Потребителски кредити по програма СЕГА

НАЙ-БЪРЗИЯТ НИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ!

За 3 часа в офисите на Пощенска банка1

Ние от Пощенска банка знаем, че времето, прекарано с любимите хора и вършейки любимите неща е най-ценно за теб.

С новата ни програма „СЕГА“ имаш избор да не губиш време, като ти даваме възможност да получиш желаните банкови продукти ЕКСПРЕСНО.

 

Посети СЕГА удобен за теб офис и вземи:

 • Потребителски кредит до 40 000лв. в рамките на 3 часа2 и 3
 • Кредитна карта в рамките на 1 час4
 • Дебитна карта в рамките на 15 минути4

Какви са предимствата за теб?

 • Експресно разглеждане на искането - до 2 работни часа2
 • Експресно получаване на средствата - до 1 работен час3
 • Възможност да получиш експресно издаване на една дебитна и една кредитна карта4
 • Кандидатстваш само с лична карта5
 • Фиксирана лихва за първите 6 месеца от срока на кредита10

Какво е необходимо, за да кандидатстваш по Програма "Сега"?

 • Да работиш на трудов договор
 • Да посетиш най-близкия офис на Пощенска банка
 • Да заявиш кредит с избрана опция за експресно разглеждане на искането по Програма „Сега“

Получаваш още:

 • Възможност да заявиш експресно разглеждане на потребителски кредит за обединение на задължения6 с атрактивни лихвени условия по Програма „Сега“
 • Защита за теб и твоите близки със застраховка "Защита на плащанията" по потребителски кредити от Пощенска банка7
 • Пакетна програма за комплексно банково обслужване8, която ще ти осигури преференциални условия за банкови продукти и услуги
 • Безплатно интернет банкиране9

 

1 Предложението е валидно при кандидатстване за нов потребителски кредит от Пощенска банка с избрана опция за експресно разглеждане по програма „Сега“, в размер от 5001 до 40 000 лв. и срок от 12 до 120 м. вкл., само в офис на банката, от клиенти на трудов договор; не се прилага при кандидатстване онлайн или чрез друг алтернативен канал, включително Моменто центрове, при удостоверяване на доходи от собствен бизнес и при индивидуални оферти за кредит с условия, различни от стандартните за Банката. Кредитополучателят заплаща такса за експресно разглеждане на искане за кредит в зависимост от исканата сума, съгласно приложимата Тарифа на банката, платима в пълен размер при подаване на искането за кредит. Пълна информация научи на www.postbank.bg, както и в най-близкия финансов център на Пощенска банка. 

2 Банката се задължава в рамките на 2 (два) работни часа, считано от датата и часа на въвеждане на Искането за кредит да го разгледа и да уведоми Кредитоискателя, че има изготвено становище, с което го одобрява или отхвърля, или че е необходимо предоставянето на допълнителни документи. В този случай Банката не се ангажира с предоставяне на окончателно становище в посочения срок. Уведомяване за изготвено становище се извършва с изпращане на текстово съобщение /СМС/ или друго електронно съобщение на посочения от кредитоискателя мобилен телефон или при явяването му във финансовия център, в който е подал искането. 

3 Банката предоставя възможност за усвояване на кредита в рамките на 1 (един) работен час, при одобрено Искане и сключване на договор за кредит. Работните часове се определят като часове в рамките на официално обявеното работно време между 08:30 - 17:00 часа. 

4 При избрана опция „Експресно разглеждане на искане за потребителски кредит“ по Програма Сега, кредитоискателят получава възможност да заяви и услугата „Експресно издаване“ на една дебитна и една кредитна карта. Сроковете за издаване на съответния вид карта са: 1./ за банкови офиси с налична машина за незабавно издаване на карта: дебитна карта – до 15 минути от заявяване на картата и сключване на договор, кредитна карта – до 60 м. от подаване на искането, при одобрение от банката и подписан договор; 2./ за банкови офиси без машина за незабавно издаване на карта: дебитна карта – до 3 работни дни от датата на сключване на договор, кредитна карта – до 3 работни дни от подаване на искането, при одобрение от банката и подписан договор. Искането за издаване на кредитна карта подлежи на оценка на кредитоспособността на кредитоискателя, следва да е подадено до 15 ч. в работен ден, в избрани офиси на банката. Пълния списък на офиси с налична машина за незабавно издаване на карти виж на интернет страницата на Банката.  За издаване на съответната карта се сключва договор с Банката при прилагане на Общи условия, налични на интернет страницата на Банката на адрес www.postbank.bg, като и във всеки офис на Банката. 

5 Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента. 

