лихва се определя на база на референтния лихвен процент ПРАЙМ, съгласно условията на договора за кредит, е публикувана на www.postbank.bg.

Същевременно, съгласно решение на АЛКО от 27.02.2024 г., считано от 25 март 2024 г. банката ще приложи частично актуализираните стойности на ПРАЙМ по отношение годишните лихвени проценти по потребителски (необезпечени) кредити и по жилищно-ипотечни (обезпечени) кредити, за които договорите за кредит са сключени преди 3 юли 2023 г., както следва:

  • По потребителски кредити банката прилага частично увеличението от 3 юли 2023 г. на референтния лихвен процент ПРАЙМ за потребителски кредити в лева, съответно в евро, в размер на 70 базисни точки;
  • По жилищно-ипотечни кредити банката прилага частично увеличението от 3 юли 2023 г. на референтния лихвен процент ПРАЙМ за жилищно-ипотечни в лева, съответно в евро, в размер на 19 базисни точки;

Съгласно същото решение, до следващото преразглеждане на стойността на ПРАЙМ съгласно Методологията, банката продължава отлагането на актуализацията на годишните лихвени проценти по необезпечени потребителски кредити и по обезпечени жилищно-ипотечни кредити, за които договорите за кредит са сключени преди 3 юли 2023 г., за остатъка от увеличението на ПРАЙМ от посочената дата, както следва:

  • По потребителски кредити банката отлага прилагането на увеличението от 3 юли 2023 г. на референтния лихвен процент ПРАЙМ за потребителски кредити в лева, съответно в евро, в размер на 45 базисни точки;
  • По жилищно-ипотечни кредити банката отлага прилагането на увеличението от 3 юли 2023 г. на референтния лихвен процент ПРАЙМ за жилищно-ипотечни в лева, съответно в евро, в размер на 46 базисни точки;

Детайлно посочване на стойностите на частичното увеличение може да видите в таблицата по-долу:


Увеличение на ПРАЙМ от
3 юли 2023 г.

Частично прилагане на увеличението, считано от
25 март 2024 г.

Отложено прилагане на увеличението до следващо преразглеждане на стойностите на ПРАЙМ

Потребителски кредити в лева

115 базисни точки

70 базисни точки

45 базисни точки

Потребителски кредити в евро

115 базисни точки

70 базисни точки

45 базисни точки

Ипотечни кредити в лева

65 базисни точки

19 базисни точки

46 базисни точки

Ипотечни кредити в евро

65 базисни точки

19 базисни точки

46 базисни точки

Частичното прилагане на актуализираните стойности на ПРАЙМ за потребителски и жилищно-ипотечни кредити ще се отрази върху приложимия годишен лихвен процент по съществуващи договори за кредит, сключени преди 3 юли 2023 г., които към 25 март 2024 г. са в период на прилагане на променлив годишен лихвен процент, определян на база на ПРАЙМ. Промените влизат в сила поетапно, по падежни дати, след 25 март 2024 г. За повече информация или необходимост от съдействие, може да се обърнете към експертите на банката в нейните офиси или да отправите онлайн запитване.

 

С уважение,

Екипът на Пощенска банка