СЕГА Е ВРЕМЕТО ДА ИМАМ ПОВЕЧЕ

Потребителски кредит за обединение на задължения

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент
Месечна вноска

Подай искане за кредит за обединение на задълженията, с превод на работна заплата и се възползвай от атрактивните ни предложения!¹

Сега с овърдрафт без лихва за цяла година!2

ЗАЯВИ ОНЛАЙН Потребителски кредит и/или овърдрафт още сега!

Препоръчай на познати кредитни продукти на Пощенска банка и спечелете заедно. Научи повече тук.

 

С потребителски кредит за обединение на задължения, можеш:

 • Да увеличиш разполагаемия си доход с до 50%4;
 • Да обединиш задължения по кредитни карти, потребителски и/или ипотечни кредити в размер до 70 000 лв.;
 • Да плащаш само една, по-ниска вноска, на една дата и в една банка;
 • Да получиш допълнителна сума за други твои планове;

   

  Изчисли с колко ще се увеличи разполагаемия ти доход

Предимства на кредита, от които можеш да се възползваш:

 • Възможност да заявиш и вземеш потребителски кредит и овърдрафт изцяло онлайн тук3- предложение за настоящи клиенти на банката;
 • Възможност да вземеш кредит до 3 часа, с опцията за експресно разглеждане на искането за кредит до 2 работни часа и получаване на средствата до 1 работен час5
 • Улеснена процедура на кандидатстване - само с лична карта6;
 • Фиксирана лихва за първите 12 месеца от срока на кредита;

Предлагаме ти още:

 • Защита за теб и твоите близки, в случай на непредвидени житейски ситуации, със застраховка "Защита на плащанията" по потребителски кредити от Пощенска банка7;
 • Най-подходящата програма за банково обслужване, която ще ти осигури преференциални условия за банкови продукти и услуги.

 

1Кредитоискателят ползва атрактивни лихвени условия по кредит, при подадено, в периода от 24.08.2020 г. до 31.10.2020 г., искане за нов потребителски кредит за обединение на задължения, в лева, от Пощенска банка, при наличие на превод на работна заплата по разплащателна сметка в банката и в случай, че отговаря на допълнителните изисквания на банката.

Предложението е валидно при подаване на искане за нов потребителски кредит в лева, с цел обединение на задълженията, от Пощенска банка с превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма.

Кредитоискателят ползва посочените условия при сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“, максимален срок до 96 месеца и в случай че отговаря на допълнителните изисквания на банката. 

Отстъпката от таксата за разглеждане на искане за кредит не е валидна при избрана опция за експресно разглеждане на искане за кредит. 

Пълна информация за приложимите условия, виж в секция Параметри и Такси.

2Предложението за овърдрафт при преференциални условия е валидно при кандидатстване за нов овърдрафт в размер до една нетна работна заплата, но не повече от 3000 лв. от Пощенска банка, в периода от 24.08.2020 г. до 31.10.2020 г., при подадено в същия период искане за нов потребителски кредит, в лева, от Пощенска банка, при последвало одобрено искане и усвоен размер на отпуснатия потребителски кредит, постъпил превод на работна заплата по сметка в банката по Пакетна програма или Супер сметка и в случай, че лицето отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълната информация за приложимите условия, виж в таб Параметри, както и във всеки офис на Пощенска банка. След изтичане на преференциалния период без лихва, овърдрафтът започва да се олихвява съгласно индивидуалния договор на клиента.

3Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева и в случай, че клиентът отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълна информация за приложимите условия може да намерите на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката.

4Увеличението на разполагаемите доходи с до 50% е изчислено на месечна база, при обединение на задълженията с нов потребителски кредит, съгласно примерната калкулация, публикувана на секция Параметри, както и на www.povechednes.bg.

5Опцията за експресно разглеждане на искането е приложима само при подаване на искане за потребителски кредит за обединение на задължения с размер до 20 000лв. в офис на банката, от клиенти на трудов договор; не се прилага при кандидатстване онлайн или по телефон. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит, кредитоискателят има възможност да получи допълнителна услуга-експресно издаване на една дебитна или една кредитна карта. Пълна информация относно сроковете и условията на предлаганата експресна услуга, включително и експресното издаване на дебитна/кредитна карта можете да намерите в "Условия за предоставяне на потребителски кредит с избрана опция за експресно разглеждане на искането", налични на сайта на Банката.

6Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.

7Застрахователна програма "Защита на плащанията" е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програмата "Защита на плащанията" за потребителски кредит от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки офис на Банката.

 

Лихвени условия в лева1:
от 4.90% до 5.60% при превод на заплата по сметка в банката2

Лихвени условия в лева:
от 7.00% до 8.00% без превод на заплата по сметка в банката
 • Максимален размер - до 70 000 лева
 • Максимален срок - до 10 години
 • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски
 • Възможност да вземеш изцяло онлайн3

Намали месечните си плащания и разполагай с по-голяма част от своя доход при обединение на задължения4.

Клиент с месечен брутен доход от 1 137 лв. (нетен доход 882 лв.) и следните кредитни задължения:

 

 

 

  

1 Посочените лихвени проценти са валидни при подаване на искане за нов потребителски кредит в лева, с цел обединение на задълженията от Пощенска банка, с максимален срок до 96 месеца, при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма, сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“ и в случай че отговаряте на допълнителните изисквания на банката. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

За първите 12 /дванадесет/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент за потребителски кредити в лева. След дванадесетия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив  и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията  за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката условия за финансиране на конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе. За да получите Вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

Превод на заплата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно обслужване ("Моето банкиране“"Моето семейство“"Моето предимство“"Моят престиж“ или "Супер сметк@".

3Банката предлага възможност за дистанционно подписване на документи посредством облачен квалифициран електронен подпис (КЕП), за съществуващи клиенти на банката, при подадено и одобрено искане за нов потребителски кредит в размер до 40 000 лева и в случай, че клиентът отговаря на допълнителните изисквания на банката. Пълна информация за приложимите условия може да намерите на www.postbank.bg, както и във всеки офис на банката.

4Посочените стойности и видове кредити, които се рефинансират, са примерни и не се отнасят до конкретни кредитни продукти, предлагани от банката или друг кредитор. Използвани са статистически данни относно размер и лихвен процент по потребителски кредитни продукти, публикувани от БНБ към месец декември 2019 г. („ Кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по количествени категории и икономически дейности към м. девкември 2019 г.“ и „Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити за сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“). Месечният доход се базира на статистически данни, публикувани от НСИ към м. декември 2019 г. („Средна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2019 година“). Разполагаемият доход за целите на примера се изчислява като разлика между нетен месечен доход от работна заплата и разходи за месечни погасителни вноски по кредитни задължения. Увеличението на разполагаемия месечен доход представлява съотношение, изразено в проценти, между разполагаемия доход преди и след извършеното обединение на задълженията.

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.

При потребителски кредит в лева с 5.60% фиксиран годишeн лихвeн процент за първите 12 месеца и 5.60% променлив годишен лихвен процент за останалия период, при превод на заплата по сметка разкрита в банката по пакетна програма "Моето семейство", с размер 23 000 лв., за срок от 84 месеца, ползване на месечен пакет по застрахователна програма " Защита на плащанията" по потребителски кредит, с  включени такси и комисиони, описани в секция Такси и комисиони - общата дължима сума е 30 257.00 лв., месечната вноска е 331.60 лв., ГПР е 8.53%.

 

Атрактивни условия1:

 • 50% отстъпка от таксата за оценка на кредитоспособността - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа2:
 •  

  Искана сума в лева

  Tакса в лева

  от 500 до 2 500 25
  от 2 501 до 5 000 50
  от 5 001 до 10 000 100
  от 10 001 до 20 000 150
  от 20 001 до 40 000 200
  над 40 000 по договаряне

   

   

  • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв.3

  1При подаване на искане за нов потребителски кредит с цел обединение на задължения, в лева, от Пощенска банка, с превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма, кредитоискателят ползва 50% отстъпка от таксата за оценка на кредитоспособността. Отстъпката от таксата за оценка на кредитоспособността не е валидна при избрана опция за експресно разглеждане на искане за кредит.

  2* Таксата е платима на два етапа - 10 лв. при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата в срок до първа падежна дата на погасителна вноска по кредита.

  При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит, при сума на кредита в размер до 20 000 лв. се прилагат стандартните такси в лева, като допълнително се начисляват 50 лева, платими при кандидатстване за кредит, останалата част от сумата - в срок до първа падежна дата на погасителна вноска по кредита..

  3При ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето семейство" , "Моето предимство" или "Моят престиж", вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката.