Информация за вложителите на „Банка Пиреос България“ АД и „Юробанк България“ АД

Информация за вложителите на „Банка Пиреос България“ АД и „Юробанк България“ АД за гарантирането на влоговете след оперативното обединение.
Във връзка с преобразуването на „Банка Пиреос България“ АД чрез вливане в „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) и на основание чл. 12, ал. 4 от Закона за гарантиране на влоговете в банките (ЗГВБ) Ви уведомяваме, че влоговете в „Банка Пиреос България“ АД и в „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) се гарантират поотделно за всяка една от тях за срок от шест месеца, считано от датата на вписване на преобразуването в Търговския регистър – 12.11.2019 г.
След изтичане на този срок влоговете на физическо или юридическо лице, които са направени в „Банка Пиреос България“ АД и в „Юробанк България“ АД (Пощенска банка) преди преобразуването, се сумират за целите на гаранцията в размер до 196 000 лв. заедно с начислените лихви, по реда на чл. 12, ал. 1 от ЗГВБ.