Обратен факторинг

Пощенска банка предоставя факторинг услуги на доставчиците Ви. Нашият клиент се явява купувачът по вътрешен или импортен факторинг и плаща задълженията си към доставчиците на датата на падежа им.

  • Имате възможност да договорите отсрочено плащане с Вашите Доставчици и да удължите периода на плащане на търговските си задължения.
  • Внасяте стоки и суровини на отсрочено плащане, без да ползвате акредитиви или банкови гаранции.

Документи