Референтен лихвен процент ПРАЙМ бизнес клиенти

МЕТОДОЛОГИЯ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФЕРЕНТЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ПО КРЕДИТИ НА БИЗНЕС КЛИЕНТИ
(ПРАЙМ БИЗНЕС КЛИЕНТИ)

 

1. ПРЕДМЕТ

1.1 Настоящата Методология установява и регламентира начина на определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ Бизнес клиенти на Юробанк България (Банката), както и начина на функциониране и последваща промяна на ПРАЙМ Бизнес клиенти.

2. ПРАЙМ БИЗНЕС КЛИЕНТИ – ОБХВАТ И ДЕФИНИЦИЯ

2.1 ПРАЙМ Бизнес клиенти е референтен лихвен процент по договорите за кредити на бизнес клиенти, по които Банката и клиентите са се съгласили да се прилага ПРАЙМ Бизнес клиенти.

2.2 ПРАЙМ Бизнес клиенти е променлив лихвен процент - прилага се при кредити с променлива лихва.

2.3 ПРАЙМ Бизнес клиенти е диференциран по приложими валути (лева и евро).


3. ФОРМУЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАЙМ БИЗНЕС КЛИЕНТИ

3.1 ПРАЙМ Бизнес клиенти се определя по следната формула:

 където:

W1 - тегло на депозити от домакинства;

W2 - тегло на капитал;

R - лихвен процент по депозити на домакинства;

MRR - минималните задължителни резерви в %;

DGF - разход за фонд за гарантиране на влоговете в банките в %;

RFR - безрисков лихвен процент, приложим за България;

RW - рисково тегло;

MCA - корекция за промяна на пределната цена на ресурса.


4.  КОМПОНЕНТИ НА ПРАЙМ БИЗНЕС КЛИЕНТИ:

4.1 Теглo:

 • на депозити на домакинства (w1) е целевото съотношение в процентно изражение на депозитите на домакинства от общо привлечения ресурс;  стойността на w1 е 88% и не може да се променя за срока на действие на настоящата Методология 
 • на капитала (w2) е целевото съотношение в процентно изражение на капитала от общо привлечения ресурс; стойността на  w2 е 12 % и не може да се променя за срока на действие на настоящата Методология;
 • w1 и w2 са определени така, че w1+w2=1.

4.2 Лихвен процент по депозити на домакинства (R):

 • е средно претегленият (спрямо публикуваните обеми) лихвен процент в съответната валута по овърнайт депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектор „Домакинства“ на банковата система;
 • лихвените проценти се публикуват в края на всеки календарен месец за предходния   отчетен месец на интернет сайта на Българската народна банка в раздел Лихвена статистика на БНБ - в отчета „Лихвени проценти и обеми по салда по овърнайт-депозити, срочни депозити и депозити, договорени за ползване след предизвестие, на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“, частта касаеща сектор Домакинства ( http://www.bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm ).
 • калкулирането на R в съответната валута се извършва по формула:

 

 където: 

 - ефективен годишен лихвен процент по овърнайт-депозити на домакинства в съответната валута;

  - обем в млн.лв. по овърнайт-депозити на домакинства в съответната валута;

- ефективен годишен лихвен процент по депозити на домакинства със срочност от 1 ден до 2 години в съответната валута;

-  обем в млн.лв. по депозити на домакинства със срочност от 1 ден до 2 години в съответната валута;

  - ефективен годишен лихвен процент по депозити на домакинства със срочност над 2 години в съответната валута;

- обем в млн.лв. по депозити на домакинства със срочност над 2 години в съответната валута;

- ефективен годишен лихвен процент по депозити договорени за ползване след предизвестие на домакинства в съответната валута;

- обем в млн.лв. по депозити договорени за ползване след предизвестие на домакинства в съответната валута;

 4.3 Минимални задължителни резерви (MRR):

 •  е 10%, което е равно на нормативно изискуемият, към момента на приемане на настоящата Методология,  процент на резервни активи към депозитна база съгласно Наредба № 21 за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при БНБ ( www.bnb.bg ).

4.4 Фиксиран компонент 0.5% (DGF):
 

 • Фиксиран компонент 0.50%, свързан с годишните  вноски, които банките дължат към Фонд за гарантиране на влоговете в банките и Фонд за преструктуриране на Банките, съгласно Закона за гарантиране на влоговете в банките и Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, валидни към момента на приемане на настоящата Методология ( www.bnb.bg ).

4.5 Безрисков лихвен процент, приложим за България (RFR):

 • е доходността до падеж на вторичния пазар по дългосрочни бенчмаркови държавни ценни книжа, емитирани от Република България, която служи за определяне на дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция;
 • се публикува на месечна база от БНБ в Лихвена статистика - в отчета “ Доходност на ДЦК и дългосрочен лихвен процент за оценка на степента на конвергенция” ( http://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm ).

