Димитър Шумаров

Изпълнителен директор, главен финансов директор и член на УС
Dimitar Shumarov

Димитър Шумаров се присъединява към екипа на Пощенска банка през юли 2012 г. като изпълнителен директор и главен финансов директор на финансовата институция.

Преди това в продължение на 16 години работи в Обединена българска банка, където от поста началник на управление "Финансов контрол" израства до главен финансов директор на банката за период от 4 години. Там той се занимава с цялостното финансово управление на банката, както и с управлението и координацията на процеса на бизнес планиране и бюджетиране.

Опитът му в банковата и финансовата сфера се допълва от позиции, заемани преди дългогодишната му кариера в ОББ. В периода 1992-1996 последователно е бил член на Съвета на директорите на "Търговска банка Биохим", председател на Надзорния съвет на Софиябанк, директор "Икономически анализ и прогнозиране" в Банковата консолидационна компания и други.

Преди да се насочи към банковия сектор, г-н Шумаров работи в отдел "Бюджетна политика" на Министерството на финансите, където участва в разработването на концептуалната макроикономическа рамка за конструиране на консолидирания държавен бюджет. Специализира и в управление "Макроикономически проекти и разработки" на Държавния комитет по планиране в Министерството на икономиката и планирането. Там за период от шест години участва в разработването на множество проекти, сред които баланс на междуотрасловите връзки, планов баланс на капиталните вложения, планиране на структурата и динамиката на съвкупния обществен продукт и националния доход и др.

Димитър Шумаров е завършил Университета за национално и световно стопанство с магистърска степен по "Социално-икономическо планиране", където е бил и хоноруван асистент в департамент "Маркетинг и стратегическо планиране".

Понастоящем е член на Съвета на директорите на Клуба на финансовите директори в България.