Набирателни сметки

Набирателната сметка е задължително условие за регистрация на дружество или увеличаване на капитала му.

Откриването на набирателна сметка може да стане във всеки от клоновете на Пощенска банка.

Параметри:

  • Валута: левове
  • Размер: съгласно лихвения бюлетин на банката
  • Лихвен процент: олихвяване съгласно лихвения бюлетин на банката
  • Такси и комисиони: съгласно тарифата на банката за клиенти, юридически лица


Полезна информация – необходими документи за откриване на набирателна сметка:

  • Искане за откриване на банкова сметка
  • Спесимен от подписите на лицата, които имат право да се разпореждат с парите по сметката от името на корпоративния клиент, и печат на фирмата
  • Актът, с който са оправомощени лицата, които да се разпореждат с парите по сметката
  • Копия от личните карти на лицата, оправомощени да се разпореждат с парите по сметката
  • Протокол за учредяване на дружеството/решение за увеличение на капитала на дружеството
  • Съответният учредителен акт, както и документ, от който е видно кои лица са избрани за управители/управителен орган на дружеството, ако не са посочени в протокола/учредителния акт

 

Приложения

Документи