Програма Моето семейство

Програмата включва всичко необходимо за ежедневното банкиране и управлението на семейни финанси. Заедно с над 10 банкови услуги, програма "Моето семейство" предлага и иновативно решение за защита на семейния бюджет. Възползвайте се от комплексно банково обслужване, адаптирано към твоите индивидуални и семейни потребности.

 

Ползвай повече - плащай по-малко! Превеждай заплатата си по сметката по програма „Моето семейство“ и направи минимум три плащания с дебитната карта по програмата и следващия месец, ще платиш по-ниска такса за обслужване.¹

 

Внасяй 3 месеца без такса по твоята сметка в лева. Без ограничение за размера на внесените суми2

 

Добавянето на допълнителни услуги, включени в програма "Моето семейство" на Пощенска банка, се извършва при подписване на съответните допълнителни договори, когато това е приложимо за услугата.

Ползвай повече - плащай по-малко:

 • Какво спестяваш еднократно виж тук.
 • Какво спестяваш ежемесечно виж тук.
 

 

¹По-ниска месечна такса за обслужване на пакетна програма „Моето семейство“ се прилага при превод на трудово или служебно възнаграждение по основната разплащателна сметка по програмата и извършване на най-малко три дебитни трансакции с дебитната карта към основната сметка, през предходния календарен месец, вкл. през мобилно приложение “One Wallet by Postbank”.

Промоционалните условия са валидни от 01.07.2024г. до 01.10.2024г. за извършени вноски на банкноти в лева по лични сметки на физически лица, в лева - в офис, на ATM или терминални устройства за самообслужване на Пощенска банка. При внасяне на суми над 100 000 лв. на каса, банката изисква подаване на писмена заявка 3 работни дни предварително. При липса на заявка се прилага стандартната такса съгласно Тарифата за таксите и комисионите, които „Юробанк България“ АД прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица. В обхвата на промоционалните условия не влизат вноски от трети физически лица и внасяне на монети. При внасяне на АТМ или терминално устройство на самообслужване, условията се прилагат до размера на максималните дневни лимити за съответния канал. 

 

Добавянето на допълнителни услуги, включени в програма "Моето семейство" на Пощенска банка, се извършва при подписване на съответните допълнителни договори, когато това е приложимо за услугата.

С пакетна програма „Моето семейство“ получаваш:

 • Повече от 10 банкови продукти и услуги, за удобно, изгодно, бързо и сигурно банкиране
  • Еднократни банкови услуги:

  • Ежемесечни банкови услуги:
    

   Програма „Моето семейство“ включва всичко необходимо

   За ежедневието:2 
   • НОВО: Внасяй 3 месеца без такса по твоята сметка в лева. Без ограничение за размера на внесените суми. ³ 
   • Разплащателна сметка в лева и възможност за издаване на дебитна карта към нея
   • Разплащателна сметка във валута - евро или щатски долари
   • Разплащателна сметка, обслужваща потребителски и/или жилищен кредит4
   • Допълнителна дебитна карта по Вашата разплащателна сметка
   • Теглене на пари в брой от всички банкомати на Пощенска банка в страната
   • 5 броя комунални плащания или местни данъци и такси, на месец
   • 3 SMS известия на месец за операции по основната сметка по програмата, вкл. трансакции с дебитната карта към сметката5

    

   За плановете:
   • Преференциални лихвени условия при кандидатстване за овърдрафт, потребителски или жилищен кредит от Пощенска банка с превод на работна заплата по сметката по програмата ³

    

   За сигурността:
   • Застраховка "Защита на дохода" – ползвате застрахователна защита, както и бонус отстъпка от месечната такса за обслужване на сметката, в размер на 20% от платената месечна премия Застраховка "Защита на семейството" – ползвате застрахователна защита, както и бонус отстъпка от месечната такса за обслужване на сметката в размер на 10% от платената месечна премия 6
   Вземете още преференции и услуги по Програма "Моето семейство" като превеждате работната си заплата в банката:2
   • Направете поне три дебитни трансакции с банковата карта за календарния месец и месечната такса за обслужване за следващия месец ще бъде намалена¹;

    

   По-ниска месечна такса за обслужване на пакетна програма „Моето семейство“ се прилага при превод на трудово или служебно възнаграждение по основната разплащателна сметка по програмата и извършване на най-малко три дебитни трансакции с дебитната карта към основната сметка, през предходния календарен месец, вкл. през мобилно приложение “One Wallet by Postbank”.

   Добавянето на допълнителни услуги, включени в програма "Моето семейство" на Пощенска банка, се извършва при подписване на съответните допълнителни договори, когато това е приложимо за услугата. За програма "Моето семейство" и включените към нея банкови продукти и услуги се дължат съответните такси, посочени в Тарифата за физически лица на Банката.                                              

   Промоционалните условия са валидни от 01.04.2024г. до 01.07.2024г. за извършени вноски на банкноти в лева по лични сметки на физически лица, в лева - в офис, на ATM или терминални устройства за самообслужване на Пощенска банка. При внасяне на суми над 100 000 лв. на каса, банката изисква подаване на писмена заявка 3 работни дни предварително. При липсва на заявка се прилага стандартната такса съгласно Тарифата за таксите и комисионите, които „Юробанк България“ АД прилага по извършвани услуги на клиенти - физически лица. В обхвата на промоционалните условия не влизат вноски от трети физически лица и внасяне на монети. При внасяне на АТМ или терминално устройство на самообслужване, условията се прилагат до размера на максималните дневни лимити за съответния канал. 

   Отпускане на овърдрафт, потребителски кредит или жилищен кредит при условията на програма "Моето семейство" на Пощенска банка, се извършва при одобрение на подадено от потребителя искане и сключване на съответните договори за кредит.

   Всички SMS съобщения се предоставят чрез съответния доставчик на мобилни комуникации, като банката не носи отговорност за не получаването им или ненавременното им получаване, когато това се дължи на причини, намиращи се извън контрола на банката, в това число, но не само, проблеми в преносната комуникационна среда на съответните доставчици на мобилни комуникации, форсмажорни обстоятелства и др.

   При ползване на застраховка „Защита на дохода“, респ. на застраховка „Защита на семейството“, застрахователен пакет „Б“ – „Семейна защита“, при редовно платена месечна такса за основната сметка по програма „Моето семейство“ и редовно платена месечна застрахователна премия, в рамките на следващия календарен месец банката възстановява обратно по сметката бонус, представляващ отстъпка от месечната такса за обслужване на основната сметка по програмата, в размер на 20%, респ. 10% от платената месечна застрахователна премия.

   Застраховките „Защита на дохода" и „Защита на семейството“ са самостоятелни застрахователни услуги, които са предназначени за физически лица, които имат открита разплащателна или спестовна сметка с договорена възможност за изпълнение на платежни операции, открити в лева при “Юробанк България” АД и в този смисъл не се предлагат отделно от разплащателни/спестовни сметки.

   Застрахователните покрития по застраховка "Защита на дохода" и по застраховка "Защита на семейството" се осигуряват от застрахователите “Кардиф Животозастраховане, Клон България” КЧТ, с ЕИК: 175190059 и “Кардиф Общо Застраховане, Клон България” КЧТ, с ЕИК 175190073, с адрес: гр. София, ул. “Христо Белчев” № 29, вх. “А” при съответните Общи условия. Банката осъществява застрахователно посредничество за сключване на застраховките в качеството на застрахователен агент на посочените застрахователи.

   Молим да вземете предвид, че настоящата страница не съдържа условията по застраховките. Пълна информация за условията и покритията на застрахователна програма “Защита на семейството” и "Защита на дохода", може да намерите в офисите на Банката в работно време, където можете да получите на хартиен носител на български език преддоговорна информация за застрахователите, застрахователния посредник и застрахователния продукт и общи условия. Молим да се запознаете с нужното внимание и грижа с всички документи, свързани със застрахователния продукт. Информацията е съществена и ще Ви помогне при вземането на информирано и разумно решение. В случай на неяснота или неразбиране можете да се обърнете за разяснение към служителите на Пощенска банка. Те ще обсъдят с Вас повдигнатите въпроси.