Потребителски кредит за обединение на задължения

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент
Месечна вноска

Подай искане за кредит за обединение на задължения до 31.12.2019г. и разполагай с повече с кредит за обединение на задълженията от Пощенка банка¹.

 

С потребителски кредит за обединение на задължения, можеш да се възползваш от следните предимства:

 • Да увеличиш разполагаемия си доход с до 50%²;
 • Да обединиш задължения по кредитни карти, потребителски и/или ипотечни кредити в размер до 70 000 лв.;
 • Да плащаш само една, по-ниска вноска, на една дата и в една банка;
 • Да получиш допълнителна сума за други твои планове;
 • Лихвени условия: от 4.95% до 5.55% променлив годишен лихвен процент в лева¹.  

   

  Изчисли с колко ще се увеличи разполагаемия ти доход

Вземи кредит до 3 часа!

 • С опцията за експресно разглеждане на искането за кредит получаваш:  
  • Бързо разглеждане на искането за кредит - до 2 работни часа;
  • Получаване на средства - до 1 работен час след подписване на договор за кредит;
  • Възможност за безплатно експресно издаване на дебитна карта.

Допълнителни предимства, от които можеш да се възползваш:

 • Максимален срок на изплащане до 10 години;
 • Максимална сума на финансиране до 70 000 лв.;
 • Улеснена процедура на кандидатстване - само с лична карта³;

Предлагаме ти още:

 • Защита за теб и твоите близки, в случай на непредвидени житейски ситуации, със застраховка "Защита на плащанията" по потребителски кредити от Пощенска банка;
 • Най-подходящата програма за банково обслужване, която ще ти осигури преференциални условия за банкови продукти и услуги.

 

¹ Предложението е валидно при  подаване на искане за нов потребителски кредит в лева с цел обединение на задълженията от Пощенска банка до 31.12.2019г., при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма, сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“ и в случай че отговаряте на допълнителните изисквания на банкатаПълна информация за приложимите условия, виж в секция Параметри.

² Увеличението на разполагаемите доходи с до 50% е изчислено на месечна база, при обединение на задълженията с нов потребителски кредит, съгласно примерната калкулация, публикувана на секция Параметри, както и на www.povechednes.bg.

³ Банката може да изиска допълнителни документи и/или поръчител в зависимост от индивидуалната оценка на кредитоспособността на клиента.

⁴ Застрахователна програма "Защита на плащанията" е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програмата Защита на плащанията за потребителски кредит от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки офис на Банката.

Опцията за експресно разглеждане на искането е приложима само при подаване на искане за потребителски кредит за обединение на задължения с размер до 20 000лв. в офис на банката от клиенти на трудов договор; не се прилага при кандидатстване онлайн или по телефон. В случай че е избрана опция  за експресно разглеждане на искането за потребителски кредит, банката се задължава в рамките на 2 работни часа от въвеждането на искането да го разгледа и да уведоми Кредитоискателя за това, че има изготвено становище по подаденото искане, с което го одобрява или отхвърля, или че е необходимо предоставянето на  допълнителни документи. Уведомяване за изготвено становище се извършва с изпращане на текстово съобщение /СМС/  на посочения от кредитоискателя мобилен телефон или при явяването му във финансовия център, в който е подал искането. При одобрение, банката дава възможност за сключване на договор за кредит и усвояването му в рамките на 1 работен час. Работните часове се определят като часове в рамките на официално обявеното работно време между 08:30 - 17:00 часа. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит, кредитоискателят има възможност да получи допълнителна услуга-експресно издаване на дебитна карта. Пълна информация относно сроковете и условията на предлаганата експресна услуга, включително и експресното издаване на дебитна карта можете да намерите в "Условия за предоставяне на потребителски кредит с избрана опция за експресно разглеждане на искането", налични на сайта на Банката.

 

Лихвени условия в лева² до 31.12.2019 г.¹:
от 4.95% до 5.55%¹ при превод на заплата по сметка в банката³

Лихвени условия в лева²:
от 9.00% до 9.50% без превод на заплата по сметка в банката

 

 • Максимален размер - до 70 000 лева
 • Максимален срок - до 10 години
 • Погасяване с равни (анюитетни) месечни вноски

Намали месечните си плащания и разполагай с по-голяма част от своя доход при обединение на задължения.

Клиент с месечен брутен доход от 1 116 лв. (нетен доход 866 лв.) и следните кредитни задължения:

 

 

 

¹ Предложението е валидно при  подаване на искане за нов потребителски кредит в лева с цел обединение на задълженията от Пощенска банка до 31.12.2019г., при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма, сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“ и в случай че отговаряте на допълнителните изисквания на банката. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

² Годишният лихвен процент е променлив  и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията  за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката условия за финансиране на конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе. За да получите Вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.

При 5.55% променлива годишна лихва за потребителски кредит в лева, при превод на заплата по сметка разкрита в банката по пакетна програма "Моето семейство", с размер 23 000 лв., за срок от 84 месеца, ползване на месечен пакет по застрахователна програма " Защита на плащанията" по потребителски кредит, с  включени такси и комисиони, описани в секция Такси и комисиони - общата дължима сума е 30 408.29 лв., месечната вноска е 331.06 лв., ГПР е 8.78%.

³ Превод на заплата по разплащателна сметка с дебитна карта, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно обслужване ("Моето банкиране“"Моето семейство“"Моето предимство“"Моят престиж“ или "Супер сметк@".

⁴ Посочените стойности и видове кредити, които се рефинансират, са примерни и не се отнасят до конкретни кредитни продукти, предлагани от банката или друг кредитор. Използвани са статистически данни относно размер и лихвен процент по потребителски кредитни продукти, публикувани от БНБ („ Кредити на нефинансови предприятия, домакинства и НТООД по количествени категории и икономически дейности към м. юни 2019 г.)“ и „Лихвени проценти и обеми по нов бизнес по кредити за сектори Нефинансови предприятия и Домакинства“ към юни 2019 г.). Месечният доход се базира на статистически данни, публикувани от НСИ към м. юни 2019 г. („Средна месечна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през 2019 година“). Разполагаемият доход за целите на примера се изчислява като разлика между нетен месечен доход от работна заплата и разходи за месечни погасителни вноски по кредитни задължения. Увеличението на разполагаемия месечен доход представлява съотношение, изразено в проценти, между разполагаемия доход преди и след извършеното обединение на задълженията.

 

 • Такса за разглеждане на искане за кредит - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа*:
 •  

  Искана сума в лева

  Tакса в лева

  от 500 до 2 500 50
  от 2 501 до 5 000 100
  от 5 001 до 10 000 200
  от 10 001 до 20 000 300
  от 20 001 до 40 000 400
  над 40 000 по договаряне

   

   

  • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв.**

  * Таксата е дължима на 2 етапа - 10 лева при подаване на заявлението за кандидатстване за кредит, останалата част от сумата при усвояване на кредита.

  При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит, при сума на кредита в размер до 20 000лв.  се прилагат стандартните такси в лева, като допълнително се начисляват 40 лева платими на датата на подаване на заявлението и 10 лева, платими на датата на усвояване на кредита.

  ** При ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето семейство" , "Моето предимство" или "Моят престиж", вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката.