Моят план - застраховка Живот със спестовен характер

"Моят план" - застраховка "Живот" със спестовен характер

"МОЯТ ПЛАН“ е дългосрочна застраховка "Живот" със спестовен характер, която комбинира възможността да спестявате и сигурността да сте защитени. Застраховката е съобразена с Вашия индивидуален стандарт на живот и с конкретните Ви потребности от застрахователна защита и финансово планиране. Обезпечава подкрепа в ситуации, когато може да са необходими допълнителни средства за грижи, а същевременно ще имате и вариант да планирате спокойно бъдещи разходи за себе си, семейството и близките си.

 

  Предимства:

 • Средствата Ви са защитени от влиянието на инфлацията;
 • Можете да получите допълнителна доходност¹ над гарантираната/ договорената застрахователна сума по основната застраховка;
 • При изтичане на застрахователния срок, Вие или посочените от Вас ползващи се лица, получават договорената по основното покритие на застраховка "МОЯТ ПЛАН" гарантирана застрахователна сума;
 • Имате възможност да ползвате данъчни облекчения според действащото законодателство;
 • В случай че по време на застрахователния срок настъпи събитие, покрито от застраховката, се изплаща гарантираната/ договорената застрахователна сума, според условията на избрания пакет;
 • Вие избирате кой да получи сумата по застраховката в случай на настъпване на събитие, покрито по полицата;
 • Застрахователната сума е несеквестируема;
 • Застрахователната сума, до законово определен размер, е гарантирана от държавата чрез Обезпечителен фонд, съгласно действащото законодателство;
 • Можете да разширите защитата, като добавите допълнителни застраховки към основната застраховка по Ваш избор (пакети "Класик“ и "Премиум“).

 ¹Допълнителната доходност върху гарантираната договорена застрахователна сума по основната застраховка не се гарантира от застрахователя.

 

Кой може да се възползва?

Застраховка "МОЯТ ПЛАН" е предназначена за физически лица клиенти на Пощенска банка, титуляри на разплащателни сметки, на възраст при сключване, съгласно условията на застрахователните пакети.

 

Къде може да сключите застраховката?

Заповядайте в удобен за Вас офис на Пощенска банка!

 

"МОЯТ ПЛАН“ се предлага в три варианта с различен обхват на защита – "Стандарт“, "Класик“ и "Премиум“.

 

1. МОЯТ ПЛАН "Стандарт“

 • Основна застраховка;
 • Предоставя защитата на традиционна спестовна застраховка "Живот";
 • Спестявате и ползвате застрахователна защита в случай на настъпване на събитие, покрито от застраховката.¹

2. МОЯТ ПЛАН "Класик“

Включва всички покрития на "Стандарт“ и осигурява още:

 • Допълнителна застраховка "Злополука" за по-голяма застрахователна защита в непредвидени случаи – при настъпване на застрахователно събитие застрахователят изплаща застрахователна сума в размер на 10 000 лв. или 5 000 евро в зависимост от валутата на основната застраховка „Живот“.²

3. МОЯТ ПЛАН "Премиум“

Включва всички покрития на "Класик“ и осигурява още:

 • Допълнителна застраховка "Критични болести" за повече подкрепа в критични за здравето ситуации - при настъпване на някое от 15-те тежки животозастрашаващи заболявания, събития и състояния, включени в обхвата на тази застраховка застрахователят изплаща застрахователна сума в размер на 10 000 лв. или 5 000 евро в зависимост от валутата на основната застраховка „Живот“.³

 

¹Пакет "Стандарт“ покрива рисковете: преживяване от застрахования на застрахователния срок (изтичане на срока на застраховката), загуба на живот на застрахования през застрахователния срок и трайна загуба на работоспособност над 90% на застрахования през застрахователния срок, съгласно Общите условия на застрахователя по застраховка "Живот“ и Специалните условия, договорени конкретно за всеки застрахован в застрахователната полица.

²Допълнителната застраховка "Злополука“, включена в пакетите "Класик“ и "Премиум“,  покрива рисковете: загуба на живот на застрахования вследствие на злополука, трайно загубена или намалена работоспособност (инвалидност) на застрахования вследствие на злополука и временна неработоспособност на застрахования вследствие на злополука, съгласно Общите условия на застрахователя за допълнителна застраховка "Злополука“ и Специалните условия, договорени конкретно за всеки застрахован в застрахователната полица.

³Допълнителната застраховка "Критични болести“ е съгласно Общите условия на застрахователя за застраховка "Критични болести“ и Специалните условия, договорени конкретно за всеки застрахован в застрахователната полица.

Основни параметри:

 

Минимална възраст на застрахования при сключване 18 години
Максимална възраст на застрахования при сключване

- 63 години при сключване на пакет „Стандарт“ и пакет „Класик“

- 58 години при пакет „Премиум“

Максимална възраст на застрахования при изтичане на застраховката¹

- 70 години за основната застраховка и за допълнителна застраховка "Злополука“

- 65 години за допълнителна застраховка "Критични болести“

Срок на застраховката 10, 15, 20 и 25 г.
Валута лева или евро
Начин на плащане месечнo или еднократно
Метод на плащане Директен дебит
Минимална застрахователна премия за основната застраховка /минимални месечни вноски по застраховката):

- 40 лв. или 25 евро на месец за първата година от застрахователния срок² - месечна вноска

- 1 000 лв. или 500 евро - еднократно платима премия

Опция за предсрочно прекратяване преди падеж (право на откуп)по основната застраховка След изтичане на втората година от застрахователния срок при заплатени всички дължими за периода премии или след заплатени 15% от размера на всички дължими за срока на застраховката премии

¹Максималната допустима възраст на застрахования при изтичане на основната застраховка "Живот“  и допълнителна застраховка "Злополука“ е 70 години. Максималната допустима възраст на застрахования при изтичане на допълнителната застраховка  "Критични болести“ е 65 години. След навършването на посочените възрасти застраховките автоматично се прекратяват и по тях не се събира застрахователна премия.

²Застрахователната премия по основната застраховка се индексира автоматично с 5% всяка година.

Какво е необходимо да направите, за да предявите застрахователна претенция?

 

Когато имате сключена застраховка „МОЯТ ПЛАН“ със ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД и със застрахованото лице настъпи неочаквано застрахователно събитие:

Стъпка 1: Попълнете „Заявление за изплащане на застрахователна сума или част от нея" и подгответе всички необходими документи, описани в Общите условия към Вашата полица.

Информация за тази стъпка ще намерите на:

 • уеб адреса на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ЕАД  https://www.bulstradlife.bg
 • или на телефон 0700 18 800.

Стъпка 2: Изпратете документите до адрес: София 1301, ул „Св. София“№6 по удобен за Вас начин:

 • по куриер;
 • с "Български пощи" като писмо с обратна връзка;
 • като ги занесете лично в офиса на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД.

 

ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД ще :

 

 • регистрира Вашата застрахователна претенция и ще извърши оценка на представената информация;
 • се свърже с Вас на предоставения адрес, в случай на нужда от допълнителен документ или уточнение;
 • вземе решение по Вашата застрахователна претенция в срок до 15 работни дни от получаване на изисканата информация. При отказ за изплащане на застрахователно обезщетение изготвя становище и Ви уведомява писмено.

 

При възникнали въпроси по Вашата претенция, можете да се обърнете към „Контактен център” на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ЕАД или да изпратите запитване на електронната поща: bullife@bulstradlife.bg

                                                                                                                     

Документи

 

Застрахователните покрития по застраховката Живот „Моят план“ се осигуряват от Застрахователно еднолично акционерно дружество „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” ЕАД, с ЕИК 831211284, съгласно Общи условия и специалните условия, описани в застрахователната полица. „Юробанк България“ АД (Пощенска банка), с ЕИК 000694749 извършва застрахователно посредничество за сключване на застраховките в качеството си на застрахователен агент, на основание сключен със застрахователя агентски договор.

Молим да вземете предвид, че настоящата страница не съдържа всички условия по застраховката и не представлява препоръка или съвет по смисъла на приложимото законодателство, а има за цел само да представи в най-общ вид застрахователния продукт.

Пълна информация за условията и покритията на застраховка Живот „Моят план”, може да намерите в офисите на Пощенска банка в работно време, където можете да получите на хартиен носител на български език Преддоговорна информация за застрахователя, застрахователния посредник и застрахователния продукт, Информационен документ и Общи условия и да изберете този тип защита, който съответства най-пълно на Вашите потребности.

Молим да се запознаете с нужното внимание и грижа с всички документи, свързани със застрахователния продукт. Информацията е съществена и ще Ви помогне при вземането на информирано и разумно решение. В случай на неяснота или неразбиране можете да се обърнете за разяснение към служителите на Пощенска банка. Те ще обсъдят с Вас повдигнатите въпроси.