Новини

Уведомление относно реда за отсрочване на задължения по кредити на физически и юридически лица

УВЕДОМЛЕНИЕ

относно реда за отсрочване на задължения по кредити на физически и юридически лица, дължими към Юробанк България“ АД, във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение в страната и пандемията от COVID-19

 

Уважаеми клиенти,

Водена от стремежа си да осигури най-добрите финансови решения на своите клиенти, Юробанк България“ АД (Пощенска банка) предприема редица мерки и предложения, насочени към засегнатите от пандемията от COVID-19 кредитополучатели – физически и юридически лица.

На 9 април 2020 г. Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) утвърди предложения от Асоциацията на банките в България (АББ) Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията от COVID 19“. Документът е съобразен с публикуваните от Европейския банков орган (ЕБО) Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02). Насоките на ЕБО са приети за спазване с решение на Управителния съвет на БНБ от 3 април 2020 г.

Считано от 13.04.2020 г. Пощенска банка прие да прилага условията на одобрената от БНБ програма, като предлага отсрочване на задължения по съществуващи кредити на своите клиенти - физически и юридически лица, които имат или очакват затруднения при обслужване на кредитите си във връзка с пандемията от COVID-19, при условията, детайлно описани по-долу.

Като отговорна банкова институция и лоялен финансов партньор, ние възприемаме като своя отговорност да съдействаме на нашите клиенти за осигуряване на финансовото им спокойствие. За да подкрепим клиентите в тази трудна и непредвидена ситуация, въвеждаме набор от възможности, които позволяват отсрочване на плащания по ползвани кредитни продукти.

КЛИЕНТИ, ЗА КОИТО СА ПРИЛОЖИМИ МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ОТСРОЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 

Всички категории кредитополучатели по действащи договори за кредит с Пощенска банка (в това число, но не само: физически лица - потребители, ползващи потребителски или ипотечен кредит, студентски кредит, както и кредитни карти или овърдрафти от банката, както и юридически лица - търговци, еднолични търговци, дружества по Закона за задълженията и договорите, физически лица извършващи стопанска дейност, но нерегистрирани като търговци, юридически лица с нестопанска цел и др., с изключение на кредитни институции), които имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си съгласно сключения с банката договор за кредит, във връзка с пандемията от СOVID 19 и във връзка с мерките и ограниченията, наложени с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение в страната;

Към 01.03.2020 г. задълженията на кредитополучателите, посочени по-горе са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни;

Кредитополучатели, за които банката приема, че са пряко засегнати от въведеното в страната извънредно положение във връзка с пандемията от COVID 19, са всички физически и юридически лица, които са заети в секторите на икономиката, посочени съгласно Приложение 1 по-долу. В случай че те имат или очакват затруднения при погасяване на задълженията си по кредити, отпуснати от банката, могат да се възползват от възможностите за отсрочване на тези задължения, съгласно настоящите условия. В отделни случаи, банката може да изиска от тези клиенти да представят допълнителни документи, с цел доказване на обстоятелствата, че са пряко засегнати финансово от въведеното извънредно положение.

 Кредитополучатели и от други сектори на икономиката, чиито финансови възможности са засегнати съществено от настоящата ситуация и имат затруднения при погасяване на задълженията си съгласно сключения с банката договор за кредит, също могат да се възползват от възможностите за отсрочване на тези задължения. Банката ще изиска от тези клиенти да представят допълнителни документи по нейна преценка, с цел доказване на обстоятелствата, че е пряко засегнат финансово от въведеното извънредно положение.

 

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ НА ОБЛЕКЧЕНИЯТА:

 

Задълженията по непогасени и/или предстоящи плащания по кредити могат да бъдат отсрочвани  за срок не по-дълъг от 6 месеца, който изтича не по-късно от 31.12.2020 г. (период на отсрочване; период на облекчение);

Може да бъде отсрочено плащането на предстояща месечна вноска в пълен размер, включваща лихва и главница, или само плащането на главницата по кредита. 

Непогасените отсрочени задължения (по лихви или по лихви и главница) се погасяват на части след изтичане на периода на облекчение, съгласно договорения механизъм на отсрочване.

Искането от страна на клиента може да включва както непогасени в срок вноски преди подаване на искането, така и вноски с падеж, който още не е настъпил.

Клиентът има възможност да се откаже от предоставения период на отсрочване по-рано от предвиденото, като за целта е необходимо да подаде искане по образец в офис на Банката.

Предлаганите механизми за отсрочване и уреждане на задължения се отнасят само за такива, произтичащи от договори, сключени преди 31.03.2020 г.

 

РЕД ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ОТСРОЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 

Клиентите следва да подадат искане, с което изразяват изричното си желание да се възползват от облекченията за отсрочване на задължения в удобен за тях офис на Банката (по образец) или онлайн :

           За клиенти на “Банкиране малък бизнес“ 

 • Изпратете вашето искане на адрес
 • Кандидатствайте онлайн тук
 • За клиенти на “Корпоративно банкиране“ – в обслужващия ги бизнес център или в Централно управление на Пощенска банка на адрес бул. “Околовръстен път“ 260.

Банката ще приема искания за отсрочване на задължения, подадени по избран от клиентите начин, не по-късно от 22.06.2020 г.

Във връзка с отправеното искане, Банката може да поиска предоставянето на допълнителни документи от кредитополучателите, доказващи негативни промени в дохода/заетостта, настъпили в следствие на обявеното извънредно положение.

Отсрочването на задълженията по кредита ще се извърши след подписване на допълнително споразумение към договора за банков кредит/кредитна карта/овърдрафт, като се изготвя и нов погасителен план.

Допълнителното споразумение по кредита урежда и начина и реда за погасяване на остатъка от дълга след изтичането на периода на отлагане, в това число погасяването на начисляваните през този период лихви, такси, комисиони и застрахователни премии, ако има такива съгласно условията на договора за кредит. Банката изготвя и предоставя нов погасителен план по кредита.

За всеки договор за кредит/кредитна карта/овърдрафт, сключен с Банката, следва да се подаде отделно искане за отсрочване.

 

МЕХАНИЗМИ НА РАЗСРОЧВАНЕ, ПРИЛОЖИМИ  ЗА КРЕДИТИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - ПОТРЕБИТЕЛИ

Потребителски и ипотечни кредити:

Механизъм № 1 – отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца

 1. Дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.
 2. След изтичане на периода на отсрочване, целият остатък от дълга, включващ и неплатената главница по време на този период, се погасява съгласно нов погасителен план, за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски.
 3. След изтичане на периода на отсрочване, непогасената по време на гратисния период лихва се разпределя на равни части, които се добавят към всяка вноска по новия погасителен план и се погасяват за период до две години при потребителски кредити и до пет години за ипотечни кредити.

 

Механизъм № 2 – отсрочване на главница за до 6 месеца

 1. Дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.
 2. През периода на отсрочване клиентът продължава да заплаща дължимата лихва по кредита.
 3. След изтичане на периода на отсрочване, целият остатък от дълга, включващ и неплатената главница по време на този период, се погасява съгласно нов погасителен план, за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски.

 

Револвиращи кредитни продукти за потребители:

Механизъм № 3 - условия, приложими за овърдрафти:

 1. Погасяването на дължимите месечни лихвени вноски се отсрочва с до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.
 2. Дължимите месечни лихви по кредит-овърдрафт се погасяват за сметка на неусвоения лимит по отпуснатия овърдрафт (при наличие на такъв съгласно договора) или плащането им се отсрочва за срок до 6 месеца след изтичане на периода на отсрочване.

