Back-to-Back факторинг

Комбинация от обратен факторинг и вътрешен/експортен факторинг:

  • Получавате авансови плащания по търговските си вземания от продажбите и плащате със значителна отсрочка търговските си задължения на един и същ кореспондент - Пощенска банка
  • Администрацията, следенето на падежите и стойността на вземанията, събирането и разплащането са изцяло прехвърлени на Пощенска банка, което освобождава ресурси и Ви позволява да се съсредоточите върху бизнеса и продажбите си
  • Изцяло оптимизирате паричните потоци и оборотния капитал (съкращавате дните за събиране на търговските вземания и удължавате дните за погасяване на търговските задължения)

Документи