Потребителски кредит за обединение на задължения

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент
Месечна вноска

ОБЕДИНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ СЕГА, с промоционални условия от 03.07.2024 г. до 31.08.2024 г.1 

ЗАЯВИ ОНЛАЙН Потребителски кредит още сега!

Препоръчай на познати кредитни продукти на Пощенска банка и спечелете заедно. Научи повече тук.

 

С потребителски кредит за обединение на задължения, можеш:

 • Да получиш атрактивни лихвени условия;1
 • Да увеличиш разполагаемия си доход с до 50%2;
 • Да обединиш задължения по кредитни карти, потребителски и/или ипотечни кредити в размер до 80 000 лв.;
 • Да плащаш само една, по-ниска вноска, на една дата и в една банка;
 • Да получиш допълнителна сума за други твои планове.

 

Предимства на кредита, от които можеш да се възползваш:

 • Възможност за отстъпка от таксата за обработка на документи при кандидатстване1;
 • Възможност да заявиш и вземеш потребителски кредит изцяло онлайн тук3- предложение за настоящи клиенти на банката;
 • Възможност да вземеш кредит до 3 часа, с опцията за експресно разглеждане по програма "СЕГА";
 • Улеснена процедура на кандидатстване - само с лична карта4;  

Предлагаме ти още:

 • Защита за теб и твоите близки, в случай на непредвидени житейски ситуации, със застраховка "Защита на плащанията" по потребителски кредити от Пощенска банка5;
 • Най-подходящата програма за банково обслужване, която ще ти осигури преференциални условия за банкови продукти и услуги.
 • Фиксирана лихва за първите 6 месеца от срока на кредита6

 

1Предложението е валидно при подаване на искане за нов потребителски кредит от Пощенска банка, в лева, в периода от 03.07.2024 г. до 31.08.2024 г., с цел обединение на съществуващи задължения, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма и сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“ и в случай че отговаряте на допълнителните изисквания на банката. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за вас офис на банката (с изключение на офисите на ПБ Лични финанси). Кредитор е "Юробанк България" АД.
П
ри условие, че не повече от 50 % от размера на кредита се използва за посрещане на текущи нужди и/или за рефинансиране на съществуващи задължения в Пощенска банка, кредитоискателят не дължи такса за обработка на документи при кандидатстване, съгласно Тарифата на Банката. Отстъпката от таксата не е валидна при избрана опция за експресно разглеждане на искане за кредит за обединение на задължения. Пълна информация за приложимите условия, виж в секция Параметри и Такси.

При кредит с размер 24 000 лв., срок 96 месеца, с 5.85% фиксирана годишна лихва за първите 6 месеца и 5.85% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето семейство", с такса за откриване на разплащателно сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за обработка на документи при кандидатстване в размер на 400 лв., ГПР е 8.85%, месечната вноска е 313.64 лв., общата дължима сума е 33 012.84 лв.  

2Увеличението на разполагаемите доходи с до 50% е изчислено на месечна база, при обединение на задълженията с нов потребителски кредит, съгласно примерната калкулация, публикувана на секция Параметри

3Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 80 000 лева и в случай, че клиентът отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълна информация за приложимите условия може да намерите на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката.

4Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента. 

5Застрахователна програма "Защита на плащанията" е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програмата "Защита на плащанията" за потребителски кредит от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки офис на Банката.

6За първите 6 /шест/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент по потребителски кредити в лева. След шестия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив. Пълна информация за приложимите условия относно лихвените проценти, виж в секция Параметри.

 

Отлични лихвени условия в лева1:
от 4.80% до 5.85% при превод на заплата по сметка в банката2

Лихвени условия в лева:
13.50% без превод на заплата по сметка в банката

Предимства:

 • Максимален размер - до 80 000 лева
 • Максимален срок - до 10 години
 • Фиксирана лихва за първите 6 месеца от срока на кредита
 • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски
 • Възможност да вземеш изцяло онлайн3

Намали месечните си плащания и разполагай с по-голяма част от своя доход при обединение на задължения4

Клиент с месечен брутен доход от 1 889 лв. (нетен доход 1 465лв.) и следните кредитни задължения:

 

   

  

1 Посочените лихвени проценти са валидни при подаване на искане за нов потребителски кредит в лева, с цел обединение на съществуващи задълженията от Пощенска банка, в периода от 03.07.2024г. до 31.08.2024г., при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма, сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“ и в случай че отговаряте на допълнителните изисквания на банката. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за вас офис на банката (с изключение на офисите на ПБ Лични финанси). Кредитор е "Юробанк България" АД.

За първите 6 /шест/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент. След шестия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив  и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията  за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката условия за финансиране на конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе. За да получите Вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

Превод на заплата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно обслужване ("Моето банкиране“, "Priority by Postbank", "Моето семейство“ или "Супер сметк@".

Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 80 000 лева и в случай, че клиентът отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълна информация за приложимите условия може да намерите на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката.

Посочените стойности и видове кредити, които се рефинансират, са примерни и не се отнасят до конкретни кредитни продукти, предлагани от банката или друг кредитор. Използвани са статистически данни относно размер и лихвен процент по потребителски кредитни продукти, публикувани от БНБ към месец юни 2023г. („ Кредити на нефинансови предприятия, финансови предприятия, домакинства и НТООД по количествени категории и икономически дейности към месец юни 2023г.“ и „Лихвени проценти и обеми по салда, по кредити различни от овърдрафт, за сектор Домакинства“). Месечният доход се базира на статистически данни, публикувани от НСИ към месец юни 2023 г. („Средна брутна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2023 година“). Разполагаемият доход за целите на примера се изчислява като разлика между нетен месечен доход от работна заплата и разходи за месечни погасителни вноски по кредитни задължения. Увеличението на разполагаемия месечен доход представлява съотношение, изразено в проценти, между разполагаемия доход преди и след извършеното обединение на задълженията.

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.

При потребителски кредит с размер 24 000 лв., срок 96 месеца, с 5.85% фиксирана годишна лихва за първите 6 месеца и 5.85% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по разплащателна сметка по програма за комплексно банково обслужване "Моето Семейство" , с такса за откриване на разплащателна сметка по програмата 3 лв. и месечна такса 7.85 лв., ползване на месечен пакет по застрахователна програма "Защита на плащанията" по потребителски кредит, такса за обработка на документи при кандидатстване в размер на 400 лв., ГПР е 8.85%, месечната вноска е 313.64 лв., обща дължима сума 33 012.84 лв.

Атрактивни условия1:

Такса за обработка на документи при кандидатстване, съгласно Тарифата на банката - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа2;

Искана сума в лева

Стандартно разглеждане

Експресно разглеждане3

от 500 до 5 000 100 не се прилага
от 5 001 до 10 000 200 350
от 10 001 до 20 000 300 450
от 20 001 до 40 000 400 не се прилага
от 40 001 до 60 000 600 не се прилага
от 60 001 до 80 000 800 не се прилага
 над 80 000 по договаряне    
 • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв.4

____________________________________________________________________

1При подаване на искане за нов потребителски кредит с цел обединение на задължения, в лева, от Пощенска банка, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в Банката по пакетна програма и при условие, че не повече от 50 % от размера на кредита се използва за посрещане на текущи нужди и/или за рефинансиране на съществуващи задължения в Пощенска банка, кредитоискателят не дължи такса за обработка на документи при кандидатстване, съгласно Тарифата на Банката. Отстъпката от таксата не е валидна при избрана опция за експресно разглеждане на искане за кредит за обединение на задължения. Пълна информация за приложимите условия виж на postbank.bg, както и във всеки офис на Пощенска банка.

2Таксата е платима на два етапа - 20 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата в срок до два месеца след подаване на искането за кредит. 

3Таксата за обработка на документи при кандидатстване с включена опция за Експресно разглеждане на искането за кредит е дължима в пълен размер при подаване на искането за кредит.При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит по Програма "СЕГА", при сума на кредита в размер от над 5 001 до 20 000 лв., се прилагат стандартните такси в лева, като допълнително се начислява такса за експресно разглеждане.

4При ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето семейство" или "Priority by Postbank", вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката.