Корпоративни, ипотечни и общински облигации

Облигациите  дават правото на своите притежатели да получат паричен доход чрез отбив (сконто) от номинала и/или чрез изплащането на фиксиран или плаващ купон (лихва) съобразно проспекта на емисията. По правило облигациите са по-безрискови от емисиите акции на същия емитент, защото при несъстоятелност на емитента облигационерите се удовлетворяват преди акционерите. Подробна информация за облигациите и за свързаните с тях рискове, както и други важни документи можете да намерите в секция "Документи" по-долу.

Според емитента те биват:

 • Корпоративни - емитирани от компаниии за финансиране на дейността им
 • Общински - емитирани от местни правителствени органи (общини). Съществуват основно два типа общински облигации: облигации, гарантирани с данъчни постъпления, и облигации, гарантирани с бюджетни приходи
 • Ипотечни - емитирани от банки, обезпечени с портфейл от ипотечни кредити

Според купона:

 • Сконтови - носят доход под формата на отстъпка (сконто) от номиналната им стойност, а на падежа емитентът изплаща пълната номинална стойност
 • С фиксиран купон
 • С плаващ купон, базиран на даден лихвен измерител или друга променлива съгласно проспекта на емитента

Според начина на изплащане на главницата:

 • Еднократно на падеж
 • На траншове

Според обезпечението си:

 • Необезпечени
 • Обезпечени

Според внедрените в тях права или задължения, определени в конспекта на емисията:

 • С право на държателя да продаде на издателя определен номинал на дадена дата или в даден срок по предварително определена цена
 • С право на издателя да изкупи обратно определен номинал на дадена дата или в даден срок по предварително определена цена

Клиентите на Пощенска банка имат възможност да участват на пазара на облигации както в България, така и в Европа, Северна и Южна Америка и Азия. Банката предлага на своите клиенти:

 • покупко-продажба на корпоративни ценни книжа на регулирани и нерегулирани (извънборсови) пазари
 • конкурентни котировки
 • съхранение на ценни книжа

За въпроси и допълнителна информация можете да се обърнете към отдел "Трежъри".
- 02/81 66 498
- 02/81 66 485
e-mail:  Treasury_Sales@postbank.bg
 

Документи