Често задавани въпроси

Кои пълномощни се приемат от банката ?

Пълномощното следва да е заверено след май 2016 от български нотариус.

Не се приемат пълномощни от кметове.

Пълномощното трябва да бъде подписано в българско дипломатическо или консулско представителство, като след депозирането му в банката се извършва проверка, която съгласно процедурата е до 30 дни и се таксува по Тарифа.

Текстът на пълномощното е свободен и следва да отразява волята на упълномощителя. Трябва да са изброени:

  • Името на банката („Юробанк България“ АД)
  • всички действия, които може да извършва упълномощения

Моля да имате предвид, че, ако сметката е „неактивна“ следва и това действие по активиране да е включено в текста.