Новини

Уведомление до клиентите

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че считано от 1 януари 2022 г. британският орган за финансов контрол (Financial Conduct Authority) обяви, че преустановява изчисляването и публикуването на някои индекси LIBOR, сред които LIBOR в швейцарски франкове (CHF LIBOR) и LIBOR в евро (EUR LIBOR), които представляват бенчмарк по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно индекси, използвани като бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори или за измерване на резултатите от инвестиционни фондове (по-долу за краткост “Регламент (ЕС) 2016/1011“).

Тази промяна налага банките, които до момента са използвали CHF LIBOR и/или EUR LIBOR за определяне на лихвите по отделни договори за кредит, да предприемат мерки за тяхното съответно заместване, съгласно условията на Регламент (ЕС) 2016/1011.

 1. По договори за кредити, деноминирани в швейцарски франкове (CHF), след 1 януари 2022 г. Пощенска банка ще извърши замяна на CHF LIBOR със SARON Compound Rate (за съответната срочност). Замяната ще се извърши на началната дата на следващия лихвен период по кредита, съгласно условията на сключения индивидуален договор за кредит.

  Замяната се извършва по силата на приетия от Европейската комисия Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1847 от 14 октомври 2021 г, за определяне на нормативно установен заместител на някои елементи на CHF LIBOR (Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1847).

  SARON (осреднен овърнайт индекс в швейцарски франкове) представлява овърнайт лихвен процент на междубанковия пазар за обезпечени трансакции в швейцарски франкове. SARON Compound Rate е стандартизиран лихвен процент, калкулиран на база сложно олихвяване за съответния период на овърнайт индекса SARON. SARON Compound Rate се администрира от SIX Swiss Exchange Financial Information AG и се публикува на следния адрес: https://www.six-group.com/exchanges/indices/data_centre/swiss_reference_rates/compound_rates_en.html

  SARON Compound Rate е препоръчан за алтернативен лихвен процент от Националната работна група по референтни лихвени проценти в швейцарски франкове (National Working Group on Swiss Franc Reference Rates), ръководеща процеса по реформиране на CHF LIBOR. SARON Compound Rate е лихвен бенчмарк, който отговаря на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/1011.

  Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1847, към определените заместващи стойности на SARON Compound Rate се добавя съответната фиксирана надбавка (spread), в зависимост от срочността, с цел отразяване на разликите между стойностите на CHF Libor и SARON Compound Rate, като по този начин минимизира икономическото въздействие от замяната.

  След осъществяване на заместването на CHF LIBOR със SARON Compound Rate, всяка последваща промяна на стойността на SARON Compound Rate ще бъде приложена при актуализация на годишния лихвен процент по кредитите в швейцарски франкове, съгласно клаузите на съответния договор за кредит.

 2. По договори за кредити, деноминирани в евро (EUR), след 1 януари 2022 г. Пощенска банка ще извърши замяна на лихвения индекс EUR LIBOR с референтен лихвен процент ПРАЙМ за потребителски и жилищно-ипотечни кредити в евро. Замяната ще се извърши на началната дата на следващия лихвен период по кредита, съгласно условията на сключения индивидуален договор за кредит.

Замяната се извършва по силата на Регламент (ЕС) 2016/1011, на приложимите разпоредби на Закона за кредитните институции, Закона за потребителските кредити и Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители, както и на изготвения в съответствие с посочените разпоредби План на „Юробанк България“ АД относно действията в случай на съществена промяна или прекратяване изготвянето на бенчмарк (План за действие).

Още от 2013-а година „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) разработва и прилага свой референтен лихвен процент ПРАЙМ за потребителски и жилищно-ипотечни кредити в лева и евро, който изцяло отговаря на изискванията на приложимото законодателство. ПРАЙМ се изчислява в съответствие със законовите изисквания за ясна и точна изчислителна процедура, съдържаща формула, и въз основа на компоненти, представляващи индикатори, публикувани от БНБ.

ПРАЙМ по потребителски и жилищно-ипотечни кредити (съответно ПРАЙМ за необезпечени кредити в лева/евро и ПРАЙМ за обезпечени кредити в лева/евро) на „Юробанк България“ АД, се определя от Комитета по управление на активите и пасивите на банката - ALCO (Assets and Liabilities Committee), съгласно методология, публикувана на интернет сайта на банката www.postbank.bg („Методология“). Методологията за ПРАЙМ за потребителски и жилищно-ипотечни кредити ще бъде приложима за съответния договор от момента на заместване на индекса LIBOR.

В случай че съгласно Методологията е налице основание за промяна на стойността на ПРАЙМ, новата актуална стойност на ПРАЙМ, както и датата, на която тя е публикувана, се обявяват на интернет страницата на Банката на адрес www.postbank.bg, като обявление за промяната се поставя и на видно място в офисите на Банката, с указание за датата на публикуване на новата стойност на ПРАЙМ.

Референтен лихвен процент ПРАЙМ за потребителски и жилищно-ипотечни кредити е утвърден от Банката като основен заместител в случай на съществено изменение или преустановяване на приложим бенчмарк в лева или евро, поради прозрачната си методология, която е базирана на пазарни индикатори за българската банкова система, публикувани от БНБ, отговаря на изискванията и се използва от Банката като референтен лихвен процент по смисъла на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители и Закона за потребителския кредит.

След осъществяване на заместването на EUR LIBOR с ПРАЙМ за потребителски и жилищно-ипотечни кредити в евро, при всяко публикуване на нова актуална стойност на ПРАЙМ, Банката извършва съответна актуализация на годишния лихвен процент по съответния договор за кредит, като новата приложима стойност на ПРАЙМ е в сила и се ползва за определяне на лихвения процент по кредита, считано от датата, следваща първата падежна дата на месечна вноска по кредита след датата на публикуване на новата стойност на ПРАЙМ.

При планираното заместване на CHF LIBOR със SARON Compound Rate и на EUR LIBOR с референтен лихвен процент ПРАЙМ за потребителски и жилищно-ипотечни кредити в евро:

- Промяната няма по никакъв начин да рефлектира върху лихвата по договорите за кредит на клиентите. За целта, при извършване на заместването Банката въвежда индивидуален компонент за осигуряване на еквивалентност между CHF LIBOR и SARON Compound Rate за кредитите в швейцарски франкове, респективно между EUR LIBOR И ПРАЙМ за потребителски и жилищно-ипотечни кредити в евро;

- Не налага преподписване на съответните договори за кредит.

 

С уважение,

Екипът на Пощенска банка