Новини

Уведомление до клиентите

Уважаеми клиенти, 

Уведомяваме Ви, че считано от 15.01.2022 г. стойността на лихвения индекс 6-месечен EURIBOR, приложим по жилищно-ипотечни и потребителски кредити от Пощенска банка, е както следва:

  За кредити в евро на база 6-месечен EURIBOR плюс фиксирана договорна надбавка, стойността на 6-месечния EURIBOR е -0.534%

Посочената нова стойност на 6-месечен EURIBOR, е публикувана на 14.01.2022 г. в информационната система на Reuters и Bloomberg. Актуализацията се извършва съгласно методологията на „Юробанк България“ АД за определяне на референтен лихвен процент по потребителски и жилищно-ипотечни кредити на база лихвен индекс EURIBOR. За кредити в евро на база 6-месечен EURIBOR плюс фиксирана договорна надбавка– лихвените проценти се актуализират от банката два пъти в годината, съгласно котировките на 6-месечния EURIBOR, публикувани на посочените дати (15 януари и 15 юли) в информационните системи на Reuters и Bloomberg. В случай че за съответната дата няма публикувана такава стойност, ще се прилага последно публикуваната преди тази дата стойност на 6М EURIBOR 

Методологията на “Юробанк България“ АД за определяне на референтен лихвен процент по потребителски и жилищно-ипотечни кредити на база лихвен индекс EURIBOR е публикувана на www.postbank.bg, и е приложима за жилищноипотечни и потребителски кредити, чиято лихва се определя от референтен лихвен процент на база 6-месечен EURIBOR + фиксирана надбавка, съгласно условията на договора за кредит. 

Новата стойност на 6-месечния EURIBOR ще се отрази върху годишния променлив лихвен процент за съществуващи кредити, чиято лихва се определя на база на този индекс, поетапно по падежни дати от 18.02.2022 г.

 

С уважение,

Екипът на Пощенска банка