3 на 0 за новата ти кредитна карта, направи печеливш избор с Mastercard от Пощенска банка!

 

С промоционалните ни условия получаваш - 3 месеца БЕЗ лихва за всички покупки и тегления в брой, както и двойно повече точки по програмата ни за лоялност "Моите награди" за период от 3 месеца, които след това можеш да обмениш за парични награди!

 

Специалното предложение за нова кредитна карта Mastercard1 до 30 април 2021 г. :

Заяви своята нова кредитна карта Mastercard:

  • онлайн на www.postbank.bg

                                                             

Какво още получаваш с кредитна карта Mastercard от Пощенска банка?

  • Дълъг безлихвен гратисен период до 50 дни при покупки*.
  • Участие в програма за лоялност „Моите награди“**, благодарение на която печелиш точки за всеки похарчен лев с картата, които лесно обменяш в парични награди до 1 000 лв. на година с кредитна картa Mastercard World Premium и до 500 лв. на година за кредитни карти Mastercard Standard и Mastercard World.
  • Възможност за лесно плащане на всички битови задължения през интернет банкирането „e-Postbank” и мобилното банкиране „m-Postbank“***.
  • Възможност за покупки на равни месечни вноски в търговски обекти в цялата страна, част от партньорската мрежа на банката, при плащане на ПОС терминал на Пощенска банка****.

 

Условия:

Предложението е валидно за физически лица, кандидатствали за издаване на нова кредитна карта Mastercard Standard, Mastercard World или Mastercard World Premium, от Пощенска банка в периода от 27 януари до 30 април 2021 г. Предложението важи и при кандидатстване от клиенти, ползващи отстъпки за кредитни карти по предлагани от Банката пакетни програми.  

Офертата не се прилага за кредитни карти Mastercard, издадени по реда на процедурата за промяна на вида на издадената кредитна карта от Пощенска банка, както и при кандидатстване за нова кредитна карта Mastercard Cash.

2 Банката не начислява лихва върху сумата от направените покупки и изтеглени пари в брой с картата, за период от три месеца, считането от датата на нейното издаване. Всички задължения за такси и комисионни, начислени по кредитния лимит на картата в посочения период, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент за съответния вид карта. Остатъкът от усвоената сума от лимита на картата, който не бъде погасен до изтичането на безлихвения период, както и всички трансакции, извършени след изтичането му, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент, приложим за съответния вид карта. 

3  За всяка покупка, направена с картата, в периода от 3 месеца, считано от датата на издаването й, картодържателите ще получат удвояване на точките спрямо стандартно получаваните при покупка, направена със съответния вид кредитна карта Mastercard, съобразно Официалните правила на програмата MyRewards (Моите награди) за лоялни клиенти на банкови карти, издавани от „Юробанк България“. Общият брой точки, който ще получат картодържателите, зависи от вида на кредитната им карта. В програмата не участват трансакции за теглене на пари в брой, погасяване на задължение по кредитни карти, извършени на банкомат, както и всички трансакции, описани в т.6 от Официалните правила по програмата. Пълните условия за събиране и обменяне на точки по Програма за лоялност Моите награди (MyRewards) се съдържат в Официалните правила на програмата, публикувани в сайта и остават непроменени и валидни и в рамките на 3-месечния период, в който ще се прилага специалното правило за удвояване на точките.

Продължителността на гратисния период за конкретна покупка е в зависимост от датата на покупката и срока за погасяване на задълженията по последното издадено от банката месечно извлечение по картата. Банката не начислява лихва за направените с картата покупки, ако в рамките на този период се погасят всички задължения по картата. Гратисният период не се прилага за лихвата, начислявана при теглене на пари в брой.

** Паричните награди по Програмата за лоялност „Моите награди“ зависят от вида кредитна карта и се предоставят съобразно натрупания брой точки за направените покупки с картата. Наградите се получават по предплатена карта Mastercard Prepaid, за която се сключва отделен договор с Банката, съобразно Общите условия за издаване и използване на предплатени карти на Банката. Пълните условия на програмата можете да научите в сайта, както и във всеки офис на Банката.

*** Научи повече за услугата на https://www.postbank.bg/Digitalno-bankirane/Internet-banking/Utility_payments

**** Можеш да пазаруваш на вноски на територията на страната при търговци, с които Пощенска банка има сключено споразумение. Списък на търговците можеш да намериш на www.postbank.bg. Сборът на вноските следва да е в рамките на разполагаемия кредитен лимит по картата.