 

Механизъм № 3 - условия, приложими за кредитни карти:

 1. Банката не определя минимална месечна вноска по кредитната карта за период до 6 месеца, най-рано от 01.02.2020 г. и най-късно до 31.12.2020 г. След изтичане на периода, начисляването на минимална месечна вноска се възстановява и задълженията по картата следва да се обслужват съгласно първоначалния договор.
 2. Свободният лимит по кредитна карта може да продължи да се усвоява, въпреки че дължимите вноски не са погасени. Погасяването на вноските се отлага до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.;
 3. В случай че към датата, на която клиентът е поискал да се възползва от период на отлагане, има начислени, но непогасени минимални месечни вноски, същите се погасяват за сметка на неусвоения лимит по кредитната карта. За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. дължимата месечна лихва по кредитната карта се начислява и намалява от неусвоения лимит по кредитната карта.

 

Други улеснения извън програмата за отсрочване, предлагани на клиенти – потребители:

Пощенска банка оповести набор от финансови мерки и предложения още в първите дни след обявяване на извънредно положение, с които предоставя възможности за максимално обезпечаване на вашето финансово спокойствие. Тези мерки включват възможности за гъвкаво погасяване на кредита чрез опция Флекси“, онлайн консултации за кредитни продукти, удобен набор от дигитални финансови продукти и услуги, които можете лесно да заявите онлайн, без да посещавате офис на  банката. Повече информация за допълнителните възможности, предоставени от банката можете да намерите тук.

 

МЕХАНИЗМИ НА РАЗСРОЧВАНЕ, ПРИЛОЖИМИ ЗА КЛИЕНТИ ОТ СЕГМЕНТ БАНКИРАНЕ МАЛЪК БИЗНЕС“

Механизъм № 1 - отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца, за кредити на вноски и лизинг

 1. Дължимите суми (главница и лихва) се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.
 2. След изтичане на периода на отсрочване, целият остатък от дълга, включващ и неплатената главница по време на този период, се погасява съгласно нов погасителен план, за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски.
 3. След изтичане на периода на отсрочване, към всяка вноска по новия погасителен план за период, уговорен между страните в допълнителното споразумение по кредита, но не по-дълъг от остатъчния срок на кредита, се добавя равна част от непогасената по време на гратисния период лихва.

 

II. Механизъм № 2 - отсрочване на главница за до 6 месеца, за кредити на вноски и лизинг

 1. Дължимите суми по главница се отсрочват за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.
 2. През периода на отсрочване клиентът продължава да заплаща дължимата лихва по кредита.
 3. След изтичане на периода на отсрочване, целият остатък от дълга, включващ и неплатената главница по време на този период, се погасява съгласно нов погасителен план, за срок с до 6 месеца по-дълъг от първоначалния, в зависимост от броя на отсрочените вноски.

III. Механизъм № 3 - условия за револвиращи продукти

1.           Въвежда се период на облекчено погасяване със срок до 6 месеца, изразяващ се в гратисен период за плащане на лихва. В случай че е предвидено револвиращия лимит да се намалява с плафонни вноски и има такива с падеж по време на периода на облекчено погасяване, плащането им се отлага за брой месеци, равен на броя на месеците на облечено погасяване и се договаря нова погасителна схема на лимита. Следва да се спазват следните ограничения:

1.1.        Периодът на облекчено погасяване следва да изтича не по-късно от 31.12.2020;

1.2.        Към 01.03.2020 г. задълженията на клиента са редовно обслужвани или с просрочие не повече от 90 дни.

2.           Неплатената/отсрочената лихва през периода на облекчено погасяване (описан в т.1) след неговото изтичане се погасява на еднократно или на части, но не по-късно от 31.12.2020 г.

3.           В случай че револвиращата линия падежира в периода на облекчено погасяване или периода на плащане на отложената лихва, крайният ѝ срок се удължава с необходимия брой месеци до изтичането на тези два периода, но не по-късно от 31.12.2020 г.

