Дългови инструменти

Държавни ценни книжа (ДЦК)

Държавните ценни книжа (ДЦК) са дългови финансови инструменти, емитирани от изпълнителната власт за покриване на нуждите от финансови средства.

Чуждестранни ДЦК

Чуждестранните държавни ценни книжа са дългови финансови инструменти, емитирани и гарантирани от чуждестранни правителства с цел покриване на държавни разходи или рефинансиране на дълг.

Корпоративни, ипотечни и общински облигации

Облигациите дават правото на своите притежатели да получат паричен доход чрез отбив (сконто) от номинала и/или чрез изплащането на фиксиран или плаващ купон (лихва) съобразно проспекта на емисията.