6 Опцията за експресно разглеждане е приложима при подаване на искане за потребителски кредит за обединение на задължения от Пощенска банка в размер до 20 000 лв., при условие, че  Кредитоискателят обединява/рефинансира изцяло всички свои текущи финансови задължения (като физическо лице), налични в Централен Кредитен регистър на БНБ, декларира тези задължения точно и вярно; предостави документ/и, съдържащ/и номер на IBAN сметка/и, по която/които да бъдат направени преводите за погасяване на съществуващи задължения към други финансови институции, съгласно Условията за кандидатстване за потребителски кредит с избрана опция за експресно разглеждане на искането, налични на www.postbank.bg, както и във всеки финансов център на Пощенска банка. 

7 Застрахователна програма „Защита на плащанията“ е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програма „Защита на плащанията“ за потребителски кредити от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки офис на банката.

8 Пълна информация за условията на ползване на услугата Интернет банкиране виж на www.postbank.bg

9 Пакетните програми на Пощенска банка с включените в тях продукти и  услуги, както и Тарифата на банката, където са посочени дължимите по тях такси са налични на www.postbank.bg. Информацията е достъпна и във всеки офис на банката при поискване.

10 За първите 6 /шест/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент по потребителски кредити в лева. След шестия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив. Пълна информация за приложимите условия относно лихвените проценти, виж в секция Параметри.

 

Предимства: 

 • Атрактивни лихвени условия;
 • Размер - от 5 001 до 40 000 лева1
 • Срок  – от 1 до 10 години
 • Възможност да обединиш задълженията си2
 • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски
 • Кандидатстване само с лична 
 • Фиксирана лихва за първите 6 месеца от срока на кредита4

Опцията за експресно разглеждане на искането е приложима само при подаване на искане за потребителски кредит с размер до 40 000 лв., или на кредит за обединение на задължения2 с размер до 20 000лв. и срок от 12 до 120 м. вкл., само в офис на банката, от клиенти на трудов договор; не се прилага при кандидатстване онлайн или чрез друг алтернативен канал, включително Моменто центрове, при удостоверяване на доходи от собствен бизнес и при индивидуални оферти за кредит с условия, различни от стандартните за Банката. В случай че е избрана опция за експресно разглеждане на искането за потребителски кредит, банката се задължава в рамките на 2 работни часа от въвеждането на искането да го разгледа и да уведоми Кредитоискателя за това, че има изготвено становище по подаденото искане, с което го одобрява или отхвърля, или че е необходимо предоставянето на  допълнителни документи. Уведомяване за изготвено становище се извършва с изпращане на текстово съобщение /СМС/  на посочения от кредитоискателя мобилен телефон или при явяването му във финансовия център, в който е подал искането. При одобрение, банката дава възможност за сключване на договор за кредит и усвояването му в рамките на 1 работен час. Работните часове се определят като часове в рамките на официално обявеното работно време между 08:30 - 17:00 часа. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит, кредитоискателят има възможност да получи услуга-експресно издаване на една дебитна или една кредитна карта. Пълна информация относно сроковете и условията на предлаганата експресна услуга, включително и експресното издаване на дебитна/кредитна карта можете да намерите в "Условия за предоставяне на потребителски кредит с избрана опция за експресно разглеждане на искането", налична на сайта на Банката.

2 Опцията за експресно разглеждане е приложима при подаване на искане за потребителски кредит за обединение на задължения от Пощенска банка в размер до 20 000 лв., при условие, че  Кредитоискателят обединява/рефинансира изцяло всички свои текущи финансови задължения (като физическо лице), налични в Централен Кредитен регистър на БНБ, декларира тези задължения точно и вярно; предостави документ/и, съдържащ/и номер на IBAN сметка/и, по която/които да бъдат направени преводите за погасяване на съществуващи задължения към други финансови институции, съгласно Условията за кандидатстване за потребителски кредит с избрана опция за експресно разглеждане на искането, налични на www.postbank.bg, както и във всеки финансов център на Пощенска банка. 

3 Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.

4 За първите 6 /шест/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент. След шестия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити виж тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряш на изискванията на банката. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе. За да получиш твоята индивидуална оферта, посети удобен за теб офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.


 • Таксата за обработка на документи при кандидатстване с опция за ЕКСПРЕСНО разглеждане по програма "Сега" е в зависимост от исканата сума1:

Искана сума в лева

Tакса в лева

от 5 001 до 10 000 350
от 10 001 до 20 000 450
от 20 001 до 40 000 550
  
 • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв.(при ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето Семейство“ , "Priority by Postbank",  "Моето Предимство“ или "Моят Престиж“ , вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката) 

____________________________________________________________________

1 Таксата за обработка на документи при кандидатстване с включена опция за Експресно разглеждане на искането за кредит е дължима в пълен размер при подаване на искането за кредит.

При ползване на потребителски кредит с превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване, са дължими съответните такси за откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на банката.