Държавни ценни книжа (ДЦК)

Държавните ценни книжа (ДЦК) са дългови финансови инструменти, емитирани от изпълнителната власт за покриване на нуждите от финансови средства.  Като форма на държавен дълг те се използват за:

 • финансиране на бюджетен дефицит
 • финансиране на инвестиционни проекти и специфични програми
 • рефинансиране на държавен дълг в обръщение на датата на падежа или преди тази дата
 • осигуряване на плащания по изискуеми държавни гаранции
 • за подкрепа на платежния баланс на страната.

Държавните ценни книжа дават правото на своите притежатели да получават паричен доход чрез отбив (сконто) от номинала и/или чрез изплащането на фиксиран или плаващ купон (лихва). Поради високата ликвидност и гарантираното им изплащане от правителството държавните ценни книжа са доминиращ инструмент на финансовите пазари. Инвеститори в ДЦК най-често са търговските банки, застрахователни дружества, пенсионни и инвестиционни фондове, компании от различни сектори на бизнеса и физически лица. Подробна информация за ДЦК и за свързаните с тях рискове, както и други важни документи можете да намерите в секция "Документи" по-долу.

Търговията с ДЦК се опосредства от първични дилъри – банки и инвестиционни посредници, които имат правото да придобиват ДЦК директно от аукционите за ДЦК, организирани от БНБ. Първичните дилъри се избират веднъж годишно от комисия, определена от министъра на финансите, в съответствие на утвърдени от него критерии.

Пощенска банка е първичен дилър на държавни ценни книжа от 1996 г. В качеството си на първичен дилър Пощенска банка предоставя на своите клиенти следните услуги:

 • Участие със състезателни и несъстезателни поръчки в аукциони за продажба на ДЦК
 • Участие със състезателни поръчки в аукциони за обратно изкупуване на ДЦК преди падежа им
 • Участие в подписки за замяна на ДЦК.

Освен на първичния пазар на ДЦК инвеститорите биха могли да придобият или продадат притежаваните от тях ДЦК и на вторичния пазар. Като един от най-активните участници във вторичния пазар на ДЦК Пощенска банка предоставя на своите клиенти:

 • актуални котировки "купува" и "продава" в целия спектър на кривата на доходност
 • тесен спред между котировките "купува" и "продава"
 • възможност за съхранение на притежаваните от клиентите ДЦК 
 • операции, свързани с движение по регистри на ДЦК.
   

За въпроси и допълнителна информация можете да се обърнете към отдел "Трежъри".
- 02/81 66 498
- 02/81 66 485
e-mail:  Treasury_Sales@postbank.bg

Документи