Младежка програма за деца от 7 до 14 години

 

Пощенска банка създаде за теб Младежката програма - #ProjectYOUth!

Добре дошъл в една нова вселена от възможности!

 

 Aко си между 7 г. и 14 г. и искаш да се научиш да боравиш уверено с твоите финанси то тогава #ProjectYOUth е точно за теб.

Заедно изграждаме Вселена от възможности 

 • С твоята дебитна карта2 от Пощенска банка имаш възможност да придобиеш финансови навици от ранна възраст при извършване на банкови операции
 • Имаш дебитна карта на твое име2, чрез която разполагаш самостоятелно с определена сума, съобразена с възрастта ти4
 • Ти плащаш, ние помним: чрез справка на АТМ (банкомат) на Банката5 е възможна справка за наличност с картата ти
 • Можеш да получиш превод3 на пари от твоя родител/настойник, защото изненади дебнат отвсякъде

Как да се сдобиеш с #ProjectYOUth?

 • Посещаваш удобен за теб Моменто център или Финансов Център заедно с твой родител/настойник
 • Представяте твоя акт за раждане и служител от Пощенска банка прави копие
 • Прави се копие на личната карта на твоя родител/настойник
 • Нашият служител ще разкрие разплащателна сметка3,2 в BGN или EUR на твоя родител/настойник3, а на теб - дебитна карта на твое2 име, за което твоят родител/настойник ще подпише документи по образец на Банката
 • Твоят родител/настойник може да заяви достъп с пасивни права до Интернет банкиране („e-Postbank“)1 за справки за наличността и направените трансакции по картата
 • Избираш дизайна на твоята карта от предложените от Банката визии6
 • Твоят #ProjectYOUth е готов

 

Без такса за откриване на разплащателна сметка в BGN или EUR с дебитна карта за деца и младежи по Младежка програма3 Без такса за обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта за деца и младежи (месечно) 3  Без такса за издаване на дебитна карта за деца и младежи към разплащателната сметка по Младежка програма3
Без такса за известия чрез SMS или друго електронно съобщение за транзакции с дебитна карта за деца и младежи3, 7  Без такса за теглене на пари в брой чрез АТМ на Банката с дебитна карта за деца и младежи3 Без такса блокиране и деблокиране на дебитна карта за деца и младежи3

 

Време е за #ТвоитеМоменти!

Ела заедно с твоя родител, настойник или попечител, ако си под 18 години в Моменто Центровете ни или във Финансов Център, за да откриеш твоя #ProjectYOUthОткрий локацията си тук.

 

Всичко за Младежката програма #ProjectYOUth можеш да откриеш тук или се свържи с нас за повече информация на телефони *7224 (Кратък номер), 0700 18 555 (Център за обслужване на клиенти), +35928166000 (Център за обслужване на клиенти в чужбина).

 

 

1Титулярят на сметка, по която е издадена допълнителна дебитна карта за деца и младежи – родител/ попечител на детето/младежа, както и Титулярят на сметкана възраст от навършени 14 до навършване на 18 години, на когото е издадена основна дебитна карта за деца и младежи със съгласието и в присъствието на своя родител/попечител, който също подписва документите може да заяви достъп на картодържателя с пасивни права до услугата Интернет банкиране („e-postbank“) – за преглед на извършени трансакции и наличност по картата. Данни за извършените операции с дебитна карта на детето/младежа могат да бъдат проследявани и от неговия родител/настойник/попечител чрез профила му в услугата Интернет банкиране („e-postbank“), когато е Титуляр по разплащателната сметка.

2За деца и младежи Банката издава безконтактни международни дебитни карти VISA Classic/Debit Mastercard на лица от навършване на 7 години до навършване на 26-годишна възраст, както следва:

а/ на малолетни лица - от навършване на 7 до навършване на 14 години като персонална допълнителна карта към сметка в Банката на техен родител/настойник;

б/ на непълнолетни лица - от навършване на 14 до навършване на 18 години, като персонална допълнителна карта към сметка в Банката на техен родител/попечител;

в/  на непълнолетни лица - от навършване на 14 до навършване на 18 години, като персонална основна карта към тяхна собствена сметка, открита в Банката, предназначена за получаване на стипендии или други средства, придобити от Картодържателя със собствен труд, както и на средства предоставени му за задоволяване на текущи ежедневни нужди и за плащания по обикновени дребни сделки;

г) на пълнолетни лица - от навършване на 18 години до навършване на 26 годишна възраст като персонална допълнителна карта към сметка в Банката на техен родител/попечител;

д/ на пълнолетни лица - от навършване на 18 години до навършване на 26 годишна възраст като персонална основна карта към тяхна собствена сметка, открита в Банката.

 

3 Приложимите такси и комисиони за младежка дебитна карта и сметката, към която е издадена, както и за извършване на операции по сметката/с картата са съгласно действащата към съответния момент Тарифа за таксите и комисионите, които "Юробанк България" АД прилага по извършвани услуги на клиенти – физически лица. Промените в Тарифата са задължителни от деня на влизането им в сила, за което банката уведомява клиентите си чрез обявления на видно място в банковите си салони и на Интернет страницата си (www.postbank.bg).

 

4 За дебитни карти за деца и младежи се прилагат лимити. За картодържатели под 18 години лимитите се определят от родителя/настойника/попечителя, а за пълнолетните картодържатели лимитът се определя от титуляря на разплащателната сметка, по която е издадена дебитната карта за деца и младежи. Заявените индивидуални дневни лимити по младежка карта в нито един момент не могат да надвишават максимално определените от Банката лимити посочени в Тарифата за таксите и комисионите, които "Юробанк България" АД прилага по извършвани услуги на клиенти – физически лица („Тарифата“). В случай че не бъдат заявени индивидуални лимити се прилагат определените от Банката лимити съгласно действащата Тарифа.

 

5Титулярят на сметка на възраст от навършени 14 до навършване на 18 години, на когото е издадена основна дебитна карта за деца и младежи може да прави справка чрез обозначени с логото на Банката терминални устройство АТМ (Automated Teller Machine) за наличност по разплащателната си сметка и направени трансакции с дебитната карта. Титулярят на сметка на възраст от навършени 7 до навършване на 14 години и от навършени 14 до навършване на 18 години, на когото е издадена допълнителна дебитна карта за деца и младежи към сметка на негов родител/настойник/ попечител може да прави справка чрез обозначени с логото на Банката терминални устройство АТМ (Automated Teller Machine само за баланс по дебитната карта.

Титулярят на сметка навършил 18 години, на когото е издадена основна дебитна карта за деца и младежи може да прави справка чрез обозначени с логото на Банката терминални устройство АТМ (Automated Teller Machine) или терминални устройства за самообслужване (Self-Service Zone machine) за наличност по разплащателната си сметка и за направени трансакции с дебитната карта, а ако му е издадена допълнителна дебитна карта за деца и младежи към сметка на негов родител/попечител може да прави справка само за баланс по дебитната карта.

 

6За промяна на дизайна на издадена младежка карта е необходимо нейното преиздаване. В случай че преиздаването е заявено преди изтичане на указания срок на валидност на картата, означен върху нея, се дължи такса за преиздаване на дебитна карта съгласно действащата Тарифа за таксите и комисионните, които "Юробанк България" АД прилага по извършвани услуги на клиенти – физически лица.

 

7За операции извършени чрез дебитна карта за деца и младежи може да се заяви получаване на кратки текстови (SMS) или други електронни съобщения на мобилен телефонен номер. Услугата се заявява от титуляра на сметката, към която е издадена дебитната карта за деца и младежи, като при деца под 18 годишна възраст, нотификациите се получават на посочения телефонен номер за връзка с родител/настойник/попечител на детето. Когато навърши 18 години, ако e титуляр на сметката, към която е издадена младежка карта, младежът ще може сам да заяви и да получава кратки текстови съобщения (SMS) или други електронни съобщения на посочен от него мобилен телефонен номер.