Младежка програма за младежи от 18 до 26 години

 

Пощенска банка създаде за теб Младежката програма - #ProjectYOUth!

Добре дошъл в една нова вселена от възможности!

 

 Aко си между 18 г. и 26 г. и искаш да се научиш да боравиш уверено с твоите финанси то тогава #ProjectYOUthе точно за теб.1,3,5,6,9.

 

Заедно изграждаме Вселена от възможности   

  • Можеш да получаваш превод2 на пари, защото изненади дебнат отвсякъде
  • Превърни твоите мечти в реалност: ние ще се погрижим за твоите финанси
  • За да повишиш сигурността - направи защита по дебитната си карта като сключиш застраховка „Карт протект“. Научи повече тук
  • Ти плащаш, ние помним: чрез Интернет банкиране („e-Postbank“)5 или на АТМ (банкомат) на Банката4 са възможни справки кога и колко си платил и какъв е балансът по картата ти
  • Вземи мобилния портфейл „ONE Wallet by Postbank”6 и забрави за носенето на карти - с него плащането става още по- бързо и удобно

Как да се сдобиеш с #ProjectYOUth?

  • Посети удобен за теб Моменто център или Финансов Център
  • Нашият служител ще направи се копие на твоята лична карта и ще разкрие разплащателна сметка1 в BGN, EUR, USD 1 и дебитна карта на твое1 име, за което ще бъдат подписани документи по образец на Банката
  • Възможно е разплащателната сметка1 в BGN, EUR, USD да се открие и на името на твой родител/попечител, а дебитната картата на твое1 име - посещаваш удобен за теб Моменто център или Финансов Център заедно с твоя родител/попечител, прави се копие на твоята и на твоя родител/попечител лична карта и на твоя акт за раждане/респ. документ за попечителство, след което подписвате документи по образец на Банката
  • Избираш дизайн на картата от предложените от Банката възможности7
  • Твоят #ProjectYOUth е готов

 

Без такса за откриване на разплащателна сметка в BGN, EUR или USD Месечна такса от 0.50 BGN/0.25 EUR/USD за обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта за деца и младежи2,8 Такса от 0.90 BGN/0.45 EUR/USD при теглене на пари в брой чрез АТМ на друга банка в страната с дебитна карта за деца и младежи2
Без такса за известия чрез SMS или друго електронно съобщение за транзакции с дебитна карта за деца и младежи2,9 Без такса за теглене на пари в брой чрез АТМ на Банката с дебитна карта за деца и младежи2 Без такса блокиране и деблокиране на дебитна карта за деца и младежи2

 

Време е за #ТвоитеМоменти! Ела заедно с твоя родител, настойник или попечител, ако си под 18 години в Моменто Центровете ни или във Финансов Център, за да откриеш твоя #ProjectYOUthОткрий локацията си тук.

 

Всичко за Младежката програма #ProjectYOUth можеш да откриеш тук или се свържи с нас за повече информация на телефони *7224 (Кратък номер), 0700 18 555 (Център за обслужване на клиенти), +35928166000 (Център за обслужване на клиенти в чужбина).

 

 

1За деца и младежи Банката издава безконтактни международни дебитни карти VISA Classic/Debi

t Mastercard на лица от навършване на 7 години до навършване на 26-годишна възраст, както следва:

а/ на малолетни лица - от навършване на 7 до навършване на 14 години като персонална допълнителна карта към сметка в Банката на техен родител/настойник;

б/ на непълнолетни лица - от навършване на 14 до навършване на 18 години, като персонална допълнителна карта към сметка в Банката на техен родител/попечител;

в/  на непълнолетни лица - от навършване на 14 до навършване на 18 години, като персонална основна карта към тяхна собствена сметка, открита в Банката, предназначена за получаване на стипендии или други средства, придобити от Картодържателя със собствен труд, както и на средства предоставени му за задоволяване на текущи ежедневни нужди и за плащания по обикновени дребни сделки;

г) на пълнолетни лица - от навършване на 18 години до навършване на 26 годишна възраст като персонална допълнителна карта към сметка в Банката на техен родител/попечител;

д/ на пълнолетни лица - от навършване на 18 години до навършване на 26 годишна възраст като персонална основна карта към тяхна собствена сметка, открита в Банката.

