Жилищен кредит - Пролетни условия за жилищни кредити

Валута
Сума
Години
Лихвен процент
Месечна вноска

Посрещни новия сезон в нов дом!

Пролетни условия за жилищни кредити!

Лимитирана оферта само за периода от 20 март до 30 април 2024 г.

 

Кандидатствай за жилищен кредит от 20.03.2024 г. до 30.04.2024 г. и се възползвай от специалните ни промоционални условия, с които можеш да спестиш от първоначалните си разходи, свързани с кредита:

 • Промоционално предложение:
  • Възстановяване на разходите за учредяване на ипотека в размер до 700 лева*;
  • Атрактивни лихвени условия.

 • Допълнителни преференции:
  • До 300 лева допълнително възстановяване на разходите за учредяване на ипотека, но не повече от 1 000 лева общо, за клиенти, които към момента на кандидатстване за жилищен кредит не ползват друг продукт в банката*;
  • Без такса за анализ и документално оформяне на обезпечението и без такса за оценка на обезпечението при кредит за покриване на други задължения**.        

Параметри на кредита:

 • Променлив лихвен процент за целия срок на кредита***;
 • Валута: евро и лева;
 • Размер: до 350 000 евро / 700 000 лева;
 • Срок: до 35 години;
 • Погасяване: на равни или намаляващи месечни вноски:
 • Цел: покупка на жилище или рефинансиране на съществуващи задължения;
 • Размер на финансиране: до 85% от размера на обезпечението.
  Защо да избереш Пощенска банка?
 • Получаваш индивидуална, специализирана консултация от наш експерт в жилищното кредитиране;
 • Възможност за дистанционно кандидатстване и получаване на предварително одобрение за жилищен кредит изцяло онлайн през Онлайн центъра за жилищно кредитиране на Пощенска банка;
 • Предлагаме ти гъвкави и достъпни финансови решения;
 • Възползваш се от опита на утвърдена банка в жилищното финансиране.

Консултирай се с наш експерт и вземи своята индивидуална оферта.  

ЗАЯВИ ОНЛАЙН още сега!

Очакваме те в нашите офиси и специализирани Центрове за жилищно кредитиране, в които ще ти предоставим експертна консултация и оферта спрямо твоите нужди и изисквания!

Имаш въпроси за този кредит?

 

Заяви безплатна онлайн видео консултация и нашите експерти ще отговорят на въпросите ти относно най-подходящото за теб жилищно финансиране.

 

*При подаване на искане за жилищен кредит в евро или лева от Пощенска банка в периода 20.03. – 30.04.2024 г., последвало одобрение на кредита и подаване на всички необходими документи за усвояване на кредита до 30.06.2024 г., Банката ще възстанови на кредитополучателя заплатените от него нотариални и държавни такси за учредяване на ипотеката, в размер общо до 700 лева. В случай, че към момента на кандидатстване за жилищен кредит, в периода на кампанията, кредитоискателят не ползва нито един продукт в Банката, ще мy бъдат възстановени допълнително още 300 лева, но не повече от 1 000 лева общо от заплатените от него нотариални и държавни такси за учредяване на ипотека. Възстановяването на разходите представлява преференция за клиенти на Банката, приложима в случай, че кредитът се погасява редовно и съгласно действащия погасителен план по кредита през първите пет години, считано от датата на първоначалното усвояване на кредита.

**В случай че кредитът се отпуска с цел рефинансиране на съществуващи задължения на кредитополучателя, същият ползва следните отстъпки: без такса за анализ и документално оформяне на обезпечението (при стандартни условия, съгласно Тарифата на Банката за физически лица, таксата за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума е в размер: до 50 000 лева - 200 лева; от 50 001 до 100 000 лева- 250 лева; от 100 001 лева до 200 000 лева- 450 лева; над 200 001 лева - 700 лева) и без такса за оценка на обезпечението (195 лв. за апартамент при стандартни условия съгласно Тарифата на банката).

***Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент „ПРАЙМ“ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити можеш да намериш тук. Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента, в зависимост от сумата, индивидуалния профил на клиента, срока на кредита и стойността на обезпечението. Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия на финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от  стойностите, посочени по-горе, или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката (с изключение на офисите на ПБ Лични финанси). Кредитор е "Юробанк България" АД, ЕИК 000694749 (Пощенска банка).

Предназначението на калкулатора е да ти помогне да определиш своите нужди от финансиране, както и да изчислиш бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.

Пример: При нов жилищен кредит с размер 150 000 лв., срок 240 месеца(240 бр. месечни вноски) и 2,90% променлива годишна лихва, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, по програма за комплексно банково обслужване „Моето семейство“ с превод на работна заплата, с такса за разкриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7,85 лв., 450 лв. такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума, 195лв. такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 3.11%, месечната вноска е 829,52 лв., обща дължима сума 200 833.36 лв. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет Живот. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.

Посочените условия са приложими за кредити, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, отпускани от "Юробанк България“ АД,  при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.

 •  Размер на кредита: до 350 000 евро/ 700 000 лева;  
 • Срок: до 35 години;
 • Финансиране до 85% от пазарната оценка на имота;
 • Флекси опция - възможност за гъвкаво погасяване на кредита.
 • Параметри на опция "Флекси":

 • Възможност за намаляване месечните вноски по кредита с до 50% от текущия им размер, увеличаване до 100%  или пропускане плащането на вноска. 
 • Валидна само за кредити с равни месечни (анюитетни) вноски, погасявани редовно, съгласно погасителния план поне 3 месеца, считано от датата на неговото пълно усвояване.
 • Промяна (увеличение или намаляване) на вноските до 2 пъти и за общо не повече от 6 месеца през всяка календарна година, а от опцията за пропускане на вноска - веднъж през всяка календарна година, в случай че месечните вноски се погасяват редовно.
 • Намаляване или пропускане на вноска се допуска, ако текущата погасителна вноска (към датата на подаване на молбата за промяна) е под 120% от размера на контролна вноска. Контролната вноска се изчислява от Банката на базата на първоначалния размер и срок на кредита и на текущата стойност на приложимия по кредита лихвен процент.
 • Прилагането на опцията за намаляване или пропускане на месечна вноска води до пропорционално увеличаване на месечните вноски по кредита в оставащия период на погасяване. 

Такси и комисиони на Банката:

 • Такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума:

Искана сума в лева

Размер на такса в лева

до 50 000 200
от 50 001 до 100 000 250
от 100 001 до 200 000 450
над  200 001 700
 • 195 лв. такса за оценка на имот - за апартамент;
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
 • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

При кандидатстване за жилищен кредит за кредит за покриване на други задължения**:

 • Без такса за оценка на имот (195 лв. за апартамент, съгласно Тарифата на Банката);
 • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма;
 • 7,85 лв. месечна такса за програма "Моето семейство";
 • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му. 

*Съгласно тарифата на Банката таксата за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума е в размер: до 50 000 лева - 200 лева; от 50 001 до 100 000 лева - 250 лева; от 100 001 до 200 000 лева - 450 лева; над 200 001 лева - 700 лева.