 

4.6 Рисково тегло (RW):

 • е средно претегленото (през обемите) рисково тегло на портфейла от кредити на бизнес клиенти според приетите обезпечения;
 • стойността на RW компонента се приема за 65% на база исторически опит и относителната стабилност на профила на приетите обезпечения на портфейла кредити на бизнес клиенти. Стойността на RW компонента не може да се променя за срока на действие на настоящата Методология.

4.7 Корекция за промяна в цената на новопривлечен ресурс (MCA):

 • е добавка/отчисление, което отчита пределната цена на ресурса;
 • При първоначалното определяне на ПРАЙМ Бизнес клиенти се приема, че MCA компонентът е нула;
 • МСА компонентът зависи от средно претегления (спрямо публикуваните обеми) лихвен процент MR в съответната валута по нов бизнес по срочни депозити на сектор Домакинства, публикуван в месечната Лихвена статистика на БНБ ( http://bnb.bg/Statistics/StMonetaryInterestRate/StInterestRate/StIRInterestRate/index.htm
 • Калкулирането на средно-претегления лихвен процент MR в съответната валута по нов бизнес по срочни депозити на сектор Домакинства се извършва по следната формула:
   

 

 

 където:

   - ефективен годишен лихвен процент по депозити нов бизнес на домакинства със срочност от 1 ден до 1 година в съответната валута;

  - обем в млн.лв. по депозити нов бизнес на домакинства със срочност от 1 ден до 1 година в съответната валута;

- ефективен годишен лихвен процент по депозити нов бизнес на домакинства със срочност от 1 година до 2 години в съответната валута;

-  обем в млн.лв. по депозити нов бизнес на домакинства със срочност от 1 година до 2 години в съответната валута;

- ефективен годишен лихвен процент по депозити нов бизнес на домакинства със срочност над 2 години в съответната валута;

- обем в млн.лв. по депозити нов бизнес на домакинства със срочност над 2 години в съответната валута;

MCA се счита за 0 до натрупването на 100 базисни точки отклонение на MR, считано от момента на приемане на настоящата Методология.Пример: При промяна на MR с 60 базисни точки, МСА компонентът не се променя.При промяна на MR със 120 базисни точки, има основание за промяна на МСА компонента и той се променя на 120 базисни точки.

 • Последващи промени в стойността на МСА компонента настъпват при натрупването на 100 базисни точки отклонение на MR, считано от датата на последна промяна на ПРАЙМ Бизнес клиенти.Пример: При промяна на MR с 60 базисни точки, считано от последната промяна на стойността на ПРАЙМ Бизнес клиенти, МСА компонентът не се променя.
   При промяна на MR със 120 базисни точки, считано от последната промяна на стойността на ПРАЙМ Бизнес клиенти, има основание за промяна на МСА компонента и той се променя със 120 базисни точки;
   
 • Участието на MCA компонента е с фактор 0.5 - т.е. 100 базисни точки промяна на компонента влияе с 50 базисни точки на ПРАЙМ Бизнес клиенти.Пример: Ако стойността на МСА компонента се променя със 120 базисни точки, ПРАЙМ Бизнес клиенти се изменя с 60 базисни точки, при равни други условия.

5. ОРГАН НА БАНКАТА, ОТГОВАРЯЩ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И ПРОМЯНАТА НА СТОЙНОСТТА НА ПРАЙМ БИЗНЕС КЛИЕНТИ.

5.1 Комитетът по управление на активите и пасивите (АЛКО) е органът на Банката, отговорен за първоначалното определяне и последващи промени в стойността на ПРАЙМ Бизнес клиенти.

5.2  С цел следене на актуалната стойност на ПРАЙМ Бизнес клиенти, АЛКО преразглежда на тримесечна база калкулираната стойност на ПРАЙМ Бизнес клиенти на база формулата в т.3 от Методологията, като използва данните, публикувани за последния месец на всяко календарно тримесечие и сравнява получената стойност с последно одобреното ниво на ПРАЙМ Бизнес клиенти.


5.3 АЛКО прави промяна на ПРАЙМ Бизнес клиенти, когато отклонението на калкулираната стойност от последно одобрената стойност на ПРАЙМ Бизнес клиенти е 50 базисни точки или повече.

5.4  Всяка промяна се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая, така че ПРАЙМ Бизнес клиенти да може да се дели на 0.05 без остатък.
Пример: Ако последно калкулираната стойност на ПРАЙМ Бизнес клиенти е 1.0478 %, същата се закръгля на 1.05%.

5.5 При промяна на ПРАЙМ Бизнес клиенти, Банката уведомява клиентите по начина, уговорен в конкретния договор за кредит.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

6.1 Стойностите, посочени в нормативната уредба, към които се реферира в настоящата Методология, ще се считат за изменени с промяна в съответния нормативен акт.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Методологията за определяне на референтен лихвен процент (ПРАЙМ Бизнес клиенти) по кредити на бизнес клиенти е приета от АЛКО на Юробанк България АД, 15.06.2018 г.