Новини

Предстоящи промени в изпълнението на платежни услуги, в сила от 01.10.2023 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.10.2023 г., влизат в сила промени в изпълнението на платежни услуги. Промените се извършват съгласно Указание на Министерство на финансите и Българска народна банка - ДДС 03/03.05.2023 год. и се отнасят за всички банки и доставчици на платежни услуги в страната.
1. Увеличава се максималният размер на сумата за извършване на преводи през платежна система БИСЕРА6 на 999 999 999.99 лв. Преводи през платежна система РИНГС ще бъдат изпълнявани при изрично искане от Ваша страна и избор на платежна система РИНГС. 
2. Има изменения в образците на платежни документи за извършване на преводи от/по сметки на бюджетни организации. Новите наименования на образците са – „Платежно нареждане за плащане от/към бюджета“, „Бюджетно платежно искане“ и „Вносна бележка (платежно нареждане за наличен паричен превод) за плащане към бюджета“ и са налични в сайта на БНБ тук.
3. Измененията са свързани с включените в документите реквизити, които се изискват за попълване, както следва:
3.1. За документ „Платежно нареждане за плащане от/към бюджета“:
- Отпадат реквизитите – Вид документ; Номер на документ; Дата на документ; Дата за начало на период; Дата за край на период; 
- В документа може да се попълва само един идентификатор: „ЕИК/код по БУЛСТАТ“, "ЕГН", „ЛНЧ“  или "Код в СЕБРА/идентификатор за централизация на титуляря"
- При превод на суми по сметки с идентификатор за вид сметка 8х (тринадесета и четиринадесета позиция от IBAN) задължително следва да бъде попълнен един от идентификаторите „ЕИК/код по БУЛСТАТ“, "ЕГН" или „ЛНЧ“.
- Полето "Код за вид плащане" може да се попълва (опционално) само при превод на суми по сметки с идентификатор за вид сметка 84 (тринадесета и четиринадесета позиция от IBAN).
- Полетата "Код в СЕБРА/идентификатор за централизация на титуляря" и "Код за централизация" се попълват само при централизация на сметки за наличности, транзитни сметки или други определени от МФ сметки на бюджетни организации и лица по чл. 156 от ЗПФ. В тези случаи не се попълват полета „ЕИК/код по БУЛСТАТ“, "ЕГН" или „ЛНЧ“, както и поле "Код за вид плащане".
3.2. За документ „Бюджетно платежно искане“
- Променени са наименованията на полетата за основание 
- При плащания към сметки на администратори на публични вземания (сметки с идентификатор за вид сметка 8х) в поле „Основание за плащане/идентификатор на задължено лице“ задължително се попълва съответният идентификатор, както следва:  
ЕИК/БУЛСТАТ – 9-значен или 13-значен код. При 9-значен код позиции 10-13 са празни;
ЕГН (десетзначен код), като позиции 11 - 13 остават празни;
ЛНЧ (трибуквен идентификатор и десетзначен код) – в позиции 1-3 се изписва трибуквения идентификатор LNC, а в позиции 4-13 се попълва десетзначният код: LNCXXXXXXXXXX;
в останалите позиции (от позиция 14 нататък) може да се попълва свободен текст.
- Полето "Код за вид плащане" може да се попълва (опционално) само при превод на суми по сметки с идентификатор за вид сметка 84 (тринадесета и четиринадесета позиция от IBAN).  
3.3. За документ „Вносна бележка (платежно нареждане за наличен паричен превод) за плащане към бюджета“:
- Отпадат реквизитите – Вид документ; Номер на документ; Дата на документ; Дата за начало на период; Дата за край на период; 
- В документа може да се попълва само един идентификатор: „ЕИК/код по БУЛСТАТ“, "ЕГН" или „ЛНЧ“.
- При внасяне на суми по сметки с идентификатор за вид сметка 8х (тринадесета и четиринадесета позиция от IBAN) задължително следва да бъде попълнен един от идентификаторите „ЕИК/код по БУЛСТАТ“, "ЕГН" или „ЛНЧ“.
- Полето "Код за вид плащане" може да се попълва (опционално) само при превод на суми по сметки с идентификатор за вид сметка 84 (тринадесета и четиринадесета позиция от IBAN).
4. Форматът на масовите плащания от/към бюджета не се променя, а валидацията и обработките остават същите. Реквизитите, които отпадат, описани в т.3. няма да се проверяват, дори и да са включени във файла.
5. Преустановява се възможността за извършване на многоредово платежно нареждане за плащане към сметки на бюджетни организации. 
6. ВАЖНО! Платежни нареждания, депозирани до 15:00 ч. на 29.09.2023 г. ще бъдат изпълнявани с досегашните образци и реквизити. Платежни нареждания, депозирани след 15:00 ч. на 29.09.2023 г. ще бъдат изпълнявани с новите образци и необходими реквизити. При избор на опцията “Създай подобен” и създаване на превод от вече изпълнен такъв, ще се зареждат новите образци и следва да се имат предвид описаните в т.3 промени.
7. Създадени платежни нареждания за плащания от/към бюджета, които са оторизирани поне от един потребител, но не са изпратени за обработка, при които сметката на получателя е с идентификатор „8“ в 13-та позиция на IBAN сметката, ще бъдат автоматично отхвърлени от системата на 01.10.2023 г. Отказаните преводи ще могат да се видят в меню Преводи – Отказани, като за всеки превод, ще бъде изпратено системно съобщение в меню „Съобщения“ – „Системни известия“. 
8. Създадени платежни нареждания за плащания от/към бюджета, които не са оторизирани с токън или КЕП в комбинация с еднократен код от оправомощен представител ще могат да бъдат редактирани и изпратени за обработка. За такива преводи, ще се визуализира съобщение, че е необходима редакция, съгласно новите правила и изисквани реквизити. 
9. Създадени периодични плащания към сметки с идентификатор „8“ в 13-та позиция на IBAN, в които е попълнен повече от един идентификатор („ЕИК/код по БУЛСТАТ“, „ЕГН на задължено лице“ или „ЛНЧ на задължено лице“) ще бъдат автоматично деактивирани. Ще бъде изпратено системно съобщение в меню „Съобщения“ – „Системни известия“, с което ще бъдете уведомени, че за да продължи да се изпълнява периодичното плащане ще е необходима редакция на детайлите и потвърждаване на плащането. 
Моля да обърнете внимание, че обслужването на банкови сметки на ТП на НАП се премества в БНБ. Необходимо е да проверите за номерата на новите сметки на ТП на НАП, към които плащате задължения, за да бъдат коректни плащанията Ви. 
При възникнали въпроси и необходимост от съдействие, можете да се свържете с нас на тел. 0700 18 555 или на имейл адрес klienti@postbank.bg.
С уважение,
Екипът на Пощенска банка