2Приложимитетакси и комисиони за младежка дебитна карта и сметката, към която е издадена, както и за извършване на операции по сметката/с картата са съгласно действащата към съответния момент Тарифа за таксите и комисионите, които "Юробанк България" АД прилага по извършвани услуги на клиенти – физически лица. Промените в Тарифата са задължителни от деня на влизането им в сила, за което банката уведомява клиентите си чрез обявления на видно място в банковите си салони и на Интернет страницата си (www.postbank.bg).

3За дебитни карти за деца и младежи се прилагат лимити. За картодържатели под 18 години лимитите се определят от родителя/настойника/попечителя, а за пълнолетните картодържатели лимитът се определя от титуляря на разплащателната сметка, по която е издадена дебитната карта за деца и младежи.Заявените индивидуални дневни лимити по младежка карта в нито един момент не могат да надвишават максимално определените от Банката лимити посочени в Тарифата за таксите и комисионите, които "Юробанк България" АД прилага по извършвани услуги на клиенти – физически лица („Тарифата“). В случай че не бъдат заявени индивидуални лимити се прилагат определените от Банката лимити съгласно действащата Тарифа.

4Титулярят на сметка на възраст от навършени 14 до навършване на 18 години, на когото е издадена основна дебитна карта за деца и младежи може да прави справка чрез обозначени с логото на Банката терминални устройство АТМ (Automated Teller Machine) за наличност по разплащателната си сметка и направени трансакции с дебитната карта. Титулярят на сметка на възраст от навършени 7 до навършване на 14 години и от навършени 14 до навършване на 18 години, на когото е издадена допълнителна дебитна карта за деца и младежи към сметка на негов родител/настойник/ попечител може да прави справка чрез обозначени с логото на Банката терминални устройство АТМ (Automated Teller Machine само за баланс по дебитната карта.

Титулярят на сметка навършил 18 години, на когото е издадена основна дебитна карта за деца и младежи може да прави справка чрез обозначени с логото на Банката терминални устройство АТМ (Automated Teller Machine) или терминални устройства за самообслужване (Self-Service Zone machine) за наличност по разплащателната си сметка и за направени трансакции с дебитната карта, а ако му е издадена допълнителна дебитна карта за деца и младежи към сметка на негов родител/попечител може да прави справка само за баланс по дебитната карта.

5За ползване на услугите Интернет банкиране („e-Postbank“) с активни права и мобилно банкиране  („m-Postbank“), което е възможно след като картодържателят навърши 18 години, се сключва отделен договор с Банката. Повече за услугите („e-Postbank“) и („m-Postbank“) виж тук

6Услугата мобилен портфейл „ONE wallet by Postbank“ е достъпна само за картодържатели, навършили 18 години, в случай че младежката дебитна карта е издадена към тяхна собствена сметка в Банката. Услугата позволява дигитализация на платежни карти, издадени от Банката. Приложението "ONE wallet by Postbank“ е налично за мобилни устройства с операционни системи Android и iOS. Повече за дигиталния портфейл „ONE wallet by Postbank“ виж тук

7За промяна на дизайна на издадена младежка карта е необходимо нейното преиздаване. В случай че преиздаването е заявено преди изтичане на указания срок на валидност на картата, означен върху нея, се дължи такса за преиздаване на дебитна карта съгласно действащата Тарифа за таксите и комисионните, които "Юробанк България" АД прилага по извършвани услуги на клиенти – физически лица.

8След като картодържателят на дебитна карта за деца и младежи навърши 18 години и докато навърши 26 години, дължимата такса за обслужване на сметката, по която е издадена младежката карта е в по-нисък размер спрямо стандартната такса на Банката за поддръжка на разплащателна сметка от картодържателя.

9За операции извършени чрез дебитна карта за деца и младежи може да се заяви получаване на кратки текстови (SMS) или други електронни съобщения на мобилен телефонен номер. Услугата се заявява от титуляра на сметката, към която е издадена дебитната карта за деца и младежи, като при деца под 18 годишна възраст, нотификациите се получават на посочения телефонен номер за връзка с родител/настойник/попечител на детето. Когато навърши 18 години, ако e титуляр на сметката, към която е издадена младежка карта, младежът ще може сам да заяви и да получава кратки текстови съобщения (SMS) или други електронни съобщения на посочен от него мобилен телефонен номер.