Новини

Ред за отсрочване и уреждане на задължения по кредити за клиентите на Пощенска банка, засегнати от COVID 19

София, 10 април 2020 г.

Като една от водещите банки на българския пазар, Пощенска банка предлага отсрочване на задължения на своите клиенти, които имат или очакват затруднения при обслужване на кредитите си във връзка с пандемията от COVID-19 и с ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявен с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., както и с техните последици.

Водена от стремежа си да осигури най-добрите финансови решения на своите клиенти, Пощенска банка предприема редица мерки и предложения, насочени към засегнатите си кредитополучатели – физически и юридически лица.

Всеки клиент на финансовата институция, който към 31 март 2020 г.  има сключен договор за кредит икъм 1 март задълженията по него са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни, може в срок до 22 юни 2020 г. да заяви своето желание да се възползва от предложенията по настоящата програма. Те включват отсрочване на задължения за срок до 6 месеца, който изтича не по-късно от 31 декември 2020-та година. Избор на всеки един клиент с доказани затруднения е да отсрочи плащания по главницата и лихвите (или само по главницата) от договора си с банката. Непогасените суми от “гратисния период“, подлежащи на отсрочване, ще продължат да бъдат дължими и след края му, като ще бъдат разпределени на части след крайната дата на неговото изтичане.

Всяко от исканията за отсрочване ще бъде разглеждано според процедурите на банката, като клиентите могат да попълнят своите документи за кандидатстване за отсрочване на място в клон или да ги подадат чрез специално създадената за целта възможност на сайта на банката (каквато е и препоръката на здравните власти).

Облекченията за засегнатите от COVID-19 клиенти на Пощенска банка ще бъдат предлагани още от следващата седмица. Всички настоящи клиенти на финансовата институция имат възможност да продължат да погасяват своите задължения според действащите си договори, а възползвалите се от предложението за отсрочка могат да се откажат от предоставения гратисен период по-рано от предвиденото и да договорят нови погасителни планове.

 

Редът за отсрочване и уреждане на задължения е приет от Управителния съвет на Асоциацията на Банките в България и одобрен от Управителния съвет на Българската народна банка (пълният текст можете да прочетете тук). Той се базира на приетите от Европейския банков орган Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02)“ и целта му е да предложи максимално облекчаващ механизъм за обслужване на експозиции на клиентите – кредитополучатели, засегнати от мерките във връзка с пандемията от COVID-19.

 

Повече информация относно конкретните мерки за прилагане на Реда за отсрочване и уреждане на задължения, ще бъдат своевременно публикувана на уебсайта  www.postbank.bg и може да бъде получена от експертите в широката клонова мрежа и бизнес центровете на банката в цялата страна.