Кредитиране по програма &quot

Инициатива за МСП&quot

Пощенска банка е сред финансовите институции,  посредници по  оперативна програма "Инициатива за малки и средни предприятия (МСП)". Програмата e съвместна инициатива на Европейската комисия (ЕК) и Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), насочена към улесняване достъпа до финансиране на микро, малките и средни предприятия в страната чрез намаляване на изискванията за предоставяне на обезпечение и понижаване на лихвените нива по техните кредити.

 Kакви кредити могат да се отпускат по oперативна програма "Инициатива за МСП"?

  • Кредити за инвестиционни нужди
  • Кредити за оборотни нужди

 
Какви възможности получавате?

Улеснен достъп до финансиране и подобряване конкурентоспособността на бизнеса;
Възможност за реализиране на инвестиционни проекти, разширяване и/или модернизиране на бизнеса;
Възможност за подобряване качеството на произвежданата продукция и/ или увеличаване на производствения капацитет;
Оптимизиране на производствените разходи.
 
МСП транзакциите се ползват с подкрепа от Европейския съюз по линия на Оперативна програма "Инициатива за МСП" 2014-2020 с финансиране от ЕФРР, "Хоризонт 2020", както и съфинансиране от Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка.

Благодарение на предоставената портфейлна гаранция от ЕИФ, дейността на МСП се финансира при облекчени изисквания за обезпеченост и при атрактивни ценови условия.
 

  • Размер - до 5 000 000 евро
  • Срок – до 12 години
  • Обезпечение: ипотека/залог върху имущество, поръчителство от юридическо и/или физическо лице, други обезпечения, допустими от закона. Част от обезпечението ще бъде предоставената от ЕИФ гаранция в размер до 60% от размера на одобрения кредит.