Механизъм № 3 - условия за овърдрафти

1. Въвежда се период на облекчено погасяване със срок до 6 месеца но не по-късно от 31.12.2020 г., изразяващ се в гратисен период за плащане на лихва.

2. През периода на облекчено погасяване по т. 1 по-горе се блокира част от лимита на овърдрафта. Размерът на блокираната част следва да покрива максимално възможния размер на лихвите, които могат да се натрупат по време на периода на облекчено погасяване.

3. За периода на облекчено погасяване се допуска усвояване и погасяване от лимита до размера на неблокираната част от лимита.

4. Неплатената/отсрочената лихва през периода на облекчено погасяване (описан в т.1) след неговото изтичане се погасява за сметка на неусвоения лимит от овърдрафта. В случай че неусвоеният лимит по овърдрафта не е достатъчен да се погаси неплатената/отсрочената лихва, тази част от нея (останала непогасена след използване на неусвоения лимит) се погасява на равни части за период съответстващ на броя на месеците на облекченото погасяване (описан в т. 1).

5. След изтичане на периода на облекчено погасяване (описан в т. 1) клиентът може да ползва първоначално одобрения лимит по овърдрафта преди въвеждането на период на облекчено погасяване.

6. В случай че овърдрафтът падежира в периода на облекчено погасяване или периода на плащане на отложената лихва, крайният му срок се удължава с необходимия брой месеци до изтичането на тези два периода, но не по-късно от 30.06.2021 г.

Механизъм № 3 - условия за кредитни карти

 

1.           Банката не определя минимална месечна вноска по кредитната карта за период до 6 месеца, най-рано от 01.02.2020 г. и най-късно до 31.12.2020 г. След изтичане на периода, начисляването на минимална месечна вноска се възстановява и задълженията по картата следва да се обслужват съгласно първоначалния договор.

2.           Свободният лимит по кредитна карта може да продължи да се усвоява, въпреки че дължимите вноски не са погасени. Погасяването на вноските се отлага до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г.;

3.           В случай че към датата, на която клиентът е поискал да се възползва от период на отлагане, има начислени, но непогасени минимални месечни вноски, същите се погасяват за сметка на неусвоения лимит по кредитната карта. За срок до 6 месеца, но не по-късно от 31.12.2020 г. дължимата месечна лихва по кредитната карта се начислява и намалява от неусвоения лимит по кредитната карта.

За допълнителна информация за клиенти от сегмент БАНКИРАНЕ МАЛЪК БИЗНЕС“:

 • Тук или на телефонен номер 028179200
 • Онлайн кандидатстване тук  

 

 

МЕХАНИЗМИ НА РАЗСРОЧВАНЕ, ПРИЛОЖИМИ ЗА КЛИЕНТИ ОТ СЕГМЕНТ  КОРПОРАТИВНО БАНКИРАНЕ“

Kлиентите следва да се обърнат към обслужващия ги екип в център Бизнес банкиране“, за информация относно приложимите механизми за отсрочване, или в Централно управление на банката.

 

 

 

Приложение 1 – Засегнати сектори на икономиката

 

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети*, с изключение на:

- Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;

- Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия;

- Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки;

- Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки;

- Търговия на дребно на открити щандове и пазари;

- Търговия на дребно извън търговски обекти

Друг пътнически сухопътен транспорт

Пътнически въздушен транспорт

Хотелиерство

Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване

Дейност на питейни заведения

Прожектиране на филми

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации

Организиране на конгреси и търговски изложения

Предучилищно образование (частен сектор)

Артистична и творческа дейност

Други дейности в областта на културата

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

Поддържане на добро физическо състояние

Други икономически дейности – за работодатели, които са преустановили дейност, осъществявана на територията на отделни населени места, в които със заповед на държавен орган са въведени противоепидемични мерки на основание чл. 63 от Закона за здравето

*С работно място в търговски обект на територията на търговски център