Структуриран Депозит Index EURO 50

Периодът за набиране на средства и краткосрочно депозиране по условията на Структуриран Депозит Index EURO 50 изтече на 24.07.2023 г. Приключи приемането на средства и откриването на депозити по условията на Структуриран Депозит Index EURO 50.

Структуриран Депозит Index EURO 50 - с основна фиксирана годишна лихва и възможност за допълнителна лихва, обвързана с представянето на индекс

Структуриран Депозит Index EURO 50 е депозит в ЕUR с гарантирана главница, основна фиксирана годишна лихва и възможност за допълнителна лихва, която е обвързана с представянето на EURO STOXX 50®.

Какви са предимствата на продукта?

• 100% сигурност на вложените средства към датата на падеж;

• Гарантирана основна годишна лихва;

• Възможност за получаване на допълнителна лихва;

• Възможност за реализиране на доходност, без да поставяте под риск депозираната сума.

 

* Настоящото е предназначено само за информация и не представлява инвестиционен съвет, не съдържа препоръка и/или оферта, нито покана за сключване на сделка за представените продукти. При интерес към продукта, следва да прочетете внимателно Основния информационен документ (ОИД), достъпен на уебсайта на Юробанк България АД www.postbank.bg, както и в банковите салони.

Структуриран Депозит Index EURO 50 се състои от три периода при лихвени проценти, както следва:

Първи период - Набиране на средства и краткосрочно депозиране - до 24.07.2023 г. включително.

Втори период - Дългосрочно депозиране - от 25.07.2023 г. до 25.07.2028 г. за период от 5 години (60 месеца).

Получавате 3.00% основна фиксирана годишна лихва върху предоставената на депозит сума и възможност за допълнителна лихва, която се изплаща в края на периода на дългосрочното депозиране в зависимост от представянето на Index EURO STOXX 50®. Основната фиксирана годишна лихва се дължи на окончателния падеж на депозита, но се изплаща авансово ежегодно - за всяка година от втория период на депозита и може да бъде изтеглена по всяко време. В случай че прекратите депозита преди изтичане на 5-годишния (60 месечен) срок, дължите неустойка за предсрочно прекратяване в размер на 6% от депозираната сума губите възможността да получите допълнителна лихва, както и правото да получите  основната фиксирана годишна лихва, като размерът на авансово изплатената до датата на предсрочно прекратяване основна лихва ще бъде удържан от сумата на депозита.

Трети период - При изтичане на периода на дългосрочно депозиране Банката трансформира всички депозити в срочен депозит „Депозит за всеки“ за 4 месеца, съгласно действащите условия и актуалния Лихвен бюлетин за физически лица към датата на трансформиране.

Характеристики на депозита (втори период):

  • Валута: EUR
  • Срок: 5 години (60 месеца)
  • Минимална сума: 5 000 EUR
  • Частично теглене – не е разрешено, с изключение на лихвата
  • Довнасяне – не е разрешено
  • Основна фиксирана годишна лихва: 3.00% 
  • Възможност за лихва – съгласно инвестиционната компонента
  • Неустойка при предсрочно прекратяване – 6% от депозираната сума

Как работи?

Автоматично трансформиране

* Юробанк България АД си запазва правото да ограничи разпространението на продукта в рамките на набирателния  период, за което своевременно ще уведоми на уебсайта www.postbank.bg и/или в банковите салони.

* Настоящото е предназначено само за информация и не представлява инвестиционен съвет, не съдържа препоръка и/или оферта, нито покана за сключване на сделка за представените продукти. При интерес към продукта, следва да прочетете внимателно Основния информационен документ (ОИД), достъпен на уебсайта на Юробанк България АД www.postbank.bg, както и в банковите салони.

 

Индексът следи представянето на 50-те най-големи компании по пазарна капитализация от Еврозоната от различни икономически сектори.

10-те върхови компонента* са компаниите: ASML HLDG, LVMH MOET HENNESSY, TOTALENERGIES, SAP, SIEMENS, SANOFI, L’OREAL, SCHNEIDER ELECTRIC, ALLIANZ, AIR LIQUID.

* Въз основа структурата на индекса към 29 май 2022 г.

Информация относно стойностите на индекс EURO STOXX 50® с код SX5E и ISIN:EU0009658145 може да бъде намерена на адрес www.qontigo.com.

Информация за инвестиционен компонент за 5 години (60 месеца)                

Базов индекс:

EURO STOXX 50® (SX5E/ ISIN: EU0009658145)

Начална дата за фиксиране на индекса:

25.07.2023

Крайна дата за фиксиране на индекса:

20.07.2028

Падеж на депозита:

25.07.2028

Участие в позитивната промяна в стойността на индекса (Participation rate):

51%

Минимална сума на депозита

5000 EUR

Валута на депозита

EUR

Срок на депозита:

5 години (60 месеца)

Гарантирана главница на падеж

100%

   

Допълнителната лихва се равнява на 51% от положителното процентно изменение на индекс EURO STOXX 50® за втория период от срока на депозита. За изчисляване на изменението на индекса се използват стойностите на официалните нива на EURO STOXX 50® към 25.07.2023 г. и към 20.07.2028 г. Възможната допълнителна лихва** се дължи за целия 5-годишен втори период и се изплаща еднократно на падежа на структуриран депозит Index EURO 50 само при условие, че има положителен ръст/изменение на индекса EURO STOXX 50® за съответния период на депозиране. При негативно представяне на референтния индекс, клиентът не получава допълнителна лихва, като запазва 100% от главницата по депозита си. Изплащането на възможната допълнителна лихва не е гарантирано и зависи изцяло от пазарните фактори – обстоятелства, които са извън контрола на Юробанк България и на депозантите. При предсрочно прекратяване на депозита, клиентът дължи неустойка в размер на 6,00% от депозираната сума.

**Примерни сценарии за определяне на възможната допълнителна лихва за 5-годишен структуриран депозит Index EURO 50:

Примерни варианти

Внесена сума в ЕUR

Стойност на EURO STOXX 50® (SX5E/ ISIN: EU0009658145)

 

Процентно изменение на EURO STOXX 50®

Участие в положителното процентно изменение в стойността на индекса

Възможност за допълнителна   лихва в %

Размер на възможната допълнителна лихва в евро (за 5 години)

Начална дата (25.07.2023)

Крайна дата (20.07.2028)

Вариант 1

10 000

100

150

50.00%

            51%            25.50%          2 550

Вариант 2

10 000

100

        120

20.00%

51%

10.20%

1 020

Вариант 3

10 000

        100           90

-10.00%

 

Допълнителна лихва не се изплаща. 
 

Посочените примери са индикативни и са предоставени с цел онагледяване на начина за изчисляване на възможната допълнителна лихва. Посочените примери не отразяват бъдещи пазарни движения на индекса. Използваните данни са примерни.

Повече информация можете да откриете в Основния информационен документ

*Настоящото е предназначено само за информация и не представлява инвестиционен съвет, не съдържа препоръка и/или оферта, нито покана за сключване на сделка за представените продукти. При интерес към продукта, следва да прочетете внимателно Основния информационен документ (ОИД), достъпен на уебсайта на Юробанк България АД www.postbank.bg, както и в банковите салони.

Стойността на индекс EURO STOXX 50® (SX5E) към началната дата за фиксиране на индекса 25.07.2023г., е 4 391.30.