Често задавани въпроси

Какво означава неактивна (“замразена“) сметка и как се активира?

Това е сметка, която е деактивирана съгласно Общите условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на юридически лица в „Юробанк България“ АД:

„Разплащателни и спестовни сметки, по които не са извършвани банкови трансакции освен автоматични операции за непрекъснат период от 12 месеца, както и ПСОО, по които не са извършвани банкови трансакции освен автоматични операции за непрекъснат период от 24 месеца считано от деня на последната извършена банкова трансакция, се блокират за извършването на изходящи трансакции от страна на клиента.“

Предвид гореизложеното, бихме искали да уточним, че по неактивна сметка, би могъл да бъде получен входящ превод. За АКТИВИРАНЕ („размразяване“) на сметката и разпореждане с наличните по нея средства, следва титуляря или нарочно упълномощено лице да посети клон